Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (+ video)

24. 4. 2018

Rusko je v současnosti vystaveno velkému tlaku Nového světového řádu, který sleduje redukci, de facto genocidu lidstva. K prosazení svého systému používá i křesťanskou hierarchii, jak to dnes vidíme na Vatikánu. Snahou globalistů je, aby i pravoslavná církev přijala skryté hereze. Před 100 lety ve Fatimě svatá Bohorodička oznámila: „Jestliže se Rusko obrátí, nebude světová katastrofa.“

Prvním krokem k obrácení je, že se vedení pravoslavné církve veřejně distancuje od sebevražedného sněmu na Krétě a odsoudí okultismus. Ten reprezentují vědmy, čarodějové, mágové, různí parapsychologové a paranormální léčitelé. Jde tu o falešné duchovno, spojené s démonskými silami. Ty narušují lidskou psychiku a vedou do věčného zavržení.

Proč se musí Rusko distancovat od sněmu na Krétě?

Sněm první den schválil heretický dokument pod názvem „Misie pravoslavné církve v současném světě“.

Namítáme, že nelze nazývat misií to, kde není na prvním místě hlásáno obrácení a přijetí Krista jako jediného Spasitele a kde nedochází k vysvobození z otroctví ďábla a z pout pohanství. Zde jde o antimisii, o sebevraždu pravoslavné církve. Dokument začíná frází: „Vklad pravoslavné církve k dosažení míru, spravedlnosti, svobody, bratrství a lásky mezi národy a odstranění rasové a jiných diskriminací.“

Takové fráze dnes používají architekti NWO a zednáři.

Jaký byl cíl Sněmu na Krétě a jaké k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Prostředky lze shrnout do tří hesel:

1) odstranění fanatismu: citace z dokumentu: „překonání jakéhokoliv projevu fanatismu“. Pravdivé křesťanství, hájící Boží zákony, je tímto dokumentem už odsouzeno jako fanatismus.

2) odstranění diskriminace: citace z dokumentu: „pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci…, protože diskriminace předpokládá rozdíl důstojnosti mezi lidmi“. Tímto je dnes prosazen homosexualismus a amorální gender do nitra církve.

3) internáboženský dialog: citace z dokumentu: „Pravoslavné církve jsou pozvány spolupracovat na mezináboženském dialogu… vylučuje pokusy o dominování jednoho náboženství nad druhými.“ Tím krétský sněm staví na stejnou rovinu Kristovu vykupitelskou smrt na kříži s úctou k pohanským démonům. A to je zločin!

Sněm měl jasný úkol: církev už nesmí být překážkou antikristovské globalizaci, která sleduje satanizaci světa.

Sněm schválením herezí splnil účel. Teď už se mnozí hierarchové a teologové mají na co odvolávat. Budou už donekonečna mantrovat tyto tři heretické, sebevražedné principy. Písmo svaté a svatá Tradice už pro ně nejsou nejvyšší autoritou. Všichni studenti teologie, kněží i řeholníci musí tyto postoje akceptovat. Ve všech náboženských časopisech a knihách budou dokumenty sněmu stavěny jako nejvyšší norma pravoslavné církve. Tak to dělala katolická hierarchie a teologové, když popularizovali hereze II. vatikánského koncilu. Kdo by argumentoval Písmem svatým, církevními Otci a svatou Tradicí, bude označen za rozkolníka a buřiče. Paradoxem je, že o likvidaci křesťanství se nepostarali ateisté nebo satanisté, ale vlastní církevní hierarchové, kteří k tomu zneužili církevní autoritu, aby jako Jidáš zprostředkovali smrt Krista a nyní církve.

V dokumentu je použita psychologická manipulace na základě pozitivních pojmů: „pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci“. Křesťan, který bude hájit Boží zákon, tím bude protiřečit dokumentu potvrzenému Sněmem. Tak se ocitne v pozici rozkolníka a zároveň fanatika a bude obviněn z diskriminace!

V témže roce byl rovněž zveřejněn tajný dokument ze Štrasburku. Plánuje likvidaci pravoslavné církve převedením do globalizační anticírkve New Age. Rovněž dokument určuje, jak zlikvidovat posvátnou horu Athos a učinit z ní duchovní Babylon. Tento proces bohužel už začal.

K dalšímu dokumentu Krétského sněmu

Z dokumentu jasně vyplývá, že nejde o jednotu křesťanů, ale o sjednocování se s apostazí Vatikánu, který na sebe stáhl Boží anathemu.

Dokumenty Sněmu mají za cíl dvě hlavní věci: prosadit do církve skrze internáboženský dialog pohanství a gender ideologii. Odůvodňují to termínem: odstranění diskriminace. V podstatě tím boří samy základy pravověrné víry i morálních hodnot. Používají při tom křesťanskou terminologii a rouhačsky manipulují Božím slovem (srov. Gal 3,28). Cílem Sněmu bylo připravit cestu antikristu.

Co povědět na závěr?

Nejvyšší představitelé pravoslavné církve v Rusku, stojí před vámi svatá povinnost: Veřejně se distancujte od sebevražedného krétského sněmu!

 

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (24. 4. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)