Fotogalerie

cz-pure-love-of-god1 cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve

Slovo života Ř 5,2b-4

A chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

(od 7.8.-21.8.2011)

Na co se klade důraz?

Důraz je na slovu „naděje“. Nejhorší je, když někdo řekne: „Já už nemám žádnou naději“. Opakem naděje je beznaděje a zoufalství. Mnozí lidé mají falešné naděje, ale my máme pravou naději, která je opřena o Boží zaslíbení. Máme naději a tato naděje je bezpečnou jistotou, že v Ježíši Kristu máme věčný život.

Veřejná výzva českému národu

Lvov, Ukrajina, 6.8.2011

 

Tiskem proletěla zpráva, že vicekancléř Petr Hájek nazval připravovaný Prague-pride „nátlakovým prostředkem deviantů“. Tímto odvážně vyjádřil pravdu. Primátor Svoboda a určití členové stran ČSSD a VV nutí pana prezidenta, aby se distancoval od pravdivého výroku svého vicekancléře. Dokonce vyžadují veřejnou omluvu.

Každý ví, že gay-pride je nátlakový prostředek, a to ve všech státech světa. Navíc každý ví, že při těchto pochodech dochází k velmi nedůstojným projevům zvrácenosti (deviace).

Soud od hlavy (patriarcha Eliáš souzen)

Sestry Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve mají ve Lvově na Pluhové 6 kapli, která je jejich soukromým vlastnictvím. V neděli 17.7.2011 proběhla před kaplí další z mnoha provokačních akcí redemptoristů a apostatické hierarchie UHKC, při níž byl tzv. posvěcen kříž. Vše se odehrálo pod vedením O. Fredyny, donedávna synkela Lvovského arcibiskupství. Ten nyní zastává nový úřad církevního politruka lvovské Městské rady. Tento úřad je anachronismem, neboť církev na Ukrajině je oddělena od státu. Hlavním důvodem jejich akce bylo očernit pravověrné, poštvat proti nim své věřící, vzbudit náboženskou nenávist a pak kapli, která je soukromým vlastnictvím sester, ukrást, anebo alespoň zabránit tomu, aby zde byly slouženy svaté liturgie. Jinými slovy – jde o náboženskou diskriminaci! Pravověrní, ačkoli byli při této provokační akci veřejně očerňováni, neodpláceli zlem za zlé.

Odpověď předsedovi Evropského parlamentu na dopis ze dne 14.7.2011

Lvov, 3.8.2011

Předseda Evropského parlamentu

Jerzy Buzek

Vážený pane předsedo,

na náš dopis – biskupů Synodu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC) – ve Vaší autoritě odpověděla vedoucí Vaší kanceláře. Odpověď se vůbec netýká podstaty problematiky, o níž jsme Vám psali. Místo odpovědi na reálná fakta Váš dopis obsahuje pouze fráze o úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právním normám a tzv. právům… Ve Vašem dopise je kromě jiného toto tvrzení: „Zákon o euthanasii v Belgii představuje rozhodnutí suverénního státu EU v záležitosti státní kompetence. Jak jste si jistě vědomi, EU nemá v těchto vnitřních záležitostech žádné kompetence.“

Zrada křesťanských církví na Ukrajině

Lvov, 2.8.2011
Svátek sv. proroka Eliáše

 

Byzantský katolický patriarchát v této historické chvíli, kdy se rozhoduje o tom, zda bude schválena juvenilní justice, vyzval všechny křesťanské církve na Ukrajině, aby nebyly lhostejné, ale alarmovaly poslance parlamentu, aby v žádném případě ani v měsíci srpnu ani nikdy později nedovolili uzákonění této zločinecké struktury na Ukrajině. Byl stanoven termín 1. srpen, dokdy měly na svých oficiálních webových stránkách zveřejnit svou výzvu parlamentu.

Juvenilní justice bez svědků, bez soudu, bez reálné viny, bez možnosti se hájit bere děti z dobrých rodin do sběrných táborů a prodává je přednostně pseudo-rodinám homosexuálů a pedofilů prostřednictvím tzv. mezinárodní adopce. Některé tyto děti jsou zločinně prodávány na orgány, jak přiznal ministr vnitra Itálie Roberto Maroni.

Zavazující prohlášení k biskupským svěcením

Lvov, 28.7.2011
Svátek sv. Vladimíra

 

Byzantský katolický patriarchát tímto před Bohem i přede všemi řeckokatolickými kněžími a věřícími v apoštolské a prorocké autoritě vyhlašuje:

Plánované svěcení apostaty D. Hryhoráka OSBM, čortkovského administrátora, na biskupa bude neplatné z těchto důvodů:

a)      Dotyčný byl 11.8. 2008 vyzván, aby se oddělil od Huzarových herezí, které popírají podstatu celého křesťanství. Protože v této jednotě s herezemi zůstává, spočívá na něm dále Boží anathema.

b)      Boží anathema spočívá i na všech biskupech synodu UHKC pro jejich jednotu s Huzarovými herezemi. Od roku 2008 už nemohou právoplatně světit ani biskupy ani kněze. Biskupové, které vysvětili po 3.8.2008, nejsou biskupy.

Třetí výzva křesťanským církvím na Ukrajině

Lvov, 28.7.2011
Svátek sv. Vladimíra

 

Vážení představitelé křesťanských církví Ukrajiny,

dne 12.7.2011 a 24.7.2011 jsme se na vás obrátili s písemnými výzvami, abyste urgovali poslance parlamentu, aby nepodepsali schválení zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“, neboť je v podstatě schválením juvenilní justice. Juvenilní justice je nejtěžším zločinem vůči dětem a rodičům v dějinách lidstva.

