Hledej pravdu! část 23.: Prorocká modlitba za vzkříšení národa

Úvod

Než začneš v této modlitbě vystupovat v Boží autoritě, je třeba nejprve odmaskovat kořen hříchu v sobě i jeho různé projevy: odsuzování druhých, nepřijímání kritiky, neschopnost sebekritiky, chorobná urážlivost, pomstychtivost. Starý člověk v nás (hříchem narušená přirozenost) nekriticky věří lžím, ale o pravdě pochybuje a vyhýbá se jí. Je nutno si sebekriticky přiznat tento kořen v nás i jeho ovoce – hříchy. Duchovním pohledem na kříž vzbudíme úkon lítosti, při němž vzýváme svaté Boží jméno.

Pak následují otázky, jestli chceš milovat Boha, bližního, zda přijímáš Ježíše za svého Spasitele, i testament z kříže a rovněž zda přijímáš v plnosti Ducha svatého. Pak jsou otázky, zda se odříkáš okultismu a sympatie k pohanství. Rovněž si máš uvědomit tajemství sv. křtu.

V další části je zdůrazněna víra v Boží všemohoucnost uvědoměním si, že Bůh stvořil nebe i zemi, vyznání víry, že Kristus vstal z mrtvých, a pak konkrétní víra v duchovní vzkříšení svého národa.

Vlastní prorokování předchází vyslovení autoritativní formule: „Toto praví Panovník Hospodin“ (hebr.: „Ko amar Adonai Jahve Elohim“).

Pak Bůh oznamuje, jak nastane vzkříšení suchých kostí:

1) že dá Ducha pokání,

2) že dá šlachy – dar modlitby,

3) že dá svaly – do nitra národa vloží Boží přikázání (Žid 8,10-11),

4) že dá kůži – vzbudí bratrská společenství ke svěcení dne vzkříšení,

5) že dá plnost Ducha jako apoštolům v den Letnic.

Reakcí na proroctví je velký rachot a nastává proces vzkříšení. Nejprve se kosti přiblížily k sobě, byly potaženy šlachami, svaly, kůží, ale i když přijaly v plnosti Ducha svatého, tak ještě vzkříšení nenastalo. Bůh vybízí proroka, aby se nyní v autoritě Boží obrátil přímo na Ducha Božího tím, že vysloví „Ko amar Adonai Jahve Elohim“ a žádá, aby Duch Boží přišel ze čtyř stran a mocně zadul na tyto povražděné. Když prorok prorokoval, jak mu bylo řečeno, nic neubral ani nepřidal, pak pomordovaní vstali a bylo z nich velmi veliké vojsko (Ez 37,11). Bůh řekl: „Tyto kosti, to je všechen dům izraelský“ (křesťanský národ).

Při prorokování se opakuje svaté Boží jméno JEHOŠUA. V každé části se opakuje vždy třikrát po sobě. Pokaždé, když vyslovíme „Je-ho-šu“, pozvedáme pohled vzhůru do Božího světla a uvědomujeme si přítomnost Otce, Syna i Ducha svatého, který sestupuje jako světelný sloup a proniká nás. Při prvním trojitém vydechnutí „aaa“ přijímáme vyslovenou pravdu. Při druhém si uvědomujeme přítomnost Otce, Syna i Ducha svatého v sobě, a při třetím Duch svatý vyzařuje tuto pravdu skrze nás do druhých.

A) Základ – metanoia

Než začneš tuto modlitbu, je třeba si přiznat před Bohem i před sebou své hříchy:

Jsem egoista. Když mě někdo upozorní i na sebemenší chybu, urážím se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to samé, co odsuzuji, dělám i já. Když mohu učinit něco dobrého, pocit povýšenosti nad druhými roste ještě více. U druhého vidím třísku v oku a ve vlastním trám nevidím. Jsem líný hledat pravdu a snášet kvůli ní utrpení. Jsem zbabělec, který pravdu i své svědomí mnohokrát zradil a navíc dal mnohým špatný příklad. Urážím se, mstím se, nechci druhým odpouštět. Zanedbával jsem rodičovské povinnosti při výchově svých dětí.

