Fotogalerie

cz-pure-love-of-god1 cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve

Sedm slov z kříže – VІ. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30) (video)

 

a) 5 minut – úvod

„Když Ježíš okusil octa, řekl: ‚Dokonáno jest.‘“

Ježíšovy ruce umdlévají, ztrácejí sílu. Silné záchvaty křečí stahují svaly v neúprosných záchvěvech bolesti. Přichází cykly dušení a prudkých bolestí. Svaly hrudníku jsou ochromeny a neschopny činnosti. Ježíš zápasí, aby se mohl alespoň trochu nadechnout. Vnímá hlubokou svíravou bolest v hrudníku. Perikard se pomalu naplňuje sérem a tlačí na srdce, čímž omezuje jeho pohyby. Srdce nepravidelně bije. Ztráta krve a nesnesitelná žízeň způsobují, že stlačené srdce se namáhá pumpovat těžkou, hustou krev do tkání a zmučené plíce se zoufale snaží vdechnout alespoň malé množství vzduchu. Ježíš cítí, jak se mu chlad smrti vkrádá do údů. S posledním vypětím sil vzpírá svá rozedraná chodidla na hřeb, napřimuje nohy, nadechuje se. Je slyšet Jeho slovo: „Dokonáno jest!“

Od okamžiku, kdy umírající Ježíš na kříži zvolal: „Dokonáno jest!“ zachvěla se nejen země (srov. Mt 27,51), nýbrž zachvělo se i peklo ve svých základech, neboť obětí Beránka bylo nepříteli lidského pokolení odňato právo na lidské duše a odňat dlužní úpis (srov. Kol 2,14). Zároveň byla odňata moc smrti (srov. 2Tim 1,10).

Sedm slov z kříže – VІІ. slovo z kříže: „Otče (Abba), do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ (Lk 23,46) (video)

 

a) 5 minut – úvod

Lk 23,44-46: Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: ‚Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!‘ Po těch slovech skonal.“

Мt 27,51.54: „… země se zatřásla, skály pukaly,… Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: ‚On byl opravdu Boží Syn!‘“

Po smrtelně bledé Ježíšově tváři tečou potůčky krve, která je čím dál tím tmavší. Líce plné ran se prodlužují. Rty jsou modré a stažené. Hlava se sklání k hrudi, Ježíši přestává bít srdce. Uvědomuje si, že je na prahu smrti. Z posledních sil se vzpírá na nohy a mocným hlasem volá: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ Jeho ruce předtím sevřené se teď otevřely a klesly. Kolena se vyhnula na jednu stranu. Hlava se bezvládně sklonila k hrudníku. Pán Ježíš vydechl naposled. Byla třetí hodina odpoledne.

Oficiální vyjádření k LGBT a juvenilní justici

Lvov, 19.6.2011

Sekretáři Lvovské městské rady

V.M. Pavljuku

 

Na arcibiskupa Markiana (UPHKC) se dne 14.6.2011 obrátilo písemnou žádostí „Hnutí čistých srdcí“ s požadavkem o konkrétní a zodpovědné vyjádření k otázce legalizace LGBT a juvenilní justice. Legalizace těchto dvou destruktivních struktur ohrožuje nejen morální a duchovní hodnoty ukrajinského národa, ale i hrubě porušuje Boží zákony.

Byzantský katolický patriarchát, jehož součástí je i Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UPHKC), se nyní, na žádost vladyky Markiana, oficiálně vyjadřuje k daným otázkám:

Poslancům Lvovské městské rady

Lvov, Brjuchoviči, 17.6.2011

 

Sláva Isusu Christu!

Vážení poslanci Lvovské městské rady!

24.5.2011 Prezident Ukrajiny podepsal úkaz No 597/2011 «Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině». Tento dokument má projít ještě posledním schvalovacím řízením, jehož cílem je, aby už v srpnu byla Parlamentem Ukrajiny schválena „juvenilní justice“. Jde o cílevědomý podvod a zločin. Před rokem prezident dokument pod názvem „Úkaz o zavedení juvenilní justice“ odmítl podepsat. Tento rok propagátoři pouze změnili název, ale juvenilní justici prosazují opět.

Dopis Mons. I. Vozňakovi

Lvov, 16.6.2011
Mons. I. Vozňak
Archiepiskop UHKC
Lvov

Vážený vladyko,

ve své kampani proti biskupům UPHKC, se dopouštíte zločinu rozpalování náboženské nesnášenlivosti (st.4 ZU „O svobodě svědomí a náboženských organizacích“). Lživě o nás tvrdíte, že jsme nepřátelé ukrajinského národa, agenti Moskvy a nebezpečná sekta (viz. pastýřský list březen 2011).

