Fotogalerie

cz-faith-grows-through-trials cz-god-is-almighty cz-even-your-closest-friend-can-betray-you

Pět částí Svěcení neděle: Část 4. – pravdy k Duchu svatému

 

Čtvrtá hodina – pravdy k Duchu svatému

Křest Duchem svatým

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Ježíš řekl: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání: „Obraťte se… a přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i všem kteří jsou daleko …“ (Sk 2,38-39)

Je třeba skrze neustálé pokání znovu a znovu přijímat Ducha svatého! Znamená to vycházet z temnoty hříchu a vcházet do Božího světla, ze lži do pravdy, ze smrti do života! Každé postavení se do světla vyžaduje zapření sebe.

Vždy, když konáme pokání, tedy vcházíme do Boží přítomnosti a zde vyznáváme svůj hřích a víru v sílu Ježíšovy krve, znovu přichází Duch svatý a dává světlo a sílu k poznání a k realizování Boží vůle! „Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Pokud přijímáme Ducha svatého v plnosti, duch světa musí z naší duše ustoupit!

Pět částí Svěcení neděle: Část 5.

 

Pátá hodina

Emauzy

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Co prožívali učedníci, když vyšli z Jeruzaléma a když se k nim připojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: „O čem spolu rozmlouváte? Proč jste plni smutku?“ Jeden z nich, Kleofáš, Mu řekl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, který nevíš, co se tu v těchto dnech stalo.“ On se zeptal: „A co se stalo?“ Odpověděli Mu: „Ježíše Nazaretského, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží vydali, aby byl odsouzen na smrt… a my jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael.“ A pak učedníci zvěstují, že slyšeli, že ženy viděly anděly, kteří říkali, že je živý. Ježíš jim řekl: „Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim vše, co se na něj vztahovalo. Jejich srdce hořela, když jim vykládal Písmo. Brzy nato se jim při lámání chleba otevřely oči a oni Ho poznali, ale On zmizel jejich zrakům.

Zjevení v Galileji pěti stům bratří

a) Zamyšlení nad Božím slovem

„Jedenáct apoštolů se pak odebralo na horu v Galilei, kterou jim Ježíš určil. Spatřili Ho a klaněli se Mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.‘“ (Mt 27,16-19)

„Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen. Ty, kteří uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět démony, mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li co smrtícího, neuškodí jim. Na nemocné budou klást ruce a uzdraví se.“ (Mk 16,16-18).

„Potom Ježíš řekl: Hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání věků.“ (Mt 28,20) Ježíš byl s apoštoly a je i s námi, jen my musíme být s Ním. Ježíš je stejný včera dnes i navěky (Žid 13,9). Jeho zaslíbení platí i dnes, ale podmínkou je hlásat v moci evangelium a být ochoten za ně a za Krista dát i život.

Duch Assisi (video)

Patriarcha Eliáš
Byzantský Katolický patriarchát

Fakta o apostazi Jana Pavla II. od Krista a spasitelné víry

Výzva k misii v Rusku – 2.část

 

Předkládáme konkrétní program přípravy kněžstva k vnitřní misii Ruska:

Jde o zavedení polomnišského stylu života pro kněze. Svatý Bazil zdůrazňoval: „Běda samotnému! Je-li sám a klesne, nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“ (Kaz 4,10) Od neděle večera do úterka do oběda je třeba vy-tvořit podmínky duchovní pouště – to znamená samoty, v ústraní od své rodiny a zevnějších starostí, aby byla možnost věnovat se v bratrském společenství modlitbě a Božímu slovu. Model, který zde podáváme byl vyzkoušen komunitou sedmi biskupů po dobu několika let a osvědčil se.

Materiál k duchovnímu programu ať si každý vytiskne a má ho ve formě brožurky stále k dispozici během společného setkání trvajícího 1,5 dne.


Stáhnout: Výzva k misii v Rusku – 2.část (formát doc)

Výzva k misii v Rusku – 2.část (formát pdf)

Výzva pravoslavným patriarchům a biskupům

Lvov, 15.4.2011

Ctěný patriarcho,

Ctěný vladyko,

dne 30.3.2011 jsme Vám napsali dopis, v němž Vás varujeme před účastí na blahořečení papeže apostaty Jana Pavla II. a rovněž před účastí na tzv. mírovém setkání v Assisi. Účast na těchto akcích je veřejným gestem jednoty s duchem Assisi, tedy s duchem antikrista. Jménem Božím Vás zapřísaháme, abyste zůstal věrný Kristu a Jeho evangeliu. Pokud se zúčastníte apostatické akce, dopadá na Vás Boží anathema a náš nově založený Byzantský katolický patriarchát bude nucen Vaši apostazi zveřejnit před celým křesťanským světem.

Zveřejnění patriarchátu Zvěstování Páně 7.4.2011 (video)

Volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu

Dne 5.4.2011 se konala volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu.

Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

ustanovil arcibiskupa Eliáše Antonína Dohnala OSBMr

prvním patriarchou.

