Statement concerning the declaration of the Bishops of Kazakhstan

7 January 2018

On 31 December 2017, Archbishop Tomasz Peta, Auxiliary Bishop Athanasius Schneider and the retired Archbishop Jan Pawel Lenga published a statement responding to Francis’ approval of pastoral guidelines issued by the Buenos Aires bishops which degrade Holy Communion and the sacrament of marriage.

The statement by the Kazakhstan bishops as well as the statement by four Cardinals against the Exhortation Amoris Laetitia, which was also opposed by a number of signatories of the “Correction”, are an appeal to Francis to correct his statements by which he undermines the dogmas of the Catholic Church.

The Dogmatic Bull of Paul IV protects the papacy against abuse. If a Pope has committed heresy, he is excommunicated from the Church under the Dogmatic Bull Cum Ex Apostolatus Officio and the Scriptures (Gal 1:8-9).

There is an essential question which every bishop and priest is confronted with now: Is Francis a valid Pope or not?

100th anniversary of the Czech Republic /Initiative/

22 December 2017
President of the Czech Republic M. Zeman
The new Government of the Czech Republic
Card. Dominik Duka and Czech Bishops

 

In 2018, we will commemorate the 100th anniversary of the foundation of our independent republic.

The Byzantine Catholic Patriarchate (BCP) proposes launching a revival programme with the motto “Restoration of the family = Restoration of the nation”. Let nationwide demonstrations be held in all the regional capitals on six memorable days in the jubilee year:

2 April – National holiday – Easter Monday

5 July – National holiday – St Cyril and Methodius Day

6 July – National holiday – Jan Hus Day (demonstration only in Prague)

28 September – National holiday – St Wenceslas Day

28 October – 100th anniversary of the Republic

26 December – Second Christmas Day

Speeches should be delivered by regional representatives as well as by the leaders of patriotic and Christian movements. Demonstrations should enjoy the support from and participation of schools, local companies, organizations, political parties, folklore dance and song ensembles in traditional costumes e.g. from Valašsko (Wallachia), Slovácko (Moravian Slovakia), Chodsko, South Bohemia, Vysočina (Highlands Region)… Demonstrations should also be supported by church choirs and religious processions with banners according to the tradition of our ancestors who participated in pilgrimages and penitential processions through the fields (e.g. on the feast of St Mark, on Corpus Christi…). The demonstration procession would then pass through the city with the aim of national and moral revival of the Czech nation.

Das Geheimnis von Fatima nach 100 Jahren – Erster Teil: Apostasie in der Kirche (in German)

13. Oktober 2017

 Dieses Jahr ist der 100. Jahrestag der Marienerscheinungen in Fatima. Was ist diesen Erscheinungen vorausgegangen und was folgte danach?

Im 18. Jahrhundert kam es zur Aufklärung. Nach der Aufklärung im 19. Jahrhundert folgte das Moderne Zeitalter. Es führte zur Zerstörung der grundlegenden Wahrheiten des Christentums – zur Apostasie in der Kirche.

Der heilige Pius X. erließ eine Enzyklika und verhängte einen antimodernistischen Eid. Einige von den Bischöfen, Priester und Theologen, die Modernisten waren, lehnten diese Maßnahmen bewusst ab. Nach dem Tod von Pius X. war der erste Erfolg der Freimaurer die Erhebung auf den päpstlichen Stuhl von Benedikt XV. (G. della Chiesa, 1914-1922). Er hat wieder die Entwicklung des Modernismus in der Kirche ermöglicht. Im Jahr 1917 erschien die Heilige Jungfrau Maria mehrmals den Kindern in Fatima, Portugal. Sie rief zur Buße auf. Benedikts Nachfolger waren die Päpste Pius XI. (1922-1939), Pius XII. (1939-1958) und dann Johannes XXIII. (A. G. Roncalli, 1958-1963).

Tajemnica Fatimy po 100 latach – Część 1: Apostazja w Kościele (+ wideo – Polish version)

13.10.2017

W tym roku minęło 100 lat od zjawienia w Fatimie. Co tomu poprzedziło i co miało nastąpić?

W XVIII wieku nastąpiło oświecenie. W XIX wieku z oświecenia wyłania się modernizm. W rzeczywistości chodziło o zniszczenie podstawowych prawd chrześcijaństwa – o apostazje w Kościele.

Święty Pius X wydał encyklikę i przysięgę antymodernistyczną. Niektórzy biskupi, kapłani i teologowie, którzy byli moderniści, celowo nie akceptowali tych środków ostrożności.

Po śmierci Piusa X pierwszym sukcesem masonów była promocja papieża Benedicta XV (G. della Chiesa, 1914-1922). On dał przestrzeń dla rozwoju modernizmu w Kościele. W 1917 r. Najświętsza Maryja Panna kilkakrotnie ukazała się dzieciom w Fatimie w Portugalii. To było wezwanie do pokuty. Po Benedykcie doszedł do władzy Pius XI (1922-1939), po nim Pius XII (1939-1958), a później Jan XXIII (A. G. Roncalli, 1958-1963).

The Secret of Fatima after 100 years – Part one: Apostasy in the Church (+ video)

13 October 2017

This year marks the centenary of the apparition at Fatima. What preceded it and what followed it?

The 18th century saw the rise of the Enlightenment. The continuation of the Enlightenment in the 19th century was Modernism. It resulted in the destruction of the fundamental truths of Christianity – apostasy in the Church.

St Pius X issued an encyclical and imposed an anti-Modernist oath. Some of the bishops, priests and theologians who were Modernists consciously rejected those measures.

After the death of Pius X, the first success of the Masons was the installation of Pope Benedict XV (G. della Chiesa, 1914-1922). He enabled again the development of Modernism in the Church. In 1917, the Blessed Virgin appeared several times to children at Fatima, Portugal. She called for repentance. Benedict’s successors were Popes Pius XI (1922-1939), Pius XII (1939-1958), and then John XXIII (A. G. Roncalli, 1958-1963).

Poles versus Islamization (+ video)

21 October 2017

At a critical moment at the Battle of Vienna in 1683, the King of Poland intervened with his troops, and Europe was saved from the crescent rule!

Faced with current Islamization, the Poles turned to God for help by the prayer of the Rosary. The government subsequently quitted a credit line from the IMF and refused to implement migrant quotas! At the same time, however, Archbishop Wojciech Polak abused his pastoral authority with a gross lie and opposed the authority of God! He threatened to exclude every priest who protects the faith and the nation. Let the punishment by which he threatens fall on him. Let him be excluded!

Polacy przeciwko islamizacji (+ wideo – polish version)

W krytycznym momencie bitwy pod Wiedniem w 1683 r. dołączył się do walki polski król ze swoim wojskiem, a Europa została uratowana od panowania półksiężyca!
W dzisiejszej islamizacji Polacy zwrócili się do Boga w modlitwę Różańca z prośbą o pomoc. W wyniku rząd odrzucił kredyt MFW i kwotę islamizacji! Ale jednocześnie arcybiskup Wojciech Polak brutalnym kłamstwem nadużył swego duszpasterskiego autorytetu i sprzeciwił się autorytetowi Boga! Groził ekskomuniką każdemu kapłanowi, który chroni wiarę i swój naród. Kara, którą grozi, niech spadnie na niego. Niech on zostanie ekskomunikowany!

Choose language

Search

Word of Life

“…knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law; for by the works of the law no flesh shall be justified.”

Gal 2:16 (14/1/2018 – 28/1/2018)

MICROCHIP IMPLANTS