Prophesy over America! (+video)

October 1, 2018

Archbishop Carlo Maria Viganò, the former Nuncio to USA, has bravely revealed homosexual network crimes in the highest places in the Church. His courageous step has broken the ice.

Nevertheless, the behind-the-scenes psychological and spiritual struggle continues, aimed at self-destruction of America as well as other nations in line with the program of so-called reduction of mankind. The Scripture says, “Our struggle … is against the demonic forces in the heavenly places.” (Eph 6:10f)

Odpowiedź na kazanie Franciszka z domu św. Marty

3. 10. 2018

Franciszek zabarykadował się w domu św. Marty, skąd chroni najcięższe zbrodnie w Kościele, i odbija wszystkie wysiłki na rzecz propagowania prawdy i odnowę Kościoła.

Zadajmy dwa podstawowe pytania, aby odróżnić duchy:

  1. Jaki duch kryje się za Franciszkiem i jego kazaniami z domu św. Marty?
  2. Jaki jest cel manipulacyjnych kazań Franciszka?

Ad 1) Odpowiemy na pierwsze pytanie pytaniem: Czy słowa i czyny Franciszka mają za sobą Ducha Chrystusa, czy ducha antychrysta? Jest oczywiste, że nie mają za sobą Ducha Chrystusa! „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8, 9). Dlatego nie interpretuje i nie aktualizuje Pisma Świętego w Duchu Chrystusowym. Otwarcie i celowo zniekształca Boże Słowo i manipuluje słuchaczami. Diabeł interpretował Pismo w tym samym duchu, gdy kusił Chrystusa na pustyni. Kazania Franciszka mają za sobą ducha antychrysta!

Response to Francis’ sermons at Santa Marta

October 3, 2018

Francis has barricaded himself at Santa Marta, from where he protects the most serious crimes in the Church and blasts all efforts to promote the truth and to restore the Church.

Let us ask two basic questions so as to distinguish the spirits:

1. What spirit is behind Francis and his sermons at Santa Marta?

2. What is the purpose of Francis’ manipulative sermons?

Ad 1) Let us answer the first question with a question: Do Francis’ words and deeds have the Spirit of Christ behind them, or the spirit of the antichrist? It is obvious that he does not have the Spirit of Christ behind him! “He who does not have the Spirit of Christ is not His.” (Rom 8:9) Therefore he neither interprets the Scripture nor applies it to the present time in the Spirit of Christ. He openly and purposefully distorts God’s Word and manipulates the listeners. The devil interpreted the Scripture in the same spirit when he tempted Christ in the wilderness. Francis’ sermons have the spirit of the antichrist behind them!

Franciszek przeciwko Viganò /Aby zabić prawdę o zbrodniach w Kościele, Franciszek nadużywa nawet modlitwy/

2. 10. 2018 

Arcybiskup Vigano wskazał na zbrodni homoseksualnego lobby na najwyższych stanowiskach w Kościele i wezwał do prawdziwej pokuty. Franciszek nadużywa papieskiego rządu, a zbrodnie zatuszowuje i popiera. Głównym obowiązkiem papieża jest ochrona wiary i moralności. Jednak Franciszek autorytarnie niszczy wiarę i moralność. A to jest zbrodnia przeciwko Bogu i Kościołowi. Według Gal. 1, 8-9 ściągał na siebie ekskomunikę, wykluczenie z Kościoła. Rząd zajmuje już nielegalnie. Potwierdza to i papieska bulla Pawła IV „Cum Ex Apostolatus Officio“. Rezygnacja Franciszka jest absolutnie konieczna, inaczej proces odnowy w Kościele nie nadejdzie!

29.09. 2018 Franciszek wzywał wierzących na całym świecie modlić się w październiku o jedność Kościoła przeciwko diabłu, który dzieli wspólnotę chrześcijańską.

Francis versus Viganò /Francis uses even prayer to kill the truth about crimes in the Church/

October 2, 2018

Archbishop Viganò has exposed the crimes of the homosexual lobby at the highest places in the Church, and he calls for true repentance. Francis abuses papal power, covers up for the criminals and supports them. The Pope’s primary duty is to protect faith and morals. Francis, however, authoritatively destroys faith and morals. And this is a crime against God and against the Church. According to Gal 1:8-9, he drew upon himself excommunication from the Church. He occupies his office illegally. The same is confirmed by the papal bull of Paul IV “Cum Ex Apostolatus Officio”. The resignation of Francis is absolutely necessary; otherwise the process of restoration in the Church will not start!

On September 29, 2018, Francis urged the faithful all over the world to join in prayer during October for the unity of the Church against the devil, who aims to divide Christian community.

Archbp. Viganò, Diagnosis, The Council

21 September 2018

Archbp. Viganò, the former Papal Nuncio to the United States, has made a bold step. He has pointed to a shocking fact – homosexual crimes in the highest positions in the Church. Where are the roots?

The Holy Scripture shows that the root of homosexuality is: 1) unbelief in the true God, 2) the divine worship of creation instead of the Creator:

Ad 1) “They knew God, but did not glorify Him as God.” (Rom 1:21) These are heretical theologians who, after the Council, have changed the apostolic teaching for a heretical one at all faculties of theology. It concerns the atheistic historical-critical method and its poisoned fruits.

McCain’s solemn funeral and D. Trump

August 27, 2018

On August 26, 2018, US Senator John McCain died.

The deceased Senator and his family are Christians. Every Christian knows that after death comes God’s judgment and then the eternal reward or eternal punishment, heaven or hell. Did the Senator have the Spirit of truth or the spirit of lies? Did he promote peace or war? Did he serve God or the devil? Of course, these questions also apply to every US Senator who will attend the solemn funeral, because each of them will also face death, God’s judgment and eternity.

Jesus, the Savior of mankind, adds to the prayer “Our Father”: “If you do not forgive, neither will your Heavenly Father forgive you.” (Mt 6:15) Before his death, Senator McCain waged a hate campaign against the US President!

Uroczysty pogrzeb senatora McCaina a D. Trump

27 sierpnia 2018 r.

26 sierpnia 2018 roku w USA zmarł senator John McCain.

Zmarły senator i jego rodzina są chrześcijanami. Każdy chrześcijanin wie, że po śmierci następuje sąd Boży, a potem wieczna nagroda lub wieczna kara, czyli niebo lub piekło. Czy senator miał Ducha prawdy, czy ducha kłamstwa? Czy promował pokój, czy dążył do wojny? Czy służył Bogu lub diabłu? Oczywiście, te pytania odnoszą się także do każdego amerykańskiego senatora, który uczestniczy w pogrzebie, ponieważ na każdego czeka śmierć, a następnie sąd Boży i wieczność.

Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel ludzkości, do modlitwy „Ojcze nasz“  dodaje: Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. (Mt 6,15) Senator McCain jeszcze przed śmiercią rozpoczął kampanię nienawiści przeciw amerykańskiemu prezydentowi!

Choose language

Search

Word of Life

“For he who has died has been justified from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him.”

Rom 6:7-8 (21/10/2018 – 4/11/2018)