II. Vaticanum byl a je heretický

15. 7. 2019

Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“ (Mt 7,18) Realizací dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným náboženstvím,“ došlo k masovému rozšíření pohanství v křesťanských národech. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Tato pseudomisie, založená na synkretismu II. