Rainbow Francis and a mockery of the cross

October 26, 2018

Both the Catholic and the world public are shocked by the gesture of Francis at the Synod of Bishops in the Vatican. On October 17, Francis wore a rainbow cross where Christ is replaced by LGBTQ rainbow symbolism. The bishops and cardinals present, following his example, were wearing rainbow crosses as well. They thus demonstrated unity with Francis in promoting LGBTQ deviation. Everyone knows what a rainbow symbol means today. Perhaps no one would be surprised if the Synod ended with a Vatican gay pride parade.

On October 23, 2018, Cardinal Tagle said: “The humane regard of the Church to people, whatever their sexual orientation may be, was very much discussed. I have a ‘hunch’ that ‘LGBTQ’ will be in Youth Synod final document.”

In the spirit of the Synod, Card. Tagle discarded the reality of sin and used an “innocent” term of “sexual orientation”. He hinted indirectly that the main objective of the Synod is to change Catholic thinking about sodomy and to accept sexual perversions as a standard. The law of God and the commandments of Christ are thus eliminated. It is open rebellion against God!

Archbp. Viganò, Diagnosis, The Council

21 September 2018

Archbp. Viganò, the former Papal Nuncio to the United States, has made a bold step. He has pointed to a shocking fact – homosexual crimes in the highest positions in the Church. Where are the roots?

The Holy Scripture shows that the root of homosexuality is: 1) unbelief in the true God, 2) the divine worship of creation instead of the Creator:

Ad 1) “They knew God, but did not glorify Him as God.” (Rom 1:21) These are heretical theologians who, after the Council, have changed the apostolic teaching for a heretical one at all faculties of theology. It concerns the atheistic historical-critical method and its poisoned fruits.

Lengyel püspökök, tartsatok bűnbánatot! (in Hungarian)

12. 6. 2018

Tisztelt lengyel püspökök,

hisszük, hogy tudatában vagytok Isten előtt a felelősségnek, és a jelenlegi helyzet rendkívüli súlyosságának.

Röviden: a lengyel nemzet megmentésének eggyetlen útja van, és az a bűnbánat. Kezdjetek bűnbánattal, de nektek muszáj kezdeni azt.

Lengyelország felett az idén Damoklész kardja függ, az iszlámizáció és a nemek szerinti demoralizáció, amit az EU diktál.

Mit tett Glemp lengyel prímász és a lengyel püspökök, amikor arról kellet dönteni, hogy Lengyelország csatlakozik-e az EU-hoz? A püspökök aggodalmaskodtak, és ígérték, hogy Lengyelország a kereszténységet az egész Európa felé hozza. És az eredmény? Varsóban a homoszexuálisok tizennyolcadik találkozójára került sor. Azt kérdezzük, ki hozott, kit Európa felé?

Polscy biskupi, pokutujcie!

12.06. 2018

Szanowni polscy biskupi!

Wierzymy, że jesteście świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem i nadzwyczajnej powagi obecnej sytuacji.

Krótko mówiąc, naród polski ma jedyny sposób na ratunek  – pokutę. Ale zacząć pokutę musicie wy!

W tym roku nad Polską zawisł miecz Damoklesa islamizacja i gender demoralizacja, narzucona UE.

Co zrobił polski prymas Glemp i polscy biskupi, decydując, czy Polska powinna wstąpić do UE? Biskupi pobudzali i kłamliwie obiecywali, że Polska będę przenikać chrześcijaństwem całą Europe. A wynik? W Warszawie przeszła już osiemnasta parada gejów. Pytamy: kto kogo będę przenikać?!

Bishops of Poland, repent!

12 June 2018

Dear Bishops of Poland,

we believe You are aware of Your responsibility before God and of the extreme seriousness of the present situation.

In short, the Polish nation has the only way of salvation, and that is repentance. But it is You who must begin.

This year, Poland has the Sword of Damocles hanging over its head, namely Islamization and gender amoralization dictated by the EU.

What did Cardinal Glemp the Primate of Poland and the Polish bishops do when Poland was voting on joining the EU? The bishops agitated in favour of the EU and made false promises about Polish Christianity leavening all Europe. And the result? Warsaw has hosted the eighteenth gay pride parade this year. We ask who has leavened whom?!

Bűnbánat és imádság – a V4 országok püspökeinek (in Hungarian)

26. 3. 2018

Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.

A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért.

Amikor Szlovákiat veszélyeztette a forradalom, sok hívő ígéretet adott Istennek. Napi két órát imádkozik, egészen Húsvétig, Szlovákia megmentéséért. Egy órat imádkoznak este 20-21: 00-ig minden családban. A második órat mindenki a számára megfelelő időben. Sokan hétfőn, szerdán és pénteken böjtölnek, meleg ételt csak este fogyasztanak. Isten meg hallgatta szenvedélyes hívásukat. De ezzel a lelki küzdelem nem ért véget. Továbbra is a V4 országokat fenyegeti az öngyilkossággal fenyegetett, Dublin IV és az Isztambuli Egyezmény. Olyan ez, mint Dávid és Góliát harca.

Pokuta i modlitwa – biskupom krajów V4 (+ wideo)

25.03.2018

Czas postu osiąga punkt kulminacyjny, wchodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa i Jego Chwalebne Zmartwychwstanie.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat prosi Was, szanowni biskupi z krajów V4: Zachęcajcie do procesji wielkanocnej 2 kwietnia 2018 roku. Niech ta manifestacja w obronie rodziny i narodu następnie odbędzie się w każdej wiosce i w każdym mieście.

Kiedy Słowacji groził „Majdan”, wiele wierzących dało Bogu obietnicę. Modlą się dwie godziny dziennie do Wielkanocy za ratunek Słowację. Jedną godzinę modlą się w od 20 do 21:00 wieczorem, każdy w swojej rodzinie. Drugą godzinę każdy wybrał dla modlitwy osobistej w czasie, który najbardziej mu odpowiada. Wielu ludzi pości w poniedziałki, środy i piątki ciepłe posiłki jedzą aż wieczorem. Bóg usłyszał gorące wołanie. Ale walka duchowa nie zakończyła się. Krajom V4 grozi planowane samobójstwo przez Dublin IV oraz Konwencję Stambulską. To jest jak walka Dawida z Goliatem.

Repentance and prayer – to the bishops of the V4 countries (+ video)

25 March 2018

The Lenten season culminates; we are entering the Holy Week. We commemorate Christ’s redemptive death and His glorious resurrection.

The Byzantine Catholic Patriarchate is pleading You, Most Reverend Bishops of the V4 countries: Please, encourage Your priests and believers to hold the Easter procession on 2 April 2018. This demonstration in support of the family and nation will then take place in every village and town.

When Slovakia was under threat of a maidan, a lot of believers made a promise to God. They pray for two hours every day until Easter for the salvation of Slovakia. They pray for one hour between 8 and 9 p.m. in the family circle. The second hour is set aside for personal prayer at a time during the day which suits them best. Many keep the fast on Mondays, Wednesdays and Fridays in such way that they do not eat hot meal until evening. God did hear the fervent prayers. But the spiritual battle has not ended. The V4 countries are still under threat of planned suicide through Dublin IV and the Istanbul Convention. It is like the battle between David and Goliath.

Choose language

Search

Word of Life

“Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.”

Rom 6:11 (4/11/2018 – 18/11/2018)