Lengyel püspökök, tartsatok bűnbánatot! (in Hungarian)

12. 6. 2018

Tisztelt lengyel püspökök,

hisszük, hogy tudatában vagytok Isten előtt a felelősségnek, és a jelenlegi helyzet rendkívüli súlyosságának.

Röviden: a lengyel nemzet megmentésének eggyetlen útja van, és az a bűnbánat. Kezdjetek bűnbánattal, de nektek muszáj kezdeni azt.

Lengyelország felett az idén Damoklész kardja függ, az iszlámizáció és a nemek szerinti demoralizáció, amit az EU diktál.

Mit tett Glemp lengyel prímász és a lengyel püspökök, amikor arról kellet dönteni, hogy Lengyelország csatlakozik-e az EU-hoz? A püspökök aggodalmaskodtak, és ígérték, hogy Lengyelország a kereszténységet az egész Európa felé hozza. És az eredmény? Varsóban a homoszexuálisok tizennyolcadik találkozójára került sor. Azt kérdezzük, ki hozott, kit Európa felé?

Ferenc ma megcsókolja a transzszexuális lábát, így tagadja meg Isten parancsolatait és előre helyezi a bűn kiváltságait.

A V4-es országok most akarnak menekülni az öngyilkos EU-ból. El kell ismerni, hogy a lengyel katolikusok az iszlám ellen rózsafüzzérrel a kezükben a határoknál hatalmas akciót hozztak létre. Ők igazi követői a lengyel királynak, Ján Sobieskinak, aki megmentette a kereszténységet és Európát az iszlamizációtól. De mit cselekedik a mai lengyel Prímász? Exkomunikációval fenyeget minden papot, aki a kereszténységet és a lengyel nemzetet megmenteni szeretné az iszlamizációtól. Ez a hozzáállás minosíthető hazaárulás és Krisztus tagadása. Ti lengyel püspökok, támogatjátok Ferenc iszlamizációs politikáját. Lényegében a transznacionális érdekeket sürgetitek, és ennek eredményeképpen a lengyel nemzet és a kereszténység elpusztításának NWO ügynökeivé váltatok. A lengyel kormány ellen áltok, amely védi az iszlamizációtól a nemzetet.

Krisztus pásztorának elsődleges kötelessége, hogy megvédje a csordáját az iszlamizációtól. Az iszlamizációnak a herézisek nyitottak ajtót. (Honorius pápa hallgatott a monothelitizmus eretnekségről, és halála után kizárták az egyházból – exkomunikálták). Minden lengyel teológiai iskolában tanítják a neomodernizmus eretnekséget. Mit csináltok ez allen ti lengyel püspökök a prímászsal az élen? Nem tudjátok, hogy sok ilyen eretnekséget már elítélt szent X. Pius pápa? A mai eretnekségek elpusztítják a hit lényegét. Megkérdőjelezik a mi Urunk és Megváltónk istenségét, az ő valódi és történelmi feltámadását. A német püspöki konferencia korábbi elnöke, Zollitsch kijelentette, hogy Krisztus nem halt meg bűneinkért, hanem csak a szenvedők iránti szolidaritásból. Ez maximális eretnekség. A Szentírás isteni ihletését is megtagadták. Ezzel lerombolják az üdvösségünk valódi alapjait. Amelyik pap vagy teológus elfogadja ezeket az eretnekségeket, és amely püspök hallgat ezekröl, magára vonja a latae sententiae exkomunikációt. Bűnbánat nélkül, halála esetén a pokolra jut.

A lengyel püspökség hallgat ezekről az eretnekségekről. Attól félnek, hogy eretnek teológusaik kinevetik, és a lengyel teológia nem lesz olyan szinten mint a német heretikus teológia. De láthatjuk a német eretnekség gyümölcseit. Marx bíboros homoszexuális házasságokról beszél és püspökök támogatják a német iszlamizmust. Mindazonáltal az emberi büszkeség és a vakság reszket az úgynevezet magas teológia tudományok elismeréséért, de a megváltás vagy az örök elutasítás nem érdekli őket!

