Fotogalerie

cz-we-must-learn-to-walk-in-god_s-presence cz-faith-grows-through-trials cz-god-is-almighty

Pastýřský list na svátek Seslání Svatého Ducha

Lvov, 12.6.2011

 

Drazí kněží a věřící UPHKC a UHKC,

předtím než Ježíš vstoupil do nebe, řekl apoštolům: „Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,49) a rovněž jim řekl: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete Mými svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku až na konec země.“ (Sk 1,8) Prostí galilejští rybáři, které Ježíš povolal za své učedníky, byli slabí a chybující lidé, stejně jako i my. Ve chvíli zkoušky zklamali. Petr zapřel a ostatní apoštolé, kromě Jana, neměli odvahu se postavit pod Kristův kříž vedle Ježíšovy Matky. Když třetí den Kristus vstal z mrtvých, těžce přijímali i tuto realitu. Apoštol Tomáš zůstal v nevěře dokonce celý týden. 40-tý den po svém vzkříšení Ježíš vstupuje do nebe a apoštolům slibuje, že na ně sestoupí Duch svatý a že pak se stanou Jeho svědky – mučedníky (martyres).

Pět částí Svěcení neděle: Část 1. Kristovo vzkříšení

 

První hodina

Kristovo vzkříšení

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Svým zrakem se podívej na hvězdné nebe, miliony hvězd, vše je v pohybu podle Bohem daných zákonů. Jaká velikost! Slunce je milion tři sta tisíckrát větší než naše Zem. Sírius je ještě dvakrát větší než Slunce a jsou ještě větší nebeská tělesa! K nejbližší hvězdě je vzdálenost asi 4 světelné roky. Naše Země se nachází 26 000 světelných let od středu galaxie Mléčná dráha, jejíž jsme součástí. K jiným dalším souhvězdím jsou dokonce miliony světelných let. Úžasné zákony jsou i na naší malinké Zemi: podmínky pro život, tajemství života a jeho předávání, úžasné divy spojené s instinkty zvířat. Tajemství lidského života: imunitní systém, činnost mozku, srdce, plic, nervový systém, zrak. Navíc tajemství duševního a duchovního života člověka, touha po štěstí, svědomí… Jeden zázrak za druhým. Věřit v ateistickou ideologii Darwina je proti kritické vědě i rozumu. Svým rozumem poznáváme neviditelného Tvůrce, který je za tímto stvořením. Zázraky jsou kolem nás. Otevřme oči! Bůh je koná i v našem životě.

Rovněž je zázrakem vzkříšení Krista! Boží tajemství nejsou proti rozumu, ale lidský rozum převyšují.

V duchu vidíme kamenný hrob na Golgotě. V noci ze soboty na neděli jej hlídají římští vojáci. Přední kněží a farizeové řekli o mrtvém Ježíši Pilátovi: „Když ještě žil, řekl, že třetího dne vstane z mrtvých. Rozkaž tedy hlídat hrob.“ (Mt 27,63-65)

OSN prosazuje celosvětovou legalizaci drog

Lvov, Ukrajina, 5.6.2011

Vedení OSN

New York, USA

 

Globální komise pro drogovou politiku OSN (Kofi Annan, Javier Solana…) ve své závěrečné zprávě sugestivně vnucuje státům celého světa legalizaci marihuany a jiných drog.

Ve skutečnosti však jde o novodobé otroctví, neboť z lidí činí trosky, které se stávají břemenem společnosti. Narkotika, tzv. bílá smrt, jsou spojena se zločinností, homosexualitou, smrtelným AIDSem a sebevraždami.

Experti OSN došli k absurdnímu závěru, že prý legalizace drog povede ke snížení kriminality, ke zlepšení zdraví obyvatel a bude přispívat k ekonomickému rozvoji. Pod vlivem jakých drog experti OSN k tomuto závěru asi došli? Tito „bojovníci proti drogám“ demagogicky tvrdí: „Protože narkomanie a obchod s drogami s sebou nese zločinnost, je třeba je legalizovat.

Dopis katolickým kněžím a věřícím Belgie

Lvov, Ukrajina, 5.6.2011

 

Katolickým kněžím a věřícím Belgie

Vážení kněží a katoličtí křesťané Belgie,

Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s mimořádně důležitou výzvou. Týká se každého katolíka Belgie. V této době masového odpadu od pravověrné, spasitelné víry je nutno se jasně a konkrétně oddělit od ducha apostaze, kterého přijala církevní hierarchie. Dopustila se tím zrady Krista a evangelia. Biskupové Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) vyzvali v roce 2009 biskupy Belgie i jiných států, aby se odřekli ducha apostaze spojeného s tzv. historicko-kritickou teologií (HKT) a duchem Assisi. HKT ve své podstatě popírá inspiraci Písma, Božství Kristovo a všechny zázraky. Duch Assisi propaguje herezi, že pohané mohou být spaseni skrze svá náboženství, kterými v podstatě uctívají démony a satana.

Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (4.6.2011)

Lvov, 4.6.2011

 

Poslancům Parlamentu Ukrajiny

Vážení poslanci Parlamentu Ukrajiny,

dne 24.5.2011 prezident Ukrajiny V. Janukovič podepsal koncepci nového zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“. Původní název koncepce byl „O zavedení juvenilní justice”. Před rokem ji prezident odmítl podepsat. To, co už jednou odmítl, mu předložili znovu, tentokrát pod jiným názvem. Propagátoři vznešenými frázemi zamaskovali, že se jedná o uzákonění juvenilní justice.

V podstatě jde o zavedení nadnárodního systému, který má právo vzít děti pod umělými záminkami z jakékoli rodiny. Když různé gangy potřebovaly politicky vydírat představitele státu, unášely jim děti a manipulovaly s politiky. Toto hrozí i vám skrze juvenilní justici.

Dopis Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Lvov, 2.6.2011
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

 

Vážení představitelé evropského soudu pro lidská práva,

jistě je vám všem znám otřesný případ ruské herečky Natálie Zacharové, které juvenilní justice ve Francii nezákonně vzala její 3-letou dceru Marii. Její matka se už 13 let domáhá svého rodičovského práva, aby jí dítě bylo vráceno. Momentálně je dcera Marie na utajeném místě v dětském domově uzavřeného typu na území Francie.

Francouzské soudy se dopustily zločinného monstrprocesu a odsoudily nevinnou matku na tři roky do vězení za to, že se dožadovala navrácení své dcery. Pokrytecky to odůvodnily tím, že měla údajně úmysl podpálit byt jejího bývalého manžela. 26.5.2011 byla jako vězeňkyně převezena do Ruska.

Dopis prezidentovi Ruské federace D. Medveděvovi

Lvov, 2.6.2011

 

Prezident Ruské federace

D. Medveděv

Vážený pane prezidente!

Náš Byzantský patriarchát se už několikrát obrátil na církevní i státní představitele a požadoval vyřešení případu ruské občanky paní Natálie Zacharové. Nyní byla tato nevinná oběť juvenilní justice převezena z věznice ve Francii do Ruska.

Vážený pane prezidente, v souladu se svým svědomím a ve shodě se zákony Ruské federace byste měl v této závažné věci učinit konkrétní kroky:

1)      Zabezpečit okamžité propuštění paní N. Zacharové, oběti zločinného monstrprocesu.

Dopis prezidentovi a vládě Francie

Lvov, 2.6.2011

Prezidentovi a vládě Francie

 

Vážený pane prezidente, vážení představitelé vlády Francie,

žádáme, abyste spravedlivě vyšetřili a potrestali justiční zločin, kterého se dopustily francouzské soudy na nevinné ruské občance paní Natálii Zacharové a její tříleté dceři, která je už 13 let násilně odloučena od své matky a nyní se nachází na utajeném místě v dětském domově uzavřeného typu. Francouzské soudy se dopustily monstrprocesu, kterým odsoudily nevinnou matku na tři roky do vězení za to, že se dožadovala navrácení své dcery. Toto pokrytecky odůvodnily, že měla údajně úmysl podpálit byt jejího bývalého manžela.

Bible a duch Assisi

Lvov, 30.5.2011

 

Jan Pavel II. svolal 27.10.1986 představitele různých pohanských a nekatolických náboženství do Assisi. Pohanům dal k dispozici katolické chrámy, aby v nich mohli uctívat démony. Nakonec sám s nimi vykonal tzv. modlitby za mír a završil toto uctívání démonů modlitbou „Otče náš“. Tímto Jan Pavel II. degradoval Tělo Kristovo – církev na rovinu démonského pohanství (kult voodoo, šamanismus, satanismus). Na Assisi se plně vztahuje Ježíšovo slovo: „Vaším otcem je ďábel“ (J 8,44). Toto gesto bylo učiněno jako precedens. Každým rokem se pak v různých zemích opakovala podobná setkání. Za 25 let po tomto duchovním zločinu, který je proti samé podstatě Bible, prohlásil Benedikt XVI. Jana Pavla II. za blahoslaveného. Tím od 1.5.2011 dovršil masovou apostazi a oficiálně přijal do církve ducha Assisi, který je duchem antikrista.

Biskupové USA legalizují pedofilii

Lvov, Ukrajina 26.5.2011

 

Dne 19.5.2011 bylo zveřejněno, že Konference katolických biskupů v USA nechala vypracovat tzv. „studii“, v níž pokrytecky obhajuje pedofilii. Zaplatila za ni 1,8 milionu dolarů. Podle této studie prý většina kněží, kteří se dopustili znásilnění dětí, nejsou pedofilové, protože prý některé z dětí měly už 10 let!

Tímto absurdním tvrzením americká katolická hierarchie oficiálně ruší morální hodnoty a legalizuje antihodnoty a amorálnost. A to je znak ducha a doby antikrista! Tento postoj prakticky ruší Desatero i Kristova přikázání týkající se morálních hodnot.

