Fotogalerie

cz-it-is-not-enough-just-to-receive-the-holy-spirit cz-to-the-extent cz-if-i-want-to-make-a-choice-according

Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (+ video)

24. 4. 2018

Rusko je v současnosti vystaveno velkému tlaku Nového světového řádu, který sleduje redukci, de facto genocidu lidstva. K prosazení svého systému používá i křesťanskou hierarchii, jak to dnes vidíme na Vatikánu. Snahou globalistů je, aby i pravoslavná církev přijala skryté hereze. Před 100 lety ve Fatimě svatá Bohorodička oznámila: „Jestliže se Rusko obrátí, nebude světová katastrofa.“

Stane se Brno požehnáním, nebo prokletím? (+ video)

 24. 4. 2018

Tímto se obracím na všechny upřímné Brňany, a zvlášť na katolíky. Postavte se proti veřejnému rouhání, které hrozným způsobem tupí našeho Pána a Spasitele! A nejen křesťanství je likvidováno, ale zneuctěním vlajky je tupen i český národ. De facto jde o pohřební představení křesťanství i národa. Za ním pak má podle scénáře následovat islamizace a gender amoralizace.

Jaká je naše modlitba, takový je i náš život

Položme si otázku: „Plním Boží vůli? Jak obstojím před Božím soudem?“ Až do smrti musíme bojovat boj s dědičným hříchem v nás, boj světla s temnotou. Ta není jen ve světě, ale je přímo v našem srdci. Hřích má svou sílu ve lži. Prezentuje se jako pravda, jako dobro, ale Ježíš říká: „Strom se pozná po ovoci.“ (Mt 12,33) Tedy po ovoci vše poznáme! Nese i ten můj strom ovoce pokání? Vnáší život Ježíšův? Žiji a realizuji Boží slovo? Nastává skrze to reforma v duši mé i mých bližních?

Církev nemá moc, protože nežije evangelium. Je potřeba, abychom vzali Boží slovo vážně a ptali se: „Bože, co mám dělat? Jak mám žít? Co je Tvá vůle?“ Tomu se člověk učí na modlitbě. Modlitba – to je univerzita na kolenou. V životě toho, kdo se dobře modlí, působí Duch pravdy, Duch svatý. To je základní věc: jaká je naše modlitba, takový je i náš život. Je-li naše modlitba pravdivá, je pravdivý také náš život i náš vztah k Bohu a lidem.

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Samařanky /ve východní církvi – 4. neděle po Velikonocích/

„Ježíš přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody.“ (Jn 4,5-7)

Položme si nejprve otázku: Kdo je Ježíš a kdo je Samaritánka? Ježíš je pravý Bůh. Samařanka pocházela z národa, který vznikl smíšením pohanského mezopotámského obyvatelstva se zbytky severoizraelských kmenů. Proto jimi Izraelité pohrdali a nepokládali je za pravý Izrael. Ježíše, přestože je Bohem, považovala pouze za neznámého člověka. Když přišla ke studni, Ježíš jí řekl: „Dej mi napít!“ Jinak řečeno: „Žízním!“ Později na Golgotě Ježíš umíral ve velkých bolestech a z ran Mu tekla krev. Jeho nepřátelé se Mu posmívali. A právě tam také pronesl slovo: „Žízním!“

Komu je to slovo „Dej mi napít!“ určeno? Každému z nás. Ježíš jím vyjadřuje, že žízní po tom, aby zachránil nesmrtelné duše a také aby byla naplněná vůle Nebeského Otce.

Radujte se, protože Pán je blízko!

I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží slovo říká: „Radujte se, opět vám pravím, radujte se, protože Pán je blízko“ (Fil 4,4). On je skutečně blízko, zvláště když je člověk ukřižován spolu s Kristem. Ať přicházejí jakékoli zkoušky a i kdyby je nepřítel stupňoval, nenechme se odvrátit od Boží vůle. Nic většího není možno dělat, než plnit Jeho svatou vůli! Kéž nás Matka Boží v tomto vyučuje a mocně chrání.

Na príhovor sv. Prokopa

V máji 2003 sme boli na púti na Sázave. Pri hrobe pustovníka sv. Prokopa nás kňazi vyzvali, aby sme odovzdali Bohu to, čo nás zotročuje a poprosili Pána Ježiša, aby nás na príhovor sv. Prokopa oslobodil z tohto otroctva. Manžel tam vtedy odovzdal závislosť na cigaretách. Fajčil vyše 17 rokov.

Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii

Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.

Takové vojenské agrese plodí ještě větší násilí, v konečném důsledku podporují teroristy a oddalují ukončení války. Zároveň roste nebezpečí, že nezodpovědné jednání přeroste v mezinárodní vojenský konflikt, jehož následky by byly katastrofické! Z toho důvodu i Byzantský katolický patriarchát odsuzuje vojenskou agresi jako nepřípustný způsob jednání západních států. Povinností OSN je vyvodit z tohoto válečného zločinu důsledky a v rámci spravedlnosti a norem mezinárodního práva stanovit vůči USA, Anglii a Francii sankce. Situace je o to vážnější, že dnes už se šíří video dokumenty, které odhalují, že chemický útok byl předstíraný a vůbec k němu nedošlo.