Hogy létezik, hogy ti lengyel püspökök nem léptetek fel Ferenc heretikus exortációja, az Amoris laetitia ellen? Igaz hogy kiemeltétek a szentségekról szóló katolikus tanításának alapjait, de nem mutattatok rá a lényegre az eretnekségre és a hitehagyásra az Egyházon belül. A négy bíboros, a tisztaságra törekedve, megtette az első lépést. Önöknek, mint lengyel püspököknek, meg kellett volna tenni a második lépést. Fel kellett volna szólítani Ferencet Mt 18,15 szerint, hogy lemondjon a eretnekségről. A harmadik figyelmeztetés után nyilvánosan ki kellett volna zárni mint hitehagyót. Ez az evangélium hozzáállása. Nem tettétek ezt. Nem volt fény és erő. Miért? Mert az alapvető kérdésekben nem végeztek bűnbánatot. Kezdjetek igazi bűnbánattal, majd megteszitek ezt a lépést is nemcsak Lengyelország hanem az egész egyház megmentéséért. Isten ezt akarja tőletek!

Milyen bűnbánattal kell kezdeni?

Lengyel heretikus prof. Kobylinsky Varsóból katolikus papként a televízióban homoszexualitást és különböző eretnekségeket hirdet. Ti, püspökök, pedig hallgattok. És ez a ti oldalotokról vakság és árulás . Olyanok mint például Kobylinsky, sokan vannak Lengyelországban, de az ő hibáikért a zsinatutáni teológia a vétkes. Ő hozta az eretnekség szellemét és eltávolította az igaz tanítást. Sokakat megtévesztettek a szemináriumban. Hogy azok, akik elfogadták az eretnek tanítást esélyt kapjanak lemondani róla,fel kell szólítani Kobylinsky-t nyilvános bűnbánat tartásra . Ha megtagadja, nyilvánosan kell megbüntetni ,precedensként az eretnek pestis megállítására.

De Kobylinsky utal Ferencre és az ő „hitünk alapjainak dinamikus megközelítésére“. Itt van a probléma gyökere, és nincs más kiút. Szükséges egyértelműen megnevezni Ferenc eretnekségét és megmutatni, ki ő valójában. Különválni kell tőle! Ellenkező esetben nincs jogod figyelmeztetni Kobylinsky-t vagy bármilyen más heretikust. Anélkül nem lehet a kereszténység és a lengyel nemzet megmentését elérni.

Az eretnek pápától való elszakadással a lengyel egyház a sede vacante állapotában marad. Ez az álapot lehetővé teszi a megmentő bünbánattartást. A sede vacante álapot addig tart, amíg igazhitű pápát nem választanak.

De itt egy mélyebb problémát tárunk fel, mint Ferencet, és ez II. János Pál. Ő tett eretnek gesztust Assisi-ben 1986-ben .De facto ezzel megváltoztatta a katolikusok gondolkodását, amikor a „Miatyánkban” egyesült a pogányokkal, akik a démonokat imádják. Nem szólította fel őket, hogy forduljanak el a démon tisztelettől. Nem magyarázta meg, kit hívnak a keresztények Mennyei Atyának. Amikor imádkozott, tudatosan egyesült a pogányok nézetével. Ha nem hoznak áldozatot Istennek, hanem a démonnak (1Kor 10,20), akkor az apjuk az ördög (Jn 08,44). A pápa, amely Krisztus egyházát képviselte, ezzel az ima gesztusal Assisi-ben ,nyilvánosan megvalotta sátánt ,a pogányok istenét a mi atyánknak! Ez az istenkáromló hitehagyott gesztus megnyitotta az ajtót a pogányság terjedésének az Egyházban és keresztény országokban! A gyümolcse már látható: erkölcstelenség, iszlamizáció, okkultizmus és sátánizmus. E hitmegtagadásért Assisiben sem Vatikán, sem a lengyel Egyház nem tartot bűnbánatot. Éppen ellenkezőleg, antibünbánattartásként boldoggá, majd szentté avatták II. János Pál-t. Ezzel valójában “megáldották” azt a heretikus hozzáállást amely megfertőzi az Egyház alapját, és átsegíti őt a New Age-be! A heretikus tanítas boldoggáavatásával magáravonta az exkomunikációt – átkot /Gal 1,8, 9 szerint./ Ezért XVI. Benedek pápa boldoggáavatáskor magára és az egyházra vonta ezt a bélyeget, az exkumunikációt, az átkot. És ez komoly dolog. Ferenc éppen csak befejezte ezt a romboló munkát. Ezért mindkettőt ki kell közösíteni. Ha valaki tagadja ezt a valóságot, akkor nem ismeri a katolikus tanítást, és nem rendelkezik ortodox lélekkel. De ebben az esetben akkor nincsen igazi megmenekülés, tehát visszatérés az Egyház egészséges gyökereihez.

