Fotogalerie

cz-it-is-not-enough-just-to-receive-the-holy-spirit cz-to-the-extent cz-if-i-want-to-make-a-choice-according

Rozjímání nad Gal 3,22

Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu,
aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.

Před tímto veršem je napsáno: „Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona.“ Tedy apoštol Pavel nám znovu vysvětluje, že ospravedlnění od hříchu neboli tzv. spravedlnost nezískáváme ze zákona, tedy z jeho zevnějšího plnění. Klademe otázku: Jaký smysl má tedy zákon? Na to odpovídá 22. verš, který si budeme opakovat následující dva týdny: „Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“ Tedy je zde řečeno, že podle Písma je všechno v zajetí hříchu. Jinými slovy – zákon nás usvědčuje ze hříchu, ale neosvobozuje nás od něho. Osvobozuje nás od něho víra v Ježíše Krista. Tedy zaslíbení se naplňuje na těch, kdo věří v Ježíše Krista. Proto centrem naší víry i spásy je osobní vztah ke Kristu.

ZBORNÍK MODLITIEB (v slovenskom jazyku)

Ježišova cesta na smrť
Golgota ‒ sedem slov z kríža
Prorocká modlitba za vzkriesenie národa
Kristovo vzkriesenie ‒ svätenie nedele
Anamnéza a epikléza
Pravdy vzkriesenia ‒ Emauzy a Zjavenie v Galilei päťsto bratom
Modlitba jednoty a moci
Pravdy vzkriesenia ‒ Zjavenie apoštolom a Zjavenie Tomášovi

 

K MODLITBÁM ŽEHNAJÚ

+ ELIÁŠ
PATRIARCHA BYZANTSKÉHO KATOLÍCKEHO PATRIARCHÁTU
A OSTATNÍ BISKUPI BKP

 

Stiahnuť: ZBORNÍK MODLITIEB          formát doc,       formát pdf (verzia pre tlač)

Vidět Krista v sobě i ve svém bližním

Otázka: Co vidí starý člověk? Ani v sobě ani v bližním nevidí Krista ani ve svém bratrovi nevidí Krista a u sebe nevidí své omyly a nechce je vidět, protože starý člověk nenávidí pravdu a nenávidí pokoření. Proto je třeba se v pokořování často trénovat a ani to nemusí být uměle, jenom se zastavit a přiznat si pravdu. A to bolí. Dále starý člověk nechce přiznat, že dary, které má, jsou dary od Pána, ale přivlastní si je a hledá skrze ně ne Boží slávu, ale vlastní. Čili je to krádež. Je to neochota přiznat realitu, pravdu.

Co vidí starý člověk na druhém? Přirozené dary, které ten druhý má, vidí z pohledu závisti, žárlivosti a určité konkurenčnosti a nechce je ani přiznat. Vidí pod ostrým drobnohledem třísku v oku svého bratra. Ano, ta tříska tam je, ale Ježíš upozorňuje, že pokud chci upřímně pomoct druhému, musím zachovat správný postup: musím nejprve vyndat trám ze svého oka a pak teprve mohu vyndávat třísku z oka svého bratra. Samozřejmě problém je, že starý člověk u sebe ten trám nevidí, a když na něj někdo upozorní – válečná sekera!

Každý den máme chodit v Duchu svatém

Máme nejen přijmout Ducha Svatého, ale máme v Něm chodit, a to každý den! Co znamená chodit v Duchu Svatém? Znamená to, že máme být ve světle Božím, stavět se do něho! A také se dívat na svůj život z perspektivy smrti a věčnosti! Z perspektivy Ježíšova slova se dívat i na běh událostí svého života s vědomím, že všechno zachycují nebeské kamery.

Anathema na 161 řeckých poslanců (+ video)

11. 5. 2018 

Řecký parlament schválil 9. května 2018 legislativu, která umožní homosexuálům tyranizovat děti a obohacovat se na jejich utrpení. Krycí název: adopce. Navíc jde většinou o děti ukradené milujícím rodičům zločinným systémem juvenilní justice.

Zákon prosadilo 161 poslanců. Za tento zločin proti Bohu, svědomí a lidskosti na sebe uvrhli Boží trest – anathemu – prokletí. Vyloučili se z Tajemného Těla Kristova – církve! 

Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem

Svatost spočívá v maličkostech. Samozřejmě, člověk zpočátku musí projít určitým základním procesem. Musí být ochoten postavit se do pravdy, přerušit spojení s bludnými, hříšnými myšlenkami a také respektovat přirozený řád. Základní podmínkou je, aby byl s největší upřímností ochoten poslechnout Kristovy zásady. To, že výsledek se zdá takový, jakoby vůbec žádný duchovní růst neexistoval a člověk si připadá horší než na začátku, je jiná věc. Celá cesta metanoi – změny myšlení – je celoživotní proces, který je postaven na pravdivosti a na ochotě stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem.