Spravedlivý bude žít z víry

„Spravedlivý bude žít z víry.“ (Řím 1,17)

Boží slovo nás vybízí, abychom chodili ve víře, tzn. abychom se postavili na Boží slovo, tedy jednali podle něho. Ne podle to, co cítíme, ale podle toho, co říká Bůh. Když nám Bůh dá „réma“ – konkrétní slovo, co máme udělat, je potřeba tento krok učinit. Pak získáme zkušenost. Takovou zkušenost měl například David, když ho Bůh vytrhl ze spárů lva či medvěda. Proto šel klidně do boje s Goliášem a řekl mu: „Bůh, mě vytrhne z tvých rukou a ty padneš mrtvý!“ Měl jistotu skrze zkušenost víry. A dále je napsán i důvod jeho pevné naděje: „Protože já spoléhám na Hospodina zástupů, a ty na svou techniku a svůj meč!“ Víme, jak to nakonec skončilo: David – prakticky ještě chlapec, zabil pouhým oblázkem vystřeleným z praku obrovského, ozbrojeného, speciálně vycvičeného bojovníka, a tak zachránil Izrael před Pelištejci.

Slovo života – Gal 3,13a (22. 4 – 6. 5. 2018)

„Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe.“

Rozjímání nad Gal 3,13a

„Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe.“

Je řečeno, že Kristus nás vykoupil z kletby zákona. Člověk však předpokládá, že Mojžíšův zákon přináší požehnání, a ne kletbu. Jak tomu tedy máme rozumět? V 10. verši stojí: „Ti, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: Proklet je každý, kdo nezůstává věrný všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to.“ V listě Jakubově se píše: „Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.” (Jak 2,10) Žádný člověk není schopen plnit všechny požadavky zákona. Tedy na všechny lidi dopadá prokletí zákona. Verš 11 říká: „Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: Spravedlivý bude žít z víry.“ Tedy ospravedlnění z hříchu se děje z víry v Ježíše Krista. Proč? Protože Ježíš vzal prokletí, které dopadá na každého z nás za naše hříchy, dobrovolně na sebe, aby nás tohoto prokletí, které je ovocem hříchu, zbavil a aby nás zbavil i smrti věčné, kterou hřích zapříčinil.

Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům divadelního představení potupujícího Ježíše Krista

20.4.2018

Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.

Kdyby někdo chladnokrevně znásilnil Vaši dceru, patřil by před soud a do vězení. Ale ani tento spravedlivý trest pro zločince by neodstranil z duše Vaší dcery trauma, které ji bude provázet celý život. Vás, jako otce, by denně sžíralo potupení a utrpení Vaší dcery.

Ježíš Kristus přinesl vzor nejdokonalejšího mravního a ctnostného života.On ustanovil zákon zakazující znásilnění, cizoložství anebo jakoukoliv sexuální zvrácenost.

On shrnul celý Zákon do dvou přikázání: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a ze všech svých sil a bližního jako sebe samého.“

Každý z nás musí být Kristovým svědkem

Ježíš chce, abychom byli jeho svědky. Nemůžeme proto říct: „Mně se to netýká.“ Nemůžeme spát! Musíme být Kristovými svědky – každý z nás! Není to však možné vlastní silou. Proto Ježíš slíbil: „…dostanete sílu Ducha svatého…“ (Sk 1,8) – tedy „dynamis“. O čem máme svědčit? Za prvé o Ježíšovi, který za nás zemřel na kříži. A za druhé, že Kristus vstal z mrtvých. Máme-li však o něčem svědčit, nejprve musíme mít osobní zkušenost. A jak ji získáme? Když budeme denně žít nejzákladnější pravdy: Ježíš je můj Spasitel, můj Bůh a Pán!

Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání? /Výzva brněnskému biskupovi/

16.4.2018

Vážený pane biskupe,

obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost a na kříži ve velkých bolestech zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do věčného života. Plánované divadelní představení svým rouháním svolává prokletí nejen na herce a iniciátory, ale i na všechny křesťany a občany Brna. Brňané čekají na Vaše jasné slovo.

Máme zvěstovat, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých…

Apoštolové po seslání Ducha Svatého šli a zvěstovali dvě věci: že Kristus zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých… Bůh doprovázel jejich evangelizaci mocnými divy a zázraky. Tak by to mělo být i dnes. I my máme svědčit o těchto dvou základních pravdách. To je náš program. Máme být „martyrés“ – svědky Ježíše Krista. O zázraky se už postará Duch Svatý.

Reakce na rozhovor

Na naši mailovou adresu se obrátilo více rozhorčených věřících s reakcí na uveřejněný rozhovor hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve, Svjatoslava Ševčuka. Ostré odezvy nepublikujeme, uveřejňujeme pouze dva dopisy, které nám byly zaslány jako kopie osobních listů ČBK a arcib.S. Zvolenskému.

Kopie dopisu paní A.S. sekretáři ČBK

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Vážený pane sekretáři ČBK,

obracím se na Vás tímto dopisem a prosím, abyste informoval biskupy a papeže o provokaci ukrajinského biskupa, který chce vyvolat světovou válku. Jako matka čtyř dětí k tomu nemohu mlčet, a proto se obracím na Vás. Nevím, kam jinam bych se měla obrátit. Byl zveřejněn rozhovor s Mons. S. Ševčukem, který je podle zprávy arcibiskupem na Ukrajině

(https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/70765/).

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“

Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)