Fotogalerie

cz-pure-love-of-god1 cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve

Druhá výzva křesťanským církvím na Ukrajině

Lvov, 24.7.2011

 

Vážení představitelé křesťanských církví Ukrajiny,

dne 12.7.2011 jsme se na vás obrátili s výzvou, abyste urgovali poslance Parlamentu, aby nepodepsali schválení zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“, který je v podstatě schválením juvenilní justice. Juvenilní justice je nejtěžším zločinem vůči dětem a rodičům v dějinách lidstva. Pokud hlasování v parlamentu neproběhne v měsíci srpnu, proběhne v nejbližší době. Vy se, ale do 1.8.2011 každopádně na poslance obraťte a svou výzvu uveřejněte na svých webových stránkách.

Apostaze uvnitř křesťanství (+ video)

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

 

Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority před celým světem zveřejňuje bolestnou realitu: Křesťanské církve, které veřejně schvalují homosexualitu, popírají Boží zákony a samy na sebe uvrhly Boží anathemu. Nemohou se už nazývat Kristovou církví, neboť se staly nevěstkou antikrista (Zj 17,1-6).

Rozkladný proces likvidace křesťanství skrze homosexualitu může být zastaven, bude-li splněna jedna podmínka: Všechny křesťanské církve musí konat pokání. Musí se zříci myšlení i ducha tohoto světa a přijmout myšlení Kristovo i Jeho Ducha. „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho“ (Ř 8,9). Rovněž platí Kristova výzva: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Výzva křesťanským církvím Ukrajiny (+ video)

Lvov, 12.7.2011
Ukrajinská pravoslavná církev
Ukrajinská pravoslavná církev kyjevského patriarchátu
Ukrajinská autokefální pravoslavná církev
Ukrajinská řeckokatolická církev
Římskokatolická církev na Ukrajině
Ukrajinská arménská apoštolská církev
Celoukrajinský svaz církví křesťanů evangelijní víry – letniční

 

Boží anathema na Švýcarskou reformovanou církev

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Švýcarské reformované církve

 

Sdružení představitelů vaší církve v Bazilejském kantonu se rozhodlo, že budou dávat požehnání amorálním svazkům homosexuálů. Rovněž rozhodlo, že církev bude přijímat za duchovní homosexuály a lesby.

Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Odpadlická církev ve Švýcarsku přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí a vede k sebezničení.

Boží anathema na holandské sbory Sjednocené protestantské církve v Belgii

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Sjednocené protestantské církve v Belgii

 

Holandské sbory vaší církve v Belgii dovolují svěcení homosexuálů na duchovní a udělují církevní požehnání svazku dvou homosexuálů či dvou lesb.

Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Odpadlická církev v Belgii přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí a vede je k sebezničení.

Boží anathema na Evangelickou církev Německa

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Evangelické církve Německa

 

Vaše Evangelická církev Německa spojuje 22 církví. Většina z nich dává tzv. požehnání k zvrácenému homosexuálnímu stylu života, který Bůh nazývá ohavností (Lev 18,22). Zrušili jste pojem hřích, a odvrátili jste lid od cesty spásy, kterou je pokání! Celému světu jste dali precedens bezpečné cesty do pekla s církevním antipožehnáním. Navíc tyto nemorální lidi světíte na pastýře. Místo pokání ubíjíte svědomí a veřejně popíráte Boží přikázání i Boží zákony.

26.2.1996 jste vydali dokument „Život v napětí“, kterým oficiálně schvalujete homosexualitu v církvi. Pod názvem „Život v napětí“ se ve skutečnosti skrývá život bez morálních a Božích zákonů. O Božích zákonech se nehlasuje, ony se zachovávají, anebo nás usvědčují ze hříchu. Vy jste hřích a ohavnost popřeli!

Boží anathema na Alianci Baptistů

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011

 

Představitelům a věřícím

Aliance baptistů

 

Aliance baptistů v USA, hlavně ve státě Georgia, přijímá za své duchovní aktivní homosexuály a lesby a dává požehnání dvěma homosexuálům či dvěma lesbám žijícím ve zvráceném svazku.

17. dubna 2004 vaše Aliance přijala dokument „Usnesení o homosexuálním manželství“, v němž podporujete rovnost zvrácených manželství homosexuálů se skutečným manželstvím, a to na celém území USA. Vyzvali jste vládu, aby uzákonila homosexuální manželství, i když to protiřečí Konstituci USA. Pokrytecky jste tvrdili, že se Konstituce dopouští tyranie vůči menšinám a diskriminuje je tím, že odmítá takzvané manželství homosexuálů.

Boží anathema na Anglikánskou církev ve Velké Británii

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011

Představitelům a věřícím

Anglikánské církve

 

Všeobecný synod vaší anglikánské církve rozhodl, že „homosexuální orientace jako taková nepředstavuje žádnou překážku pro věrný křesťanský život nebo plnou účast v laické či duchovní službě v církvi“.

Zrušili jste Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Ovocem zvrácenosti není požehnání, ale prokletí a sebezničení. Odpadlická anglikánská církev přestala být požehnáním pro národ, a stahuje na něj i na celou Evropu prokletí.

