MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. „O cokoli byste prosili Otce v mém jménu, to vám dá.“ (Jn 16,23)

Stáhnout: Modlitba v naléhavé potřebě 

formát doc ,         formát pdf

 

I. Pondělí

Ó Moudrosti věčná a vtělená, nejmilejší a klanění nejhodnější Ježíši, pravý Bože a pravý člověče, jediný Synu Otce věčného a Marie, vždy Panny! Hluboce se Ti klaním v lůně a slávě Tvého Otce, kde jsi byl po celou věčnost a v panenském lůně Marie, Tvé nejdůstojnější Matky v čase Tvého vtělení. Vzdávám Ti díky, že jsi sám sebe zmařil a přijal jsi způsob otroka (Fp 2,7), abys mě vytrhl z krutého otroctví ďáblova. Nyní přijímám a až do smrti chci přijímat tuto pokoru.

Můj Pane, i kdybych vynikal postem, modlitbou, štědrostí, nevinností nebo jakoukoli jinou ctností, to vše se bez pokory rozpadne a zhyne.

Život je krátký, neznám den ani hodinu své smrti. A Ty mě vybízíš, abych byl připraven na smrt, na Boží soud a věčnost. Proto mám dnes žít z víry tak, jako by to byl první a zároveň poslední den v mém životě. Pane Ježíši, Ty nyní klepeš na dveře mého srdce. Já Ti nyní otvírám a přijímám Tě za svého Spasitele a Pána.

„Přijímám“ (několikrát to v duchu s vírou zopakuj). Nyní o mně platí: „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jn 1,12)

(3x Zdrávas Maria)

 

II. Úterý

Ježíši, vyznávám Ti svou velkou a skrytou pýchu, že se totiž v skrytosti svého srdce pokládám za nejlepšího, za nejdůležitějšího a za nejzbožnějšího. Když mohu vykonat něco dobrého, ještě více roste pocit nadřazenosti, nenahraditelnosti a ještě více odsuzuji bližní. Jsem větší hříšník než ti, které odsuzuji, protože to, co odsuzuji, to sám dělám. Dostal jsem více milostí a světla, a přesto nepřináším „ovoce hodné pokání“ (Mt 3,7-10). Jsem plný pýchy, hněvu, závisti, kritičnosti, svévolník, který se bouří proti vůli Boží. Jsem největší překážkou svým bližním, aby mohli uvěřit, obrátit se a růst ve svatosti. Od věčných trestů se mohu zachránit jen pokorou, o kterou musím denně usilovat. Můj Ježíši, od Tebe se mám učit tichosti a pokoře (Mt 11,29). Dívám se na trnovou korunu na Tvé hlavě, vidím sliny na Tvé tváři, třtinu v ruce, šarlatový plášť, slyším ta posměšná slova! Ty nevinný trpíš za mne! Za mé minulé hříchy: reptání, svévolnosti, požitkářství a různá pohoršení mi zde na zemi náleží bití, plivání, pohrdání a zesměšňování. To je pro mne největší dobrodiní, které musím neustále vyhledávat, být za ně vděčný a děkovat každému, kdo mě bude tupit a ponižovat. (Poděkuj Ježíši, za konkrétní ponížení a utrpení, které dopustil z lásky k tobě.)

(3x Zdrávas Maria)

 

III. Středa

Ježíši, já, ________, ubohý hříšník obnovuji a potvrzuji v přítomnosti Tvé Matky své křestní sliby:

  • zříkám se navždy satana,
  • zříkám se navždy veškeré jeho pýchy,
  • zříkám se navždy jakékoli spolupráce s ním.

Dále se zříkám všech nečistých démonů, kteří poskvrňují a zotročují především moje tělo: démona obžerství, smilstva, alkoholismu, démonů hypochondrie, lenosti, mamonu, konzumu… Dobrá Matko, aby teď ve mně nezůstalo prázdné místo, vypros mi u Ježíše ducha sebezáporu a čistoty!

Dále se zříkám všech démonů, kteří poskvrňují a zotročují především mou duši: ducha klamu, strachu před následováním Tebe, ducha hněvu, závisti, kritičnosti, posuzování, sebelítosti, rouhačství, vzpoury, duchů, kteří působí v dnešní době skrze nečistou hudbu, časopisy, literaturu, televizi, internet a veřejné mínění. Zříkám se ducha pýchy, bludu, farizejismu, liberalismu, racionalismu, gnosticismu a všech náboženských démonů zneužívajících city a rozum a ničících živou víru. Zříkám se všech démonů, kteří skrze veřejné mínění pokládají zlo za dobro a dobro za zlo. Dobrá Matko, vypros mi u Pána Ježíše ducha pravdivé sebekritiky a poslušnosti, aby tak místo v mé duši nezůstalo prázdné.

(3x Zdrávas Maria)

 

IV. Čtvrtek

Dále se zříkám všech nečistých démonů, kteří poskvrňují a zotročují především mého ducha: jsou to démoni, kteří přešli skrze spiritismus, hypnózu, homeopatii, lidové léčitele, psychotroniky, paradiagnostiky, věštce, magnetizéry, astrology, bílé a černé mágy a jejich činnost. Zříkám se démonů, kteří přešli skrze jógu, zen, reiki, Silvovu metodu, transcendentální meditaci, horoskopy, kondiciogramy, akupunkturu, čínské masáže a jiné orientální praktiky, skrze četbu okultní literatury, skrze různé praktiky a sympatie vyvolané masovými sdělovacími prostředky a veřejným míněním ovládaným démonickými silami!

