Fotogalerie

cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve cz-it-is-not-enough-just-to-recite-the-our-father

Pravdivé pokání a mezilidské vztahy

Bez pravdivého pokání se rozpadne jak rodina, tak klášterní společenství a člověk je nešťastný, protože za hříchy jsou síly temnoty. Od ní se nedá oddělit jinak, než vejitím do světla, do pravdy a přiznáním si svých hříchů. To je první krok pokání. Pak je potřebné je dát Ježíšovi.

Bůh se sklání k těm, kdo se pravdivě kají a chodí před Ním jako děti, ale ne k těm, kteří sice říkají, že jsou Boží děti, avšak s pokáním nemají nic společného.

Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

V chorém mozku režiséra, posedlého nečistým a zvráceným démonem, za spolupachatelství nahých herců, explodoval v Brně morální hnus. Už jen suché konstatování tohoto šíleného rouhání a zločinu proti Bohu způsobuje duchovní a morální zamoření. Hnůj a oplzlost! A toto hodily satanské zrůdy v divadle na Božského Spasitele a Pána! Tak absurdní a drásající zneuctění ještě křesťanský svět nezažil! Znevážení Ukřižovaného! Degradace bolestných momentů umírání na kříži! Tam Boží Syn vzal na sebe všechnu špínu zla a hříchu, aby nás spasil. V hrozných fyzických i duševních bolestech se obětoval v nejčistší lásce za nás svému Otci!

V kříži je odpuštění našeho hříchu a naší viny. Naše jediná spása je v kříži! A kříž, tento projev vrcholné lásky spojené s největším utrpením, byl i s naším milujícím Spasitelem hozen do morální stoky a utopen v obludné oplzlosti lidmi posedlými démony. Taková absurdní, stupidní a cynická arogance přesahuje i největší kalibry zločinnosti. V Brně se otevřel jícen pekla se vší špínou a satanskou zlobou.

Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou

Synod této církve dne 2. 6. 2018 oficiálně schválil rouhavý a potupný zločin vůči našemu Pánu Ježíši Kristu, který se stal v brněnském divadle. Tímto schválením zločinu sami zveřejnili, že už nemají Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Navíc synod schválil veřejné potupení české vlajky. Proto tato církev nemá už právo se nazývat ani českou, ani bratrskou, ani evangelickou. Rovněž nemá právo se už nazývat církví, protože se stala synagogou satanovou. (Zj 2,9.13)

Sami sebe vyloučili a uvrhli na sebe Boží anathemu – prokletí (Gal 1,9).

„Lide můj, vyjdi z tohoto Babylónu!“ (Iz 48,20).

Slovo života – Ř 5,9 (3. 6 – 17. 6. 2018)

„Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve,

budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“

Rozjímání nad Ř 5,9

 „Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“

Tomuto Božímu slovu, které si budeme připomínat dva týdny, v téže kapitole předchází: „Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.“ (Ř 5,6-7)

V 8. verši je pak zdůrazněno: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Ř 5,8)

A pak následuje 9. verš: „Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím Jeho krve, budeme skrze Něho zachráněni od Božího hněvu!“ Je třeba vědět, že jsme byli ospravedlněni ne něčím menším, ale prolitím Ježíšovy krve! A tím jsme také zachráněni od spravedlivého trestu za naše hříchy, jsme zachráněni od Božího hněvu.

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (+ video)

30. 5. 2018

Drazí křesťané,

Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!

Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.

Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem.

Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

Úvod

Ve čtvrtek večer, den před svou smrtí, Ježíš Kristus ustanovil Eucharistii, Nejsvětější svátost. „Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: “Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: “Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.” A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: “Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.”“

Na druhý den Ježíš na potupném kříži vydal samého sebe v oběť za nás. Je to smlouva nová a věčná, potvrzena Jeho Krví. Ježíšova smrt na Golgotě je projevem největší Boží lásky ke každému z nás.

Svatá Eucharistie (mše svatá) je nekrvavou Obětí, je zpřítomněním Kristovy oběti na Golgotě. Má být centrem našeho života. K tomu je ale zapotřebí, abychom se mši svatou naučili správně prožívat. Tajemství, s nímž se křesťané setkávají ve svátosti Svaté Eucharistie, je má přetvářet v nového člověka: zde přijímají nové srdce i nového ducha, zde se vírou spojují s Kristovou smrtí, prožívají spoluvzkříšení spolu s Ním a sjednocují se s Kristem ve svatém přijímaní.

Eucharistie – zpřítomnění Kristovy smrti

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně

28. 5. 2018

Vážení členové ČBK!

To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii.

Jistě víte, že základem všech barevných revolucí je tzv. sakrální oběť. Byla na Ukrajině a nedávno byla i na Slovensku. Jejím cílem bylo pozvednout národ z pasivity. V barevných revolucích je však sakrální oběť cílevědomě naplánovaná ke zneužití národa při prosazení vlastní sebevraždy. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Kéž by Bůh ve svém milosrdenství toto rouhání obrátil ve skutečnou sakrální oběť, která probudí církev i národ ze sebevražedné apatie! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Tam i Jeho největší nepřátelé respektovali morální stud. Kristus měl kolem beder aspoň plátno. Morální degradace a zneuctění Krista v Brně nemá v historii obdoby! K tak hrubému rouhání nedošlo nikde na světě!

Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie (+ video)

25. 5. 2018

Celosvětová média zveřejnila zprávu o setkání Františka Bergoglia s třemi oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Místo zodpovědného řešení, František tyto oběti zneužil jako precedens k prosazení falešné tolerance k homosexualitě a pedofilii. Tím popřel Boží a přirozené zákony. Geyovi doslova řekl: „Bůh tě tak učinil.“

Toto je lež a hereze. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu jako muž a žena. Existují jen dvě pohlaví, a to mužské a ženské. Bůh nestvořil sexuální zvrácenost. Ta je ovocem hříchu.

František ve své exhortaci popřel objektivní morální normy. Líbá nohy transsexuálům a homosexuálům. Před celým světem dokazuje, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista.

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Všech svatých

První neděle po Letnicích je ve východním obřadu zasvěcena všem svatým. Jde především o mučedníky, k nimž Církev později přiřadila také apoštoly, biskupy, askety, řeholníky a řeholnice.

Dnes si připomínáme veliký příklad těchto mužů, žen a dětí z dávnější i blízké minulosti, kteří jsou hrdiny víry a jsou nám vzorem života víry, čisté lásky k Bohu, k bližním i k národu.

Dnes se nám však bohužel nabízejí jiné vzory, především mladé generaci, a to negativní. Vidíme různé rockové zpěváky, kteří užívají narkotika, a pak umírají na následky svého nevázaného, zlého způsobu života. Toto rozhodně není příklad k následování, protože přináší nejen peklo na zemi, ale také peklo po smrti. Svatí jsou v nebi. Tím, že jsme přijali Pána Ježíše za svého Spasitele a Pána, jsme se narodili do Boží rodiny.

Dopis Veřejné ochránkyni práv

25.5.2018
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00

Vážená paní Šabatová,

obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“, která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.

Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“

Gal 5,16-17 (15. 7 – 29. 7. 2018)