János Pál meghívta Dalai Lámát Assisi-be és nyilvánosan összeölelkeztek. Ki Dalai Láma? Ö magát istennek képzeli és így imádják a tibetiek is. A sötétség démoni erejét képviseli. Gesztusával, II. János Pál. alávetette az Isten országának királyságát a sötétség királyságának .Ez az aposztázis csúcsa. A gyümölcsét mai napig láthassuk. Dalai Lámának ezzel megnyílt az ajtó Lengyelországba és más keresztény országokba. Glemp bíboros hagyta, hogy a Dalai Láma nyakába rakjon egy nagy koszorút mint az igát. Épp úgy mint Wałęsa-nak is. Ez nem egy ártatlan gesztus, hamarosan megérkeztek a következményei … A Dalai láma hétszer meglátogatta Lengyelországot. Utolsó látogatásakor, ti lengyel püspökök ölelkeztetek Dalai Lámaval Svídnice és Wroclaw-ban 2016-ban. Mit tett Lengyelországal Dalai Láma? Áldást vagy átkot? Átkot hozzott! Vajon a lengyel Prímász végzett bűnbánatot a rosszindulatú szinkretizmuss miatt? Nem! Hogyan kaphat Lengyelország segítséget Istentöl bűnbánat nélkül, hogy megmeneküljön az autogenocid elől?

Dziwisz bíboros bevezette a Krakkói egyházmegyébe az Assisi szellemet. Lengyel egyház tagjainak bátraknak kell lenniük, hogy őszintén elismerjék II. János Pál gesztusát Assisiben eretnekségnek, és hogy megnyitotta az ajtót a szinkretizmusnak és a pogányságnak.

János Pál nem lépett fel a neo-modernizmus ellen . Sőt, visszavette az exkomunikáció bélyegét a szabad kömüvesekről, és takarta a papok pedofíliáját .Ez egy kemény valóság! Ezek mind bűncselekmények a hit és az erkölcs ellen.

Lengyelország Egyházának válán van ez a szomorú II. János Pál öröksége, éppen ezért a Lengyel egyházon áll bevallani, hogy II. János Pál pápa kanonizációja érvénytelen. Érvénytelenségét bizonyítja az is, hogy a heretikus Ferenc végezte. Milyen lépéseket kell tenni a Lengyel egyháznak?

1.) Ell kell a neomodernizmus eretnekségektől távolodni az ún történeti-kritikus módszerektől.

2.) Elkülönülni a szinkretizmus eretnekségtől, a démontól származó hamis tisztelettől (Nostra aetate) és pogányságtól.

3.) Be kell vallani II. János Pál szenté avatásának érvénytelenségét.

4.) Nyilvánosan kijelenteni, hogy Ferenc heretikus és aposztata és külön válni tőle

Az éven vívják a pszichológiai csata csúcspontját Lengyelországban és az egész V4-ben. Lengyel püspökök, fel kell szólalni az iszlamizáció ellen és védekezésre ébreszteni a nemzetet.

Utószó:

Kedves püspökök, Teljes mértékben tudatában vagyunk a kemény lelki küzdelemnek a halhatatlan lelkek megváltásáért. Sok éven át figyeljük hogyan hat az örökletes bűn az Egyház élén álló személyeknél. Próféták és maga Jézus e személyek felé nagyon kemény szavakat mondanak. Nem ítélünk el titeket. Könnyezve kértük Istent,és most kérünk titeket is: Czenstochowai Istenanya tiszteletére hirdessétek ki, hogy ebben az évben, minden járásból zarándokoljon procesió kereszttel a kézben a Czestochowai Istenanyához.

Ez prófécia a lengyel nemzet számára. Az Istenanya közbenjárására megmenti Isten nemcsak Lengyelországot , de az egész Egyház újraéled.

Bűnbánó szívvel és könnyes szemmel gondol imával a Lengyel népre

 

+ Eliás

A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

+ Metód OSBMr               + Timotei OSBMr

Püspökök titkárok

 

Letöltés: Lengyel püspökök, tartsatok bűnbánatot! (20. 6. 2018)

 

Choose language

Search

Word of Life

“Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.”

Rom 6:11 (4/11/2018 – 18/11/2018)