Zříkám se démonů, kteří přešli jako temné dědictví z 3. až 4. pokolení za to, že moji předkové dali víru různým formám magie, věštění, spiritismu a magnetizérství.

(Uvědom si před Bohem, že se nyní odříkáš. Několikrát v duchu zopakuj: „Odříkám se.“)

Všech těchto démonů, kterým jsem se vědomě či nevědomě otevřel nebo je zdědil, se úplně odříkám. Dobrá Matko, vypros mi, ať do prázdného místa ve mně sestoupí v plnosti Duch svatý, kterého jsi přijala spolu s apoštoly v den Letnic (Sk 2).

(3x Zdrávas Maria)

 

V. Pátek

Děkuji Ti, Pane Ježíši, Synu Boží, že jsi na kříži zemřel za mě a Tvá krev mě nyní očišťuje od každého hříchu (1J 1,7). Ty jsi smrtí na kříži zlomil sílu hříchu i ďábla. Křtem jsem byl ponořen do Tvé smrti (Ř 6,4). Před smrtí jsi řekl: „Žízním!“. Byla to nejen fyzická žízeň, ale i vnitřní touha po dokonání díla spásy. Ježíši, i já s Tebou nyní žízním po spasení svém i bližních.

Ve zvolání „Eli, Eli, lema sabachtani“ jsi vyjádřil moment nejtěžšího boje, když jsi vzal na sebe i všechny moje hříchy a byl jsi mučen démony temnoty.

Ve zvolání „Dokonáno jest“ jsi dokonal dílo spásy. Ďábel i hřích byl přemožen. Není třeba nic dodávat, jen je třeba si to uvědomovat a realizovat.

Tvá poslední slova vyjadřují vrcholení Tvého umírání a týkají se i mne. Poslední okamžik Tvé spasitelné smrti i za mě vyjadřuje zvolání: „Otče, do Tvých rukou vydávám svého Ducha.“ Pane Ježíši, skrze křest jsem byl ponořen do Tvého vítězství na kříži – do Tvé smrti. Sílu Tvé smrti mám vírou zpřítomňovat při zříkání se své vůle i v maličkých věcech (lenost, strach…). I já nyní s vírou prožívám smrt spolu s Tebou – moment absolutního vítězství a odevzdanosti: „Otče, do Tvých rukou vydávám svého ducha.“ (Lk 23,46) (Několikrát v duchu s vírou zopakuj: „Otče, vydávám svého ducha.“)

(3x Zdrávas Maria)

 

VI. Sobota

Pane Ježíši, před tím, než jsi pronesl slova vztahující se na Tvou smrt, řekl jsi učedníkovi. „Hle, Tvá matka.“ (J 19,25-27) Abych realizoval tajemství křtu, tedy jednotu s Tvou smrtí a vzkříšením, musím duchovně stát pod křížem jako Tvůj učedník(učednice). Učedníkem je ten, kdo je ochoten ztratit všechno (Lk 14,33) i svou duši pro Tebe a evangelium. (Mk 8,35) Nyní, vědomě, v duchu pod Tvým křížem ztrácím svou duši pro Tebe a evangelium (několikrát v duchu s vírou zopakuj: „ztrácím svou duši…“).

V duchu pohleď ukřižovanému Ježíši do tváře. I tobě udílí svůj testament slovy: „Hle, tvá Matka!“ Řekni: „Přijímám.“ (několikrát v duchu s vírou zopakuj). Učedník ji přijal do sebe (eist ta idia, J 19,27). Ježíš přišel na svět skrze Marii a Ducha svatého. Tak se chce zrodit a žít i v tobě. Uvědom si: matka nejenom předává život, ale také učí správně žít. Ježíšova Matka učí žít s Ježíšem a v Ježíši.

(3x Zdrávas Maria)

 

VII. Neděle

Pane Ježíši, Ty jsi vstal z mrtvých reálně a historicky, a tím jsi dokázal své Božství. Každý atom, každá buňka i všechno živé svědčí o Boží moudrosti a všemohoucnosti. Ty jsi Bůh.

V noci po sobotě jsi vstal z mrtvých a pak ses mnohým ten den ukazoval. Pak ses ještě zjevoval 40 dní. Když apoštolé přijali Ducha svatého, svědčili o Tvé výkupné smrti, hlásali pokání na odpuštění hříchů i Tvé reálné vzkříšení. Za toto svědectví zaplatili i svými životy jako mučedníci. Ve křtu jsem spojen nejen s Tvou smrtí, ale zároveň i s Tvým životem, s Tvým vzkříšením. (Kol 2,12) „Ježíši, Ty ve mně a já v Tobě.“ (několikrát to v duchu s vírou zopakuj)

Každou neděli mám prožívat Tvé vzkříšení, ale i plné přijetí Ducha svatého, abych byl Tvým svědkem a byl ochoten jako apoštolé dát svůj život za Tebe. Ať Duch Svatý mi dá světlo a sílu, Tvůj oheň ať ve mně spaluje všechny formy egoismu a nečistoty a zároveň ať mě zapaluje čistou láskou k Tobě a horlivostí pro spásu duší. Ty mě křtíš Duchem svatým a ohněm. „Přijímám“ (několikrát to v duchu s vírou zopakuj).

(3x Zdrávas Maria)

 

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)