Prožívej na modlitbě: „Ježíš a já“

V nás je duchovní otrava, která není vidět. Je obsažená v egoismu, koncentrování se na sebe a v sebezbožšťování. Dá se ji nazvat také pýcha. Je to plánovaná sebevražda – kdy se člověk oddělí od Boha a chce si jít svou cestou, být na Něm nezávislý. Nakonec však takový člověk, který uvěřil lži, že Boha nepotřebuje, bude od Něj oddělen po celou věčnost; skončí navěky v pekle. Kam až může dospět lidská pýcha! Vzpírá se, bouří proti Bohu, a nechá se oklamat ďáblem. Proto je tak potřebné prožívat na modlitbě spoluukřižování s Kristem, kdy se člověk snaží vnitřně prožít svoji smrt, ten proces umírání sobě, a dát Bohu všechno bohatství, které má, vztahy k lidem, věcem, k svým představám a hlavně plánům. V té chvíli to všechno pustit a prožívat jen ten vztah: já a Ježíš.

Milovat Boha znamená všechno Mu dát

Když při modlitbě prožíváme pravdu spoluukřižování, můžeme si opakovat Boží slovo: „Miluj Boha celým srdcem, celou duší, vší silou.“ To je to samé jako: „Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem.“

Teď miluji Boha. Všechno Mu dávám, všechno opouštím. Když všechno opouštím pro Krista, vlastně tak získám Jeho samého a Jemu patří všechno.
Pak mám účast na všem bohatství a slávě, které mi Bůh připravil.

Slovo života – Gal 3,18 (6. 5. 2018 – 20. 5. 2018)

„Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu.

Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem.“

Rozjímání nad Gal 3,18

Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu.
Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem.

Tomuto výroku v 18. verši předchází v 13. verši zmínka o kletbě zákona, kterou na sebe vzal Ježíš. A dále je vysvětleno: „To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.“ Je zde řečeno, že to požehnání, které Bůh dal Abrahamovi, v Kristu je dáno i pohanským národům, tedy i nám. Co se týká židů, fyzických Abrahamových potomků, vztahuje se jen na ty, kteří vírou přijali Ježíše. Proroci a svatí Starého zákona věřili, že přijde Mesiáš a vírou, kterou měli, Ho de facto už předem přijali. Nakonec první, kdo Ježíše přijali, byli apoštolé, kteří byli židé, tedy tělesní potomci Abrahama. Jsou jiní potomci Abrahama, kteří Krista ukřižovali, a to byli židovští zákoníci, farizeové a velekněží, dnes jsou to většinou židozednáři.

Zastavte sa, bratia biskupi! Slováci ožijú! (+ audio)

4. 5. 2018

Vážení biskupové Slovenska!

Veřejnost potřebuje znát, oč se konkrétně jedná v Istanbulské smlouvě. Smlouva umožňuje tak, jako např. ve Finsku a Norsku, sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom např. proto, že užívají výrazy jako „máma“ a „táta“, a ne „rodič 1“ „rodič 2“. Ukradené děti potom kočují mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů. Současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragédií, sebevražd a tyranizování dětí ukradených těmito sociálními službami. V Norsku stoupl počet sebevražd ukradených dětí z 59 ročně na více než 100! Matky ukradených dětí ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy.

Každá rodina, která má děti, bude dle Istanbulské úmluvy kontrolována. Takzvané GREVIO bude rodiče držet pod terorem hrozby preventivního odnětí dětí, když z nich nebudou chtít dělat zdemoralizované gender schizofreniky. Toto je programovaná satanizace křesťanských národů s cílem jejich genocidy.

Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (+ video)

25. 4. 2018

Dne 24. 3. 2018 probíhal v budově magistrátu Moskvy (Nový Arbat 36, sektor А) kongres vědem, léčitelů, čarodějů a mágů, kteří žádali o legalizaci své okultní činnosti.

Jaké ovoce přinášejí vědmy, potvrzuje historie i současnost. Vědma před konkrétním člověkem důvěrně a sugestivně očerní nevinného, jako by byl příčinou jeho neštěstí. Tím poštve lidi proti sobě navzájem, takže se bezdůvodně nenávidí. Často jedna vědma rozeštve i celé město a důsledkem jsou mnohdy vraždy a sebevraždy. Proto v minulosti byly vědmy k odstrašení ostatních upalovány.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“

Gal 3,22 (20. 5 – 3. 6. 2018)