Ať mu náš Pán Ježíš Kristus

udělí svou milost a sílu, aby moudře

spravoval svěřený úřad.

Celý synod odevzdává nově zvoleného patriarchu

našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu

a pod ochranu Přesvaté Bohorodičky.

 ...

Dopis ministru kultury Ukrajiny

Lvov, 7.4.2011

Ministr kultury Ukrajiny

Michael Kuliňak

Vážený pane ministře,

tímto Vám oznamujeme, že dne 5.4.2011 byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP, Byzantine Catholic Patriarchate). Patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Prosíme, abyste tuto realitu vzal na vědomí. Jde o vnitřní církevní změnu, kterou je stát povinen respektovat.

Výzva Byzantského katolického patriarchátu vedení UHKC

Lvov, 7.4.2011

 

Synod biskupů UPHKC se obrátil na každého biskupa UHKC osobně. Dopisem z 1.4.2011 vám zdůraznil mimořádnou závažnost doby, v níž se mění ukrajinské zákonodárství. Je zaváděna homodiktatura a juvenilní justice, která bere řádným rodičům jejich děti.

V dopise vám bylo připomenuto, že v roce 2008 jste na sebe uvrhli Boží anathemu z důvodu jednoty s duchem herezí ex-kard. L. Huzara. Kromě jiných herezí L.Huzar veřejně schvaluje homosexualitu. Každého z vás jsme proto vybídli, aby vyznal pravou katolickou víru, a to před Bohem i svědky. Potom, aby v pastýřském listu každý z vás vyzval všechny věřící dané řeckokatolické diecéze, aby se zúčastnili manifestace v diecézním městě.

Oznámení o založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu

Lvov, 7.4.2011
Slavnost Zvěstování

Papež Benedikt XVI.

Řím

Svatý otče,

Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve na svém mimořádném zasedání 5.4.2011 řešil kritickou situaci v katolické církvi a narušování spasitelné víry. Je tragedií, že mnozí katolíci i hierarchie přijímají nové učení a jiného ducha, který je v rozporu se základními pravdami evangelia a apoštolské Tradice.

Reakcí Synodu na tento katastrofální stav bylo založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu. Jeho cílem je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

Oznámení o založení Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

Lvov, 7.4. 2011

Prezident Ukrajiny V. Janukovič

Členové vlády

Poslanci parlamentu

 

Vážený pane prezidente, členové vlády a poslanci Parlamentu Ukrajiny,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že dne 5.4.2011 byl vyhlášen Byzantský katolický patriarchát (Byzantine Catholic Patriarchate). Prvním patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Sídlo patriarchátu je ve Lvově – Ukrajina.

Bůh dal založením patriarchátu postaveného na apoštolském a prorockém základě východisko pro všechny pravověrné katolíky i mimo Ukrajinu.

Zrušení Rady LGBT a juvenilní justice

Lvov, 7.4.2011

Ministr spravedlnosti

Alexandr Lavrynovič

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu (Byzantine Catholic Patriarchate, BCP) (viz příloha). Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců křesťanů i nekřesťanů Ukrajiny a statisíců rodičů s naléhavým požadavkem: neodkladně zrušte nezákonnou registraci Rady LGBT. Tato registrace je podvodem a zločinem proti křesťanským a morálním hodnotám Ukrajiny. Vaše výmluva, že zrušení je možné jen soudní cestou, je z Vaší strany pokrytectvím, neboť jste neměl právo tuto Radu uzákoňovat. Porušil jste Konstituci Ukrajiny. Registrace Rady LGBT umožňuje masové šíření AIDS a vede ke genocidě mladé generace. Pokud Radu LGBT nezrušíte, dopouštíte se zločinu proti ukrajinskému lidu a vlastizrady Ukrajiny.

Dopis ministru školství Ukrajiny

Lvov, 7.4.2011

Ministr školství Ukrajiny

Dmytro V. Tabačnyk

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám již dopisem ze dne 7.4.2011 oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu. Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců pedagogů a rodičů s naléhavým požadavkem: bez prodlení zrušte sexuální výchovu ve školních osnovách pro všechny stupně. Proč? Protože tento program je antipedagogický, antihumánní a vůči mladé generaci Ukrajiny je skutečným zločinem. Vede k demoralizaci a démonizaci dětí a mládeže směrující k sebegenocidě Ukrajiny.

Viděla jsem ho v pekle. Svědectví Angeliky Zambrano o Janu Pavlu II.

 

Komentář:

Uveřejnili jsme zde část svědectví Angeliky Zambrano Mora. Hovoří v něm o tom, že viděla papeže Jana Pavla II. v pekle. Nebudeme zde rozebírat, zda byla skutečně mrtvá (jak tvrdí její matka) nebo měla nějakou vizi. To není podstatné. Podstatné je to, zda je pravdivým svědkem a ještě podstatnější, zda to, co hovoří je v souladu s naukou Písma a Tradicí církve. Každé vidění musíme rozlišovat, ale ducha nesmíme ubíjet.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)