Bibli a životy svatých nečtu a neznám. Nepočítám s nejvyšší realitou, a tou je smrt, Boží soud a věčnost! Tolika událostmi ke mně Bůh mluvil, a já jsem stále slepý – už několikrát mohlo dojít i ke smrtelnému neštěstí při práci, na silnici. O mnohé neužitečné informace se starám, ale o poznání smyslu života a o věčnost, to ne. Nechávám se jako číslo ve stádu manipulovat masmédii, která neformují, ale deformují.

Za rockovou hudbou je duch cynismu, narkotik, sexuální nevázanosti a satanského voodoo – nepřipouštím si ani otrávený kořen této hudby ani její ovoce.

Nechci vybočit ze stáda, a proto nechci bojovat za pravdu a morální hodnoty. Zajímám se o různé filosofie a psychologie, ale pravdivou psychologii a filosofii evangelia potřebnou pro život, nehledám.

Co se týče 1. přikázání, četl jsem okultní knihy, které disponují k pohanství, za kterým stojí duch lži. Zajímal jsem se o jógu, sympatizoval s reinkarnací a jinými bludy. Rovněž jsem se zabýval bojovým uměním, ale o pravdivý boj se zlem v sobě neusiluji.

(Hříchem proti 1. přikázání je věštění, magie, spiritizmus a různé skryté, s nimi spojené praktiky, jako je zvěrokruh, horoskopy, „služba“ věštkyně či senzibila, akupunktura, homeopatické léky,

Jsem otrokem nikotinu, alkoholu, lidské chvály, ženě jsem radil potrat, jsem závislý na rockové, metalové hudbě, jsem otrokem televize. Kradl jsem, podváděl, svou lží jsem těžce ublížil, nebyl jsem věrný své ženě, rouhal jsem se. Boží slovo říká: „Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. (1 Kor 6,9-11))

„Mzdou hříchu je smrt.“ Ježíš zemřel za tebe i za tvé hříchy. Jméno „Ježíš“ je pořečtěný tvar vlastního hebrejského jména „Jehošua“. Toto jméno je Boží a svaté a o něm platí: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Ř 10,13)

Nyní duchem pohleď na Kristův kříž, do Jeho pěti ran a pětkrát potichu opakuj s vírou jméno „Jehošua“ (JE-HO-ŠU-Á-Á-Á).

Nyní o tobě platí: „Krev Ježíše očišťuje od každého hříchu.“ (Jn 1,7)

B) Cesta pravdy: Ježíš

Jaké je největší přikázání? Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a vší silou a bližního, jako sebe samého. (Mk 12,30)

Otázka: Chceš milovat Boha, tedy postavit Ho na první místo ve svém životě?

Odpověď: Ano.

Otázka: Milovat bližního jako sebe znamená chtít jeho dobro časné i věčné, stejně jako pro sebe. Chceš to?

Odpověď: Ano.

Přijímáš Pána Ježíše za svého osobního Spasitele a Pána?

Odpověď: Ano.

Přijímáš Ježíšovu Matku za svou tak, jak ji přijal učedník pod křížem?

Odpověď: Ano.

Přijímáš v plnosti Ducha svatého tak, jak Ho přijali apoštolé v den Letnic?

Odpověď: Ano.

Odříkáš se všech forem okultizmu, věštění, magie a spiritismu i všech pověr?

Odpověď: Ano.

Odříkáš se sympatií k pohanství?

Odpověď: Ano.

Odříkáš se ďábla, všech jeho skutků a vší jeho pýchy?

Odpověď: Ano.

Ve křtu jsi byl ponořen do Kristovy smrti a dostalo se ti nového života Krista vzkříšeného. Přebývá v tobě celá Nejsvětější Trojice. Chceš obnovovat podstatu svého křtu, kterou je jednota s Kristem ukřižovaným a vzkříšeným?

Odpověď: Ano.

Bůh dal proroku v Babylonském zajetí vizi vzkříšení pro jeho národ. Nyní chce působit skrze tebe a poslušnost tvé víry!

