Pět částí Svěcení neděle: Část 5.

 

Pátá hodina

Emauzy

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Co prožívali učedníci, když vyšli z Jeruzaléma a když se k nim připojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: „O čem spolu rozmlouváte? Proč jste plni smutku?“ Jeden z nich, Kleofáš, Mu řekl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, který nevíš, co se tu v těchto dnech stalo.“ On se zeptal: „A co se stalo?“ Odpověděli Mu: „Ježíše Nazaretského, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží vydali, aby byl odsouzen na smrt… a my jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael.“ A pak učedníci zvěstují, že slyšeli, že ženy viděly anděly, kteří říkali, že je živý. Ježíš jim řekl: „Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim vše, co se na něj vztahovalo. Jejich srdce hořela, když jim vykládal Písmo. Brzy nato se jim při lámání chleba otevřely oči a oni Ho poznali, ale On zmizel jejich zrakům.

Ježíši, otevři oči i nám, abychom Tě poznali ve Tvých bratřích (viz Mt 25,40). Tvůj bratr je ten, kdo Tě přijal, svědčí o Tobě a je za to pronásledován od těch, kteří Tebe pronásledují. Dej, abych Tě dnes uviděl ve Tvém bratru, který se se mnou modlí.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

všichni opakujeme: „Tu se jim otevřely oči a poznali Ježíše.“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*] a jeden dodá: „Ty jsi tu. Teď Tě poznávám v sobě i v bratrovi!

 

d) Zpěv (5 minut):

Ježíš mi otvírá rozum i srdce pro své slovo.

Píseň: „Ježíši, jméno nejkrásnější.“

 

Zjevení apoštolům

a) Zamyšlení nad Božím slovem

V neděli večer se deset apoštolů shromažďuje v domě za zavřenými dveřmi. Jsou plni rozporných myšlenek. Nejpokojnější je Jan, který hned, když uviděl prázdný hrob, uvěřil v Kristovo vzkříšení, které Pán několikrát předpověděl. Také Petr se tváří jinak než ráno. Už řekl bratřím, že se mu Pán zjevil. Sám o tom nechce moc mluvit, ale tento fakt se bleskově rozšířil mezi učedníky a už se o něm mluví na různých místech Jeruzaléma. Je večer a apoštolé ještě hovoří o všech těch událostech – zjevení Ježíše Marii Magdaléně i jak se s Ním setkaly jiné ženy. Mezitím si připomínají některá Ježíšova slova, kterými v poslední době ukazoval na vše, co se s Ním má stát. Najednou někdo neočekávaně tluče na dveře. Otevírají a vstupují dva udýchaní učedníci, kteří jen před několika hodinami opustili Jeruzalém. Příchozí jeden přes druhého vyprávějí apoštolům, že viděli Pána – a ti: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Učedníci byli nadšeni ze setkání Emauzských s Ježíšem a už se jich chtěli vyptávat na podrobnosti. Ale najednou vidí uprostřed místnosti mezi sebou stát zářící postavu. Ježíš tam stojí mezi nimi a zděšeným učedníkům – mysleli si totiž, že vidí ducha – říká: „Pokoj vám! Co se lekáte? A proč vás napadají takové myšlenky? Podívejte se na mé ruce a nohy. Já jsem to. Dotkněte se mě a přesvědčte se! Vždyť duch nemá maso a kosti, jak to vidíte u mne.“ A ukázal jim ruce a nohy. Aby jim dal bezpečný důkaz, snědl před nimi kus pečené ryby. Kosti z ní tam zůstaly i potom, co Ježíš odešel.

Ježíš řekl učedníkům, aby v Jeho jménu hlásali pokání a odpuštění hříchů všem národům.

Učedníci hledí na oslaveného Pána a začínají chápat podstatu spásy v Ježíši Kristu, který za nás zemřel a vstal z mrtvých.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: Podívejte se na mé ruce – Já jsem to. Dotkněte se mě!

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Uvědomujeme si, že kde jsou dva nebo tři shromážděni v Ježíšově jménu, On je uprostřed, i když Ho nevidíme.

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty jsi to. Teď se Tě dotýkám.

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně prožívám spolu s apoštoly setkání s Ježíšem, jaký je tu teď přítomný! Píseň: „Ježíš, Ježíš“.

 

 

Zjevení Tomášovi

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Tomáš v neděli Kristova vzkříšení prožíval větší boj s pochybnostmi než ostatní učedníci. Večer v neděli vzkříšení nebyl svědkem prvního Ježíšova zjevení učedníkům. Když se vrací do jejich společnosti, radostně mu zvěstují: „Viděli jsme Pána!“ Tomáš však nesdílí jejich radost. Zpráva, že Ježíš se zjevil v jeho nepřítomnosti, se ho bolestně dotýká a nepomůže mu zbavit se smutku a nevěry, které ho opanovaly. Odpovídá: „Jestliže neuvidím v Jeho rukou rány od hřebů a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do rány v Jeho boku, neuvěřím.“ Jeho podmínky zní neúprosně. Osmého dne jsou opět všichni spolu i s Tomášem. Tu se mezi nimi znovu objevuje Ježíš, tak jako před týdnem. I nyní jsou dveře zavřeny a Ježíš najednou stojí uprostřed nich. Hned se obrací na Tomáše a téměř doslova opakuje slova, která Tomáš pronesl před týdnem, když nechtěl uvěřit, že Ježíš žije. Ježíš zná přesně jeho požadavky a teď ukazuje na své oslavené rány a říká mu: „Vztáhni svou ruku a vlož ji do Mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš přistupuje k Ježíši a padá před Ním na kolena. Uvědomuje si svou zatvrzelost, neochotu věřit Bohu i bratřím a pýchu spojenou s touto nevěrou. Ježíš se na něj s láskou dívá a on najednou chápe, že důvodem jeho smutku je hřích pýchy, že se prostě nechtěl sklonit před Bohem. Teď však celým srdcem vyznává: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu říká: „Protože jsi mě viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“

I po mně Ježíš chce, abych nezůstával v temnotě či smutku, neboť jsem často podobný Tomášovi. V mnohých situacích nevěřím Ježíši, nevěřím v sílu Jeho vzkříšení ani v Jeho všemohoucnost. Mám však skrze pokání vyjít ze své nevěry a ve víře se setkat s oslaveným, vzkříšeným Ježíšem, svým Pánem a svým Bohem.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Všichni opakujeme: „Vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku.” (J 20,27)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á“, a jeden dodá: „Odpusť mi mou nevěru! Teď vyznávám: Pán můj a Bůh můj!

 

d) Zpěv (5 minut):

Osobně teď prožívám, že Ježíš je mým Pánem a mým Bohem. Píseň: „Emanuel“. (Toto jméno znamená – Bůh – Ježíš s námi!)

(pokloním se)

(pokloním se)

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)