Polscy biskupi, pokutujcie!

12.06. 2018

Szanowni polscy biskupi!

Wierzymy, że jesteście świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem i nadzwyczajnej powagi obecnej sytuacji.

Krótko mówiąc, naród polski ma jedyny sposób na ratunek  – pokutę. Ale zacząć pokutę musicie wy!

W tym roku nad Polską zawisł miecz Damoklesa islamizacja i gender demoralizacja, narzucona UE.

Co zrobił polski prymas Glemp i polscy biskupi, decydując, czy Polska powinna wstąpić do UE? Biskupi pobudzali i kłamliwie obiecywali, że Polska będę przenikać chrześcijaństwem całą Europe. A wynik? W Warszawie przeszła już osiemnasta parada gejów. Pytamy: kto kogo będę przenikać?!

Bishops of Poland, repent!

12 June 2018

Dear Bishops of Poland,

we believe You are aware of Your responsibility before God and of the extreme seriousness of the present situation.

In short, the Polish nation has the only way of salvation, and that is repentance. But it is You who must begin.

This year, Poland has the Sword of Damocles hanging over its head, namely Islamization and gender amoralization dictated by the EU.

What did Cardinal Glemp the Primate of Poland and the Polish bishops do when Poland was voting on joining the EU? The bishops agitated in favour of the EU and made false promises about Polish Christianity leavening all Europe. And the result? Warsaw has hosted the eighteenth gay pride parade this year. We ask who has leavened whom?!

Gender genocide – an open letter to three Presidents

11 June 2018

Dear Presidents of the USA, the Russian Federation, and the Czech Republic,

there are cunning efforts to incorporate gender ideology into the legislation of democratic states. This ideology is a totalitarian one, similarly to the ideology of fascism. Therefore, it should likewise be condemned by the public before it is too late. It is even worse than all the previous totalitarian ideologies because it deforms the human mind as well as male and female identity from early childhood and turns people into mental and physical wrecks. It bears the signs of open Satanism. From the Christian point of view, it is an obvious rebellion against God and God-established order.

This inhuman system is dictated by supranational resolutions, conventions (e.g. Istanbul Convention), recommendations and declarations of the EU, CE and UN.

Reakció a három homoszexuális áldozat találkozása Ferenccel (in Hungarian)

25. 5. 2018

Világszerte közzétette a média Ferenc Bergoglio találkozását három homoszexuális áldozattal Csillében. Felelős megoldás helyett Ferenc ezekkel az áldozatokkal visszaélve precedensként érvényesítve a hamis toleranciát a homoszexualitás és a pedofíliával szemben. A csapat tagadjai megtagadták az Isteni és a természetes törvényeket. Geynek szó szerint azt mondta: „Isten téged így teremtett”.

Ez hazugság és eretnekség. Az ember Istennek képmására teremtetett , mint férfi és nő. Csak két nem, férfi és nő. Isten nem teremtett szexuális perverziót. Ez a bűn gyümölcse.

Ferenc az ösztönzésében tagadta az objektív erkölcsi normákat. Meg csókolja a lábát, transzszexuálisnak és homoszexuálisnak. Bebizonyítja az egész világ előtt, hogy nincs benne Krisztus Lelke, hanem az antikrisztus szelleme.

Odpowiedź na spotkanie Franciszka z trzema ofiarami pedofilii homoseksualnej (+ wideo)

25.05.2018

Światowe media opublikowały raport o spotkaniu Franciszka Bergoglio z trzema ofiarami pedofilii homoseksualnej z Chile. Zamiast odpowiedzialnego rozwiązania, Franciszek wykorzystał te ofiary jako precedens promujący fałszywą tolerancję wobec homoseksualizmu i pedofilii. Tak zaprzeczył prawo Boże i naturalne. Gejowi dosłownie powiedział: „Bóg tak cię stworzył”.

To kłamstwo i herezja. Człowiek został stworzony na obraz Boga jako mężczyzna i kobieta. Istnieją tylko dwie płcie: męska i żeńska. Bóg nie stworzył perwersji seksualnej. Ona jest owocem grzechu.

Franciszek w swojej adhortacji zaprzeczył obiektywnym standardom moralnym. Całuje nogi transseksualistów i homoseksualistów. Przed całym światem udowadnia, że nie ma Ducha Chrystusowego, ale ducha antychrysta.

Response to the meeting of Francis with three victims of homosexual paedophilia (+ video)

25 May 2018

The world’s media have published a report on Francis Bergoglio’s meeting with three victims of homosexual paedophilia from Chile. Instead of a responsible approach, Francis has used these victims as a precedent for promoting false tolerance towards homosexuality and paedophilia. He has thus denied divine and natural laws. He literally said to a gay: “God made you like this.”

This is a lie and a heresy. Man was created in the image of God as a man and a woman. There are only two sexes, male and female. God did not create sexual perversion. It is the fruit of sin.

In his exhortation, Francis has denied universal moral standards. He kisses the feet of transsexuals and homosexuals. Before the entire world, he proves that he does not have the Spirit of Christ but the spirit of antichrist.

Anathema on 161 Members of the Greek Parliament (+ video)

11 May 2018

On 9 May 2018, the Greek Parliament passed legislation allowing homosexuals to abuse children and to enrich themselves by their suffering. Cover name: adoption. In addition, it mostly concerns children stolen from their loving parents by the evil juvenile justice system.

The law was passed by 161 MPs. For this crime against God, conscience and humanity, they have brought God’s punishment – anathema – curse on themselves. They have excluded themselves from the Mystical Body of Christ – the Church!

Ανάθεμα εναντίον των 161 βουλευτών της Βουλής (+ βίντεο)

11η Μαΐου 2018

Στις 9 Μαΐου 2018, το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία που επιτρέπει στους ομοφυλόφιλους να κακοποιούν τα παιδιά και να εμπλουτίζονται από τα βάσανά τους. Όνομα κάλυψης: υιοθεσία. Επιπλέον, αφορά κυρίως τα παιδιά που κλέβονται από τους αγαπημένους γονείς τους από το εγκληματικό σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων.

Ο νόμος προωθήθηκε από 161 βουλευτές. Γι’αυτό το έγκλημα κατά του Θεού, της συνείδησης και της ανθρωπότητας, επέσυραν στον εαυτό τους την τιμωρία του Θεού – αναθέμα – κατάρα. Έχουν αφοριστεί από το Μυστικό Σώμα του Χριστού – την Εκκλησία!

Choose language

Search

Word of Life

“You are all sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.”

Gal 3:26-27 (17/6/2018 – 1/7/2018)