Boží anathema na Starokatolíky Německa, Švýcarska, Rakouska a Holandska

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Představitelům a věřícím Starokatolické církve
Německa, Švýcarska, Rakouska a Holandska

 

Starokatolické církve v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Holandsku dovolují světit na kněze aktivní homosexuály a rovněž dávají církevní požehnání ke společnému soužití dvěma homosexuálům či dvěma lesbám. Toto protiřečí evangeliu i celé církevní Tradici. V Holandsku má Starokatolická církev 6000 členů. Biskup Dick Schoon z Amsterdamu popřel zavedením zvrácené homosexuality podstatu křesťanské víry, avšak lživě a demagogicky tvrdí:  „My nenásledujeme každý moderní trend… nemůžeme naši víru změnit nebo k ní něco přidat či odebrat…“ Tak lhát lidem do očí umí jen církevní podvodníci, církevní farizeové a ti, kteří s nimi tvoří duchovní jednotu. Prokletí, které dopadá na celou Evropu a způsobilo ztrátu zdravého myšlení a ztrátu morálních hodnot, mají na svědomí apostatičtí teologové a apostatická hierarchie.

Boží anathema na Sjednocenou církev Kanady

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Představitelům a věřícím Sjednocené církve Kanady

 

K vaší církvi se hlásí 3,1 milionu Kanaďanů. V roce 1980 jste vydali dokument, v němž se uvádí: „V podstatě není žádný důvod, proč by zralí homosexuálové, kteří přijali sami sebe, neměli být vysvěceni…“ Co znamená vyjádření „zralí homosexuálové, kteří přijali sami sebe“? V podstatě jde o zatvrzelé hříšníky, kteří nechtějí konat pokání a svou zvrácenost proti Božímu zákonu prezentují jako ctnost a normu pro druhé. Nezralí zřejmě ještě mají výčitky svědomí, konají pokání a chtějí být spaseni. Takoví ještě nemohou být svěceni. Z toho vyplývá, že vaší církvi jde o to postavit na klíčová místa drzé homosexuály, kteří budou provádět vnitřní misii a „obrátí“ normální věřící na homosexuální zvrácence.

Boží anathema na Křesťanskou církev „Učedníci Kristovi“

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011

Představitelům a věřícím

Křesťanské církve Učedníci Kristovi

 

Vaše církev má v Severní Americe přibližně 700 000 členů v asi 4000 sborech.

V roce 1977 vaše církev schválila „Studijní dokument ohledně homosexuality a církve“, který doporučoval, aby tradiční interpretace biblických, kulturních, biologických a psychologických aspektů homosexuality byla znovu zvážena. V roce 1979 jste de facto dali dovolení ke svěcení aktivních homosexuálů. V roce 1987 Všeobecný sněm vaší církve zrušil rezoluci, která stanovovala, že homosexuální aktivity jsou hříšné. V roce 1993 váš Všeobecný sněm vyzval vládní úřady, aby vytvořili zákony na ochranu občanských práv LGBT. V prosinci 2002 vaše sbory ve Washington DC jednohlasně schválili udělování homosexuálních sňatků ve svých kostelech.

Boží anathema na Skotskou episkopální církev

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Skotské episkopální církve

 

Skotská episkopální církev byla jednou z prvních církví, které se veřejně vyjádřily, že být praktikujícím homosexuálem nepředstavuje žádnou překážku pro svěcení!

Tento svůj postoj jste potvrdili oficiálním dokumentem z března 2005, v němž uvádíte: „Nikdy jsme nepovažovali za překážku pro duchovní službu fakt, že někdo žije v těsném vztahu s osobou stejného pohlaví.“

Tento výrok i celkový postoj skotské anticírkve je v totálním rozporu s podstatou celého Písma svatého i s Božími zákony.

Boží anathema na Evangelickou církev helvetského vyznání v Rakousku

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla
Představitelům a věřícím
Evangelické církve helvetského vyznání v Rakousku

 

Vaše církev žehná amorálnímu svazku dvou homosexuálů a dvou lesb a světí aktivní homosexuály i lesby na pastory.

Zrušili jste tím Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Ovocem zvrácenosti není požehnání, ale prokletí, které vede k sebezničení. Odpadlická církev v Rakousku přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí.

Boží anathema na Rakouskou protestantskou církev

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Rakouské protestantské církve

 

Vaše církev zahrnuje asi 5% populace Rakouska. V roce 1994 vedení církve lživě vyhlásilo: „Žádné zásadní teologické argumenty proti homosexualitě neexistují”. V roce 1996 následovalo další vyhlášení: „Kritériem pro přijetí ke službě v církvi není sexuální orientace, ale zodpovědné sexuální chování“. Duchovní, kteří jsou aktivními homosexuály a lesbami, mohou spolu žít oficiálně na farách. Vaše církev požádala státní orgány, aby uznaly zvrácené soužití těchto lidí, a tím ohavnost homosexuality legalizovaly v církvi i v celém národě. Toto je zločin proti Kristově církvi a rakouskému národu.

Ze strany církevní autority je kolosální lží nazývat zvrácenou homosexualitu „zodpovědným sexuálním chováním“. Je to podobné, jako by zločiny sadistických vrahů byly nazvány „zodpovědným přístupem k regulaci lidstva“.

Boží anathema na Evangelickou luteránskou církev Finska

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Evangelické luteránské církve Finska

 

12.11.2010 synod vaší církve odsouhlasil modlitbu za tzv. registrované páry homosexuálů, čímž je de facto legalizoval.

Zrušili jste Boží zákony a autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Ovocem zvrácenosti není požehnání, ale prokletí a sebezničení. Odpadlická církev ve Finsku přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“

Ř 6,11 (4. 11. 2018 – 18. 11. 2018)