Ne my, ale spíše Vy jste nepřítelem ukrajinského národa! My už dva roky otevřeně vystupujeme proti propagandě homosexuality na Ukrajině, proti zavádění juvenilní justice a všech zvrácených forem schizofrenní genderní ideologie. Vy jste, přestože jsme Vás mnohokrát vybízeli, nenapsal ani jeden pastýřský list, ani jste k těmto nejzávažnějším problémům neřekl jediné jasné slovo.

Exodus z Babylónu

Lvov, Ukrajina, 15.6.2011

 

Beatifikací Jana Pavla II. dne 1.5.2011 Benedikt XVI. oficiálně přijal do církve ducha Assisi – ducha antikrista, a tím z jejího nitra vyhnal Ducha svatého. V důsledku toho Bůh odňal od odpadlické církve ustavičnou oběť – liturgii (srov. Dan 12,11; Mt 24,15). Všichni biskupové a kněží, kteří připomínáním jména Benedikta XVI. v liturgii tvoří jednotu s jeho apostazí, slouží liturgii neplatně!

Co má kněz v této situaci konat?

1) Nejprve si musí v duchu pravdivého pokání přiznat svou vlastní vinu (Sk 2,38) i to, že na něm spočívá Boží anathema (Gal 1,8-9), protože vytvořil jednotu s duchem Assisi – duchem antikrista.

Kristovo vzkříšení

Ježíš vstal z mrtvých!

Pastýřský list na svátek Seslání Svatého Ducha

Lvov, 12.6.2011

 

Drazí kněží a věřící UPHKC a UHKC,

předtím než Ježíš vstoupil do nebe, řekl apoštolům: „Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,49) a rovněž jim řekl: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete Mými svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku až na konec země.“ (Sk 1,8) Prostí galilejští rybáři, které Ježíš povolal za své učedníky, byli slabí a chybující lidé, stejně jako i my. Ve chvíli zkoušky zklamali. Petr zapřel a ostatní apoštolé, kromě Jana, neměli odvahu se postavit pod Kristův kříž vedle Ježíšovy Matky. Když třetí den Kristus vstal z mrtvých, těžce přijímali i tuto realitu. Apoštol Tomáš zůstal v nevěře dokonce celý týden. 40-tý den po svém vzkříšení Ježíš vstupuje do nebe a apoštolům slibuje, že na ně sestoupí Duch svatý a že pak se stanou Jeho svědky – mučedníky (martyres).

Pět částí Svěcení neděle: Část 1. Kristovo vzkříšení (video)

 

První hodina

1/3

a) úvod – Kristovo vzkříšení (5 minut)

V duchu vidíme kamenný hrob na Golgotě. V noci ze soboty na neděli jej hlídají římští vojáci. Přední kněží a farizeové řekli o mrtvém Ježíši Pilátovi: „Když ještě žil, řekl, že třetího dne vstane z mrtvých. Rozkaž tedy hlídat hrob.“ (Mt 27,63-65)

Noc je tichá. Co se děje v duchovní oblasti? Ježíšův duch sestoupil po Jeho smrti z Otcových rukou do místa zvaného šeol, neboli hádés (podsvětí). Na tomto místě zlomil vládu anděla, který držel v zajetí duchy zemřelých. V apoštolském vyznání víry se hovoří: Kristus „sestoupil do pekel” (šeolu). Potom vystoupil z oblasti šeolu do oblasti tohoto časného světa. V té chvíli bylo vzkříšeno a proměněno i Jeho tělo, které doposud leželo v hrobě. Toto proměněné tělo prošlo kamenným hrobem, protože už nepodléhá fyzickým zákonitostem.

OSN prosazuje celosvětovou legalizaci drog

Lvov, Ukrajina, 5.6.2011

Vedení OSN

New York, USA

 

Globální komise pro drogovou politiku OSN (Kofi Annan, Javier Solana…) ve své závěrečné zprávě sugestivně vnucuje státům celého světa legalizaci marihuany a jiných drog.

Ve skutečnosti však jde o novodobé otroctví, neboť z lidí činí trosky, které se stávají břemenem společnosti. Narkotika, tzv. bílá smrt, jsou spojena se zločinností, homosexualitou, smrtelným AIDSem a sebevraždami.

Experti OSN došli k absurdnímu závěru, že prý legalizace drog povede ke snížení kriminality, ke zlepšení zdraví obyvatel a bude přispívat k ekonomickému rozvoji. Pod vlivem jakých drog experti OSN k tomuto závěru asi došli? Tito „bojovníci proti drogám“ demagogicky tvrdí: „Protože narkomanie a obchod s drogami s sebou nese zločinnost, je třeba je legalizovat.