C) Víra v Boží všemohoucnost

Lektor (L.): Spočinula na mně ruka Hospodinova, vyvedl mě v Duchu a postavil uprostřed údolí, kde bylo mnoho kostí. Řekl mi: „Synu člověka, tyto kosti, to je dům Izraele (duchovně mrtvý národ)! Postavil mě doprostřed a provedl mě kolem nich. Kostí bylo mnoho a byly velice suché. I řekl mi: „Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“ I řekl jsem: „Ty to víš Panovníku, Hospodine, (že Tvou všemohoucí silou mohou).“ (Ez 37,1-3)

a) V duchu pohleď na hvězdné nebe a uvědom si, že Bůh stvořil tyto milióny hvězd. „Hospodine, Ty jsi stvořil nebe i zemi!“ 3krát opakuj svaté a Boží jméno Jehošua a při dlouhém výdechu i ty vyznávej svou víru. (všichni třikrát pomalu s vírou vysloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Vyslov slabiku „Je“ a uvědom si přítomnost Boha Otce, vyslov „ho“ uvědom si přítomnost Boha Syna, vyslov „šu“ a uvědom si přítomnost Boha Ducha svatého, pak vydechni dlouze, bez hlasu „á“. Po dalším nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí. Při trojím vydechování „á-á-á“ prožívej danou pravdu. Tak prožívej vzývání Božího jména pokaždé, když ho budeš v této prorocké modlitbě vyslovovat.

b) Boží všemohoucností vstal z mrtvých i Ježíš Kristus!

3krát vyslovím jméno Boží a při dlouhém výdechu „á“ vyznávám: „Ježíši, Ty jsi třetího dne vstal z mrtvých.“ (všichni třikrát pomalu s vírou vysloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Věřím, že Boží mocí, kterou byl stvořen vesmír, byl vzkříšen i Kristus a budou vzkříšeny i duchovně mrtvé Čechy a Morava!

3krát opakuj jméno Boží JE-HO-ŠU-A-A-A a při výdechu myšlenkou vyznávej: „Čechy a Morava budou vzkříšeny!“ (všichni třikrát pomalu s vírou vysloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Výrok Boží autority:

Vyznal jsi víru v Boží všemohoucnost. Bůh, skrze poslušnost tvé víry, chce duchovně vzkřísit český národ. Uvědom si, že v tobě je přítomen Trojjediný Bůh, Otec, Syn a Duch svatý, kterého jsi ve křtu přijal.

Představ si, že jsi duchovním vysílačem, který je napojen skrze společný křest na český národ a jeho duše. Hospodin Bůh ti nyní praví: „Synu člověka, prorokuj! V mé autoritě řekni těmto kostem: Suché kosti českého národa: Slyšte Hospodinovo slovo!“ „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“, což hebrejsky znamená: „Toto praví Panovník, Hospodin Bůh.

D) „Prorokuj synu člověka“

1) Duch pokání

Všichni třikrát společně vysloví: „Ko amar…“

a) „Já, Hospodin dám vám Ducha a vy, český lide, skrze pokání oživnete.

3krát opakuj svaté Boží jméno JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a srdcem volej: „Dej, dej…“

b) Hospodine, ty nyní dáváš svého Ducha a já ho teď přijímám za celé Česko. Opakuj 3krát svaté jméno a při dlouhém vydechnutí vnímej, že na tebe i na český národ přichází jako světelný déšť Duch Boží. „Přijímám, přijímám.“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Začíná oživující proces. Slyším velký hluk, vidím, jak se přibližuje jedna kost k druhé. Národ si uvědomuje své zdravé, morální a duchovní kořeny, které přijal před více než 1000 lety prostřednictvím svatých Cyrila a Metoděje. S vírou 3krát opakuj Boží jméno a při dlouhém vydechnutí děkuj, děkuj za ducha pokání. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

2) Dar modlitby

L.: Prorokuj dále! 3krát v autoritě prones: „Ko amar…“

a) Potom pokračuj: Já, Hospodin, Vám dám šlachy – ducha modlitby!

L.: Srdcem volej: „Dej, dej, dej…“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

b) Hospodine Bože, nyní dáváš ducha modlitby – šlachy. Zástupně s vírou opakuj: „Přijímám, přijímám…“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Vidím na kostech šlachy (žíly). Lidé už si začínají uvědomovat své hříchy a začínají konat pokání a modlit se. Už mnozí chápou, že na Kristově kříži byla vylita drahocenná krev na odpuštění jejich hříchů. 3krát s vírou opakuj jméno Boží a při vydechnutí „ááá“ děkuj, děkuj, že Bůh to činí. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

3) Boží přikázání

Dále prorokuj. 3krát vyslov: „Ko amar…“

a) Potom dodej: „Já, Hospodin, dám vám svaly – Boží přikázání.