Ex-papež se setkal se zednáři B’nai B’rith

Ex-papež Benedikt XVI. se 12. května 2011 setkal s čelními představiteli židovské zednářské lóže B’nai B’rith International, která byla založena v New Yorku v roce 1843. Zednáři, kteří se setkali s ex-papežem, nebyli žádní začátečníci. Většina představitelů této zednářské organizace absolvovala vrcholné zasvěcení velkému Architektu – satanu, to je 33. zasvěcení.

Ex-papež jim ve své promluvě řekl: „Je mnoho způsobů, jakými mohou židé (zednáři) a křesťané spolupracovat pro lepší svět v souladu s Boží vůlí a pro dobro lidstva… Ale jednou z nejdůležitějších věcí je společné svědectví o hluboce zakořeněné víře.“ Ex-papež si je dobře vědom, ke komu mluví a komu jeho hosté slouží.

Vina ex-papeže Benedikta XVI.

Benedikt XVI. se od 1.5.2011 vyloučil z církve a je apostatou. Každý katolík se od něj musí nyní oddělit, neboť je nemožné podřizovat se systému ducha Assisi – ducha antikrista, kterého vyvýšil na oltář církve. Tímto na celou církev uvrhl Boží prokletí a odňal od ní ustavičnou oběť.

Vina Benedikta XVI.:

a)      Jako prefekt Kongregace pro nauku víry netrestal hereze ani heretiky.

b)      Věděl o pedofilii kněžstva a netrestal pedofily. Tím dovolil masové rozšířené pedofilie v řadách kněžstva. Omlouvat se pak za pedofilní skandály v Americe, Austrálii či Irsku je pokrytectvím.

Výzva před Svátkem seslání Ducha svatého 2011

Lvov, Ukrajina, 21.5.2011

 

Biskupům, kněžím a věřícím UŘKC

Drazí biskupové, kněží a věřící UŘKC,

dne 1.5. 2011 papež Benedikt XVI. sám sebe exkomunikoval, protože tzv. beatifikací Jana Pavla II. postavil na oltář církve ducha Assisi, ducha antikrista. Tento krok popírá podstatu samotného evangelia a jedinečnost spasení v Kristu (srov. Sk 4,12). Ničí podstatu pravdivé misie, která vytrhuje pohany z vlády temnoty a přenáší je do Božího království (srov. Kol 1,13). Falešnou  beatifikací zavázal každého katolíka k přijetí falešného evangelia a ducha antikrista! Toto je zrada Krista a Jeho evangelia. Tato zrada protiřečí nejen podstatě evangelia, ale i celé církevní tradici a poslání všech papežů. Apoštol Petr ani žádný jeho nástupce se nemůže sjednotit s apostatickým učením a s duchem antikrista, kterého do církve vtělil apostata Jan Pavel II. a beatifikoval Benedikt XVI.

Výzva ruskému národu

Lvov, Ukrajina, 21.5.2011

 

Vážený pane prezidente, vážení vládní představitelé, vážení poslanci,

vám bylo Bohem dáno, abyste v této historické době nesli zodpovědnost za celý ruský národ i za jeho budoucnost. V době, v níž žijeme, došlo k radikálnímu zlomu. Všechny morální a duchovní hodnoty jsou cílevědomě vytlačovány amorálností. Boj, který se odehrává, není bojem s kanóny a bombami. Jde o psychologický a duchovní boj. Za ideologií postavenou na falešné filosofii a amorální, lživé psychologii je duch smrti. Nietzscheho filosofie o nadčlověku si v německém fašismu vyžádala milióny obětí na životech, podobně i Marxova ideologie. Za těmito filosofiemi a ideologiemi byl duch lži a smrti. Pokud se národ rozhodne přijmout současnou globalizační ideologii postavenou na rafinované lži, v dnešní době to už znamená morální, duchovní a fyzickou genocidu národa.

Gender podvod

Lvov, 20.5.2011

Poslancům a členům vlády Ukrajiny

 

V roce 2005 prezident Ukrajiny schválil zákon „O zabezpečení rovných práv a možností žen a mužů“. Normální člověk nic nemá proti zabezpečení těchto práv, navíc jsou na Ukrajině dle stávajících zákonů dodržována. Jenže 5 let po schválení tohoto zákona došlo k celospolečenskému podvodu. V roce 2005 termín „gender rovnost“ nebyl jasně definován. Předpokládalo se, že se jedná o sociální rovnost mužů a žen. Jenže Rezoluce 1728 z 29.4.2010 PS RE zcela změnila význam tohoto pojmu. Jeho prostřednictvím je prosazována homosexualita, transexualita a gender schizofrenie, podle níž má muž právo prohlásit se za ženu a naopak. Státní zákony to musí respektovat a vyrobit mu k tomu dokumenty.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)