Dopis katolickým kněžím a věřícím Belgie

Lvov, Ukrajina, 5.6.2011

 

Katolickým kněžím a věřícím Belgie

Vážení kněží a katoličtí křesťané Belgie,

Byzantský katolický patriarchát se na vás obrací s mimořádně důležitou výzvou. Týká se každého katolíka Belgie. V této době masového odpadu od pravověrné, spasitelné víry je nutno se jasně a konkrétně oddělit od ducha apostaze, kterého přijala církevní hierarchie. Dopustila se tím zrady Krista a evangelia. Biskupové Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) vyzvali v roce 2009 biskupy Belgie i jiných států, aby se odřekli ducha apostaze spojeného s tzv. historicko-kritickou teologií (HKT) a duchem Assisi. HKT ve své podstatě popírá inspiraci Písma, Božství Kristovo a všechny zázraky. Duch Assisi propaguje herezi, že pohané mohou být spaseni skrze svá náboženství, kterými v podstatě uctívají démony a satana.

Dopis poslancům Parlamentu Ukrajiny (4.6.2011)

Lvov, 4.6.2011

 

Poslancům Parlamentu Ukrajiny

Vážení poslanci Parlamentu Ukrajiny,

dne 24.5.2011 prezident Ukrajiny V. Janukovič podepsal koncepci nového zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“. Původní název koncepce byl „O zavedení juvenilní justice”. Před rokem ji prezident odmítl podepsat. To, co už jednou odmítl, mu předložili znovu, tentokrát pod jiným názvem. Propagátoři vznešenými frázemi zamaskovali, že se jedná o uzákonění juvenilní justice.

V podstatě jde o zavedení nadnárodního systému, který má právo vzít děti pod umělými záminkami z jakékoli rodiny. Když různé gangy potřebovaly politicky vydírat představitele státu, unášely jim děti a manipulovaly s politiky. Toto hrozí i vám skrze juvenilní justici.

Dopis Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Lvov, 2.6.2011
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

 

Vážení představitelé evropského soudu pro lidská práva,

jistě je vám všem znám otřesný případ ruské herečky Natálie Zacharové, které juvenilní justice ve Francii nezákonně vzala její 3-letou dceru Marii. Její matka se už 13 let domáhá svého rodičovského práva, aby jí dítě bylo vráceno. Momentálně je dcera Marie na utajeném místě v dětském domově uzavřeného typu na území Francie.

Francouzské soudy se dopustily zločinného monstrprocesu a odsoudily nevinnou matku na tři roky do vězení za to, že se dožadovala navrácení své dcery. Pokrytecky to odůvodnily tím, že měla údajně úmysl podpálit byt jejího bývalého manžela. 26.5.2011 byla jako vězeňkyně převezena do Ruska.

Dopis prezidentovi Ruské federace D. Medveděvovi

Lvov, 2.6.2011

 

Prezident Ruské federace

D. Medveděv

Vážený pane prezidente!

Náš Byzantský patriarchát se už několikrát obrátil na církevní i státní představitele a požadoval vyřešení případu ruské občanky paní Natálie Zacharové. Nyní byla tato nevinná oběť juvenilní justice převezena z věznice ve Francii do Ruska.

Vážený pane prezidente, v souladu se svým svědomím a ve shodě se zákony Ruské federace byste měl v této závažné věci učinit konkrétní kroky:

1)      Zabezpečit okamžité propuštění paní N. Zacharové, oběti zločinného monstrprocesu.

Dopis prezidentovi a vládě Francie

Lvov, 2.6.2011

Prezidentovi a vládě Francie

 

Vážený pane prezidente, vážení představitelé vlády Francie,

žádáme, abyste spravedlivě vyšetřili a potrestali justiční zločin, kterého se dopustily francouzské soudy na nevinné ruské občance paní Natálii Zacharové a její tříleté dceři, která je už 13 let násilně odloučena od své matky a nyní se nachází na utajeném místě v dětském domově uzavřeného typu. Francouzské soudy se dopustily monstrprocesu, kterým odsoudily nevinnou matku na tři roky do vězení za to, že se dožadovala navrácení své dcery. Toto pokrytecky odůvodnily, že měla údajně úmysl podpálit byt jejího bývalého manžela.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu
s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo
hříchu, a my už hříchu neotročili.“

Ř 6,6 (23. 9. 2018 – 7. 10. 2018)