L.: Volej za celý český národ: „Dej, dej, dej…“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

b) Ty, svatý Bože, nyní dáváš českému národu svaly – Boží přikázání. Za celý národ srdcem volej: „Přijímám, přijímám sílu – Tvá přikázání.“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Vidím, že národ začíná měnit svůj životní styl podle Božích přikázání. 3krát opakuj svaté jméno a při dlouhém vydechnutí „ááá“ s vděčností srdcem děkuj, děkuj… (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

4) Den vzkříšení ve společenstvích

L.: Prorokuj dále: 3krát autoritativně vyslov: „Ko amar…“

a) Potom dodej: Dám vám, český národe, ochrannou kůži svěcením dne vzkříšení v bratrských společenstvích. (Sk 2,42).

V úpěnlivé prosbě volám: „Dej, dej….“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

b) Ty, Hospodine Bože, dáváš ochrannou kůži: Svěcení sedmého dne v živých společenstvích. S vírou zástupně za celý národ „přijímám…“. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Vidím, že kůže potáhla oživený organizmus. Lidé už začínají světit neděli. V celém národě začínají vznikat živá společenství jako v první církvi. Z celého srdce děkuj Bohu, že On to slíbil a učinil. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

5) Plnost Ducha

L.: Prorokuj dále: 3krát autoritativně vyslov: „Ko amar…“

a) „Já, Hospodin, dám vám Ducha, kterého přijali v plnosti apoštolé v den Letnic.“ „Dej, dej…!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

b) Ty, Hospodine, Bože, dáváš v plnosti svého Ducha. Já ho zástupně za celý český národ přijímám. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Pane Ježíši Kriste, děkuji, že teď křtíš svým Duchem český národ. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Když jsem prorokoval, kosti byly pokryty šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, ale Duch (který působí vzkříšení) v nich ještě nebyl.

6) Vzkříšení národa

[Vysvětlení k následujícímu prorokování: obracím se tváří nejprve k východu, prorokuji k Duchu, aby odtud přišel ke mně. Vzývám první tři slabiky Božího jména „Je-ho-šu“ a uvědomuji si, že Duch Boží přichází ke mně od východu. Pak při dlouhém vydechnutí „á“ si uvědomuji, že vchází do mně a naplňuje i prostor, kde se s ostatními modlíme. Při druhém a třetím vydechnutí „á-á“ skrze můj dech a vztažené ruce se Duch Boží vrací směrem na východ a působí svou oživující mocí. Totéž se děje i k dalším 3 světovým stranám.]

a) Obrať se tváří k východu, pozvedni ruce, skrze tvé ruce a dech proudí Boží síla. Hospodin mi řekl: „Prorokuj k Duchu synu člověka, prorokuj a řekni: „Ko amar…“ (3krát)

Přijď, Duchu Boží, od prvního větru a mocně zavěj na celý český národ. Ať ožije! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

b) Obrať se na jih, opět prorokuj k Duchu a řekni: „Ko amar…“ (3krát)

Přijď, Duchu Boží, od druhého větru a mocně zavěj na celý český národ. Ať ožije! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Obrať se na západ, opět prorokuj k Duchu a řekni: „Ko amar…“ (3krát)

Přijď, Duchu Boží, od třetího větru a mocně zavěj na celý český národ. Ať ožije! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

d) Obrať se na sever, opět prorokuj k Duchu a řekni: „Ko amar…“ (3krát)

Přijď, Duchu Boží, od čtvrtého větru a mocně zavěj na celý český národ. Ať ožije! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

7) Zpěv na poděkování

„Když jsem prorokoval, jak Jsi mi rozkázal, vešel do nich Duch a oni ožili a postavili se na své nohy a byl to zástup velmi, velmi veliký.“(Ez 37,10)

Na závěr děkovná a oslavná píseň (Sanctus, Sanctus či Alelu, Alelu, Alelu, Aleluja, Pána chvalme či jiné…)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

15.3.2016

 

Stáhnout: Hledej pravdu! část 23.: Prorocká modlitba za vzkříšení národa (15.3.2016)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)