Pět částí Svěcení neděle: Část 3.

 

Třetí hodina

Ježíš se zjevuje Petrovi u hrobu

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Co prožíval apoštol Petr, když v pátek, ještě než kohout zakokrhal, třikrát veřejně zapřel Ježíše – že Ho nezná, že s Ním nemá nic společného?! Strach a navíc výčitky svědomí, že zradil svého Pána, ho v nitru mučily. I ostatní apoštolé jsou v hlubokém smutku a strachu.

V neděli ráno však přibíhá Marie Magdaléna, spěšně tluče na dveře a volá: „Hrob je prázdný!“ Krátce po ní přibíhají ženy a oznamují totéž.

Petr a Jan se rozhodli, že sami zjistí, jaká je skutečnost. Běží k hrobu. Šimon Petr vchází… „Potom vešel dovnitř i druhý učedník, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů.“ (J 20,2-10) Ale Maria stála venku před hrobem a plakala… Brzy nato se setkala se samotným Ježíšem. „Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: ‚Viděla jsem Pána.‘“ (J 20,18) Brzy nato přišla skupina žen, které také oznamovaly apoštolům, že viděly Pána, že objímaly Jeho nohy a klaněly se Mu. (viz Mt 28,9-10)

Petra to táhlo znovu ke hrobu. Zde se najednou setkává se vzkříšeným Pánem! Jaké to bylo setkání? Petrovi zněla v uších slova, kterými třikrát zapřel Ježíše! Pohled do Ježíšovy tváře pronikl celou jeho bytost. Pocit viny, lítosti, lásky, naplnil Petrovo srdce. Nebyl schopen slova. Zmohl se jen na gesto bolestného přiznání: „Pane, já jsem Tě zapřel!“ Ježíš se však na něj dívá s takovou láskou, že se Petrovi do srdce navrací hluboký pokoj. Když pak znovu přichází k apoštolům, dojatý setkáním, oznamuje jim jen krátce: „Pán opravdu vstal. On se mi ukázal.“

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Prožívám setkání Petra s Ježíšem.

Všichni opakujeme: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Uvědomuji si své konkrétní hříchy nebo zrady.

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*], a jeden dodá: „Já jsem Tě zapřel, já jsem se Tě zřekl. 

 

d) Zpěv (5 minut):

Kaji se za konkrétní zrady či zapření Ježíše. Uvědomuji si, že On je zde, zná mě a miluje. Zpíváme píseň: „Jehošua“.

 

Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Učedníci se podle Ježíšova příkazu vrátili do Galileje. Petr spolu s ostatními apoštoly šli lovit ryby. Možná je to první noc po sobotě. Celou noc se namáhali, ale nic nechytili. Ráno stojí Ježíš na břehu, na Jeho slovo spustili sítě a vytáhli velké množství ryb.

Když posnídali, Ježíš pohleděl s láskou na Petra. Petr si znovu uvědomil svůj hřích. Vzpomněl si na bolestný Ježíšův pohled na nádvoří veleknězova domu i na to, že Ho té noci třikrát zapřel.

Nyní slyší Ježíšovu otázku: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr je šťastný, že může znovu vyznat svou lásku ke svému Spasiteli před ostatními a odpovídá: „Ano, Pane, Ty víš, že Tě miluji.“ Ježíš se Petra ptá třikrát a on Mu třikrát odpovídá upřímným vyznáním. Ježíš vidí Petrovu upřímnost a potvrzuje jeho úřad prvního mezi bratřími a pastýře Ježíšova stáda. Mluví také o Petrově mučednické smrti, kterou pro Ježíše podstoupí. Boží láska – agapé – je spojená s Ježíšovým křížem.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: Ježíš se zeptal: ‚Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ (J 21,15-19)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Uvědom si, že Ježíš tě slyší. Říci: „Miluji tě,“ znamená: „Jsem připraven dát za Tebe svůj život!“ Příkladem je voják a mučedníci. Voják skládá přísahu a je připraven položit na bojišti život, stejně tak i mučedník za Krista.

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á“, a jeden dodá: „Ty víš všechno, Ty víš, že Tě miluji. 

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně prožívám, že Ježíš je teď tady, volá mě jménem (Václave, synu Ondřeje) a ptá se mě: „Miluješ mě?”

Zpíváme: „Vše opustím pro Ježíše“ a klaníme se.

(pokloním se)

 

Ježíšovo nanebevstoupení

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Ježíš se po svém zmrtvýchvstání zjevoval 40 dní. „Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří… (viz 1Kor 15,5-6) Na 40. den z Olivné hory vstoupil na nebesa, a oblak jim Ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za Ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ‚Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste Ho viděli odcházet.‘“ (Sk 1,10-11)

Boží slovo svědčí: „Spolu s Ním, s Ježíšem, nás vzkřísil a spolu s Ním nás uvedl na nebe.“ (Ef 2,6) „Jdu, abych vám připravil místo v nebi.“ (srov. J 14,3) Máme rezervované místo v nebi, tam je náš domov. Kdyby nám někdo daroval překrásný dům uprostřed zázračné přírody, přáli bychom si podívat se na ten dům.

Uvědomuji si, že mám v nebi připraveno místo. Nechci ho ztratit.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: Čtyřicátého dne Ježíš vstoupil na nebesa.‘“ (Sk 1,11)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Jeden řekne Ježíšova slova: „Připravil jsem ti místo v nebi,“ a všichni odpoví: „Děkuji Ti, Ježíši!“

 

d) Zpěv (5 minut):

Prožívám, že mám připraveno místo v nebi. Svým duchem už vcházím na to místo. Píseň: „Sláva, sláva, duše zaplesá.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)