Zpr?vy UPHKC 25.7.2011

Veden? UHKC fanatizuje lidi

V ned?li 24.7.2011 kolem 10-t? hodiny na ulici Pluhov? 6, zfanatizovan? skupina asi 10-15 osob, kter? se staly ob?t? rozpalov?n? n?bo?ensk? nen?visti redemptoristy a veden?m UHKC, napadala na pravov?rn? ?ecko-katol?ky, kte?? vych?zeli po svat? liturgii z chr?mu. Provokativn? tloukly do aut pravov?rn?ch v???c?ch, n?kolik z nich zas?hli ty?emi z plak?t?. Ti z pravov?rn?ch, kte?? situaci nat??eli na video, byli napadeni.

Diskriminace pravověrných katolíků Lvova

Lvov, dne 25.7.2011

Primátor města Lvova

A. Sadový

Vážený pane primátore,

dne 14.12.2010 jsme Vás osobně žádali, abyste nám dal k dispozici prostory, kde bychom mohli sloužit bohoslužby. Konkrétně jsme žádali o jezuitský chrám sv. Petra a Pavla. Řekl jste, že je to nemožné, neboť jste ho už daroval UHKC. Navrhl jste nám, abychom si hledali nějaké jiné místo ve Lvově. My jsme našli nepoužívané skladiště, které dříve bylo chrámem. Řádně jsme jej koupili a stalo se naším soukromým vlastnictvím. Učinili jsme nejnutnější opravy. Dali jsme novou střechu a nyní využíváme chrám k pravidelným bohoslužbám pro naše věřící.

Výzva poslancům parlamentu Ukrajiny z 24.7.2011

Lvov, 24.7.2011
Poslancům Parlamentu Ukrajiny

Vážení poslanci,

v tomto měsíci Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny křesťanské církve na Ukrajině, aby se na vás obrátily s žádostí – v žádném případě nepodepsat uzákonění juvenilní justice. Tento proces uzákonění se maskuje dokumentem pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“.

Druhá výzva křesťanským církvím na Ukrajině

Lvov, 24.7.2011

 

Vážení představitelé křesťanských církví Ukrajiny,

dne 12.7.2011 jsme se na vás obrátili s výzvou, abyste urgovali poslance Parlamentu, aby nepodepsali schválení zákona pod názvem „Koncepce rozvoje kriminální justice pro nezletilé na Ukrajině“, který je v podstatě schválením juvenilní justice. Juvenilní justice je nejtěžším zločinem vůči dětem a rodičům v dějinách lidstva. Pokud hlasování v parlamentu neproběhne v měsíci srpnu, proběhne v nejbližší době. Vy se, ale do 1.8.2011 každopádně na poslance obraťte a svou výzvu uveřejněte na svých webových stránkách.

Apostaze uvnitř křesťanství (+ video)

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

 

Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority před celým světem zveřejňuje bolestnou realitu: Křesťanské církve, které veřejně schvalují homosexualitu, popírají Boží zákony a samy na sebe uvrhly Boží anathemu. Nemohou se už nazývat Kristovou církví, neboť se staly nevěstkou antikrista (Zj 17,1-6).

Rozkladný proces likvidace křesťanství skrze homosexualitu může být zastaven, bude-li splněna jedna podmínka: Všechny křesťanské církve musí konat pokání. Musí se zříci myšlení i ducha tohoto světa a přijmout myšlení Kristovo i Jeho Ducha. „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho“ (Ř 8,9). Rovněž platí Kristova výzva: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Výzva křesťanským církvím Ukrajiny (+ video)

Lvov, 12.7.2011
Ukrajinská pravoslavná církev
Ukrajinská pravoslavná církev kyjevského patriarchátu
Ukrajinská autokefální pravoslavná církev
Ukrajinská řeckokatolická církev
Římskokatolická církev na Ukrajině
Ukrajinská arménská apoštolská církev
Celoukrajinský svaz církví křesťanů evangelijní víry – letniční

 

Boží anathema na Švýcarskou reformovanou církev

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Švýcarské reformované církve

 

Sdružení představitelů vaší církve v Bazilejském kantonu se rozhodlo, že budou dávat požehnání amorálním svazkům homosexuálů. Rovněž rozhodlo, že církev bude přijímat za duchovní homosexuály a lesby.

Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha – Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Odpadlická církev ve Švýcarsku přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí a vede k sebezničení.

Boží anathema na holandské sbory Sjednocené protestantské církve v Belgii

Lvov, Ukrajina, 12.7.2011
Svátek sv. Petra a Pavla

Představitelům a věřícím

Sjednocené protestantské církve v Belgii

 

Holandské sbory vaší církve v Belgii dovolují svěcení homosexuálů na duchovní a udělují církevní požehnání svazku dvou homosexuálů či dvou lesb.

Tímto rušíte Boží zákony i autoritu Boha Stvořitele a Nejvyššího Zákonodárce. Zlo už nenazýváte zlem, hřích hříchem, ohavnost ohavností. Pravdu jste zaměnili za lež a z Boží církve jste učinili spolek satanův (Zj 2,9).

Odpadlická církev v Belgii přestala být požehnáním pro národ, ale stahuje na něj i na celou Evropu prokletí a vede je k sebezničení.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)