Ortopraxe kontra Amazonie – část 4.

29. 7. 2019

To, že žiješ a dýcháš, je objektivní realita. Přijde ale realita smrti a vydechneš naposledy. Zatím nebyla ani jedna výjimka! Máš jistotu, že i tebe čeká smrt. Rovněž realitou je tento svět i celý vesmír se svým řádem a se svým tajemstvím i různými stupni života. Další realitou je protiklad v tobě samém. Toužíš po štěstí, po lásce a dokonalém dobru. Sám ale vidíš, že konáš zlo, ubližuješ druhým i sobě a jsi nespokojený a nešťastný. Toužíš po svobodě, ale sám se nedokážeš zbavit ani nejmenší závislosti vyplývající z tvého egoismu. I když se vlastní silou či nějakou technikou zbavíš malé závislosti, dřív či později padneš do větší. Zjišťuješ, že je v tobě ložisko zla a to vidíš i u druhých. A to je také důvod všech hádek, nevraživostí, nespravedlností, rozbitých rodin, opuštěných dětí, zločinů, vražd a válek.

Znáš smysl svého života, a co bude po smrti? Znáš smysl svého utrpení tělesného i duševního?

Odpovědi na tyto otázky dostaneš buď pravdivé, anebo falešné. Pravdivé dává pravé křesťanství, falešné dává pohanství. Křesťanství uctívá pravého Boha, Ježíše Krista, který vstal z mrtvých. Pohanství uctívá démony. Rozhodneš se pro cestu života, nebo pro cestu smrti? Život věčný je v Kristu Ježíši. „Kdo má Syna, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života.“ (1J 5,12) V Ježíši není jen teoretická odpověď na všechno, co potřebuješ. V Něm je odpuštění hříchů i pravdivá svoboda, protože On, Jednorozený Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby nás vykoupil… „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Ježíš zaplatil i za tvůj hřích svou smrtí na kříži. Zároveň v Něm máš osvobození od kořene zla, který je v tobě.

Ten, kdo uvěří, stane se Božím dítětem a dostane Kristova Ducha. Proto můžeš i dnes přijímat od Ježíše odpuštění i sílu k boji proti zlu a lži. Komunikace s Ním je pro tebe tento den řešením na všechny tvé otázky i problémy. V Něm najdeš to pravé štěstí i pravý pokoj, který hledáš a který ti svět dát nemůže. On je ta nezištná láska, po které toužíš. „V Něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“ (Kol 2,3)

Tomu, kdo zachovává Kristova přikázání, Ježíš slibuje: „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (J 14,23)

Kromě pravé Cesty, kterou je Kristus, jsou i falešné cesty pohanských mýtů, za nimiž jsou démoni, a ti vedou do věčné smrti. Pohanské démony má katolická církev přijmout Synodou o Amazonii. Už na II. Vaticanu a gestem v Assisi se otevřela pohanskému buddhismu.

Buddhismus je religií bez Boha, ale uctívá různé množství bůžků. Ideálem buddhismu je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. Žena, jako nositelka nového života, je nenáviděná. Žena prý nemůže dojít tzv. dokonalosti, dokud se nepřevtělí v muže. Zde je i kořen genderové ideologie. Buddhismus nepřestává vyobrazovat ženu jako něco hnusného.

Buddhismus z důvodu reinkarnace uctívá zvířata, ale je lhostejný k utrpení lidí.

Otázka: Co odhalil bývalý buddhista?

Odpověď: Cituji z jeho svědectví: „Dalajláma je uctíván jako převtělení pohanského boha. Buddhista do sebe při opakování mantry zve démony a ďábly, aby ho přímo posedli. Např. nejznámější praktika tibetského buddhizmu, tzv. gcod, se dělá na pohřebištích, která jsou fakticky krajinou lidských mrtvol, těl naházených supům. To samé dělá v imaginaci i meditující, ale místo supům mentálně hází kusy masa ze svého těla démonům a svým božstvům.

Nirvána je identifikací s démony a úplnou negací vlastní osobnosti…“

Buddhismus a křesťanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: buddhismus nevěří v jednoho Boha Stvořitele. Hlásá falešnou cestu sebespasení v tzv. nirváně. To vše je ale velký klam. Vykoupení je prý poznání, že všechno je jedno! Tím se už nerozlišuje mezi dobrem a zlem.

Ježíš nás vysvobodil z hříchu a démonských sil: „Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Kol 1,13-14) Ježíš nás vysvobodil – vykoupil – a ne falešná cesta zen-buddhistických meditací. Lží je rovněž učení o reinkarnaci, která popírá základní pravdy křesťanství, osobního Boha, Ježíše jako Vykupitele, nesmrtelnou duši, realitu hříchu, věčnou odměnu a věčný trest po smrti.

Otázka: Skrze co se nejvíce šíří buddhismus?

Odpověď: Dnes probíhá nejmasovější misie buddhismu na území bývalého křesťanského světa. Není už jediné město, kde by nebylo propagováno bojové umění – judo, aikido, karate, taekwondo, tai chi. Tu nejde pouze o sport či tělocvik, ale o spojení s buddhistickými meditacemi, které vedou křesťany k apostazi od Krista.

Masová popularizace začala už před 50 lety skrze filmy, literaturu a exhibice.

Otázka: Jaké jsou buddhistické okultní praktiky?

Odpověď: Jde například o věštění skrze tzv. I-ťing, dále jsou to čínské horoskopy se svým zvěrokruhem.

Akupunktura, akupresura a čínské masáže vycházejí z učení o jinu a jangu a otvírají nečistým a okultním duchům.

Bonsai je výzdoba zahrady spojená s pověrou o přítomnosti duchů zemřelých předků. Zenové zahrady mají také okultní pozadí. To platí i o čínských dracích, tetování, figurkách Buddhy, vonných tyčinkách, tibetských zvoncích, o výzdobě bytu žábami, želvami, slony… – tzv. feng-šuej. To vše má okultní kořeny a dnes se stává součástí života nepoučených křesťanů.

Zavádění čajoven má disponovat k otevření se orientálnímu pseudoduchovnu. Mnohé čaje mají narkotický charakter a způsobují závislost, např. čaj Dračí studna…

Současné katolické kláštery jsou zamořené buddhistickým pseudoduchovnem. Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age.

Otázka: Co je podstatou hinduismu?

Odpověď: Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy, ani žádná jiná havěť, ale na druhé straně skupiny hinduistů před několika lety napadly křesťanské vesnice a cynicky je vymordovaly. Kráva je pokládána za bohyni. Gándhí dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guruové tímto lejnem mažou.

Jóga je skrytou pastí hinduistického náboženství. Transcendentální meditace je formou jógy, kterou navrhl guru Dev.

Otázka: Co jsou mantry?

Odpověď: Mantry jsou magické výroky anebo čarovné formule, často jméno nějakého pohanského boha, anebo ducha. Tu vidíme celkem jasné spojení s magií.

Otázka: Co způsobil internáboženský dialog?

Odpověď: Internáboženský dialog zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve.

My jsme naopak povinni místo falešného dialogu konat pravdivou misii. Spasení a život věčný je jen v Ježíši Kristu. „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                         + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Ortopraxe kontra Amazonie – část 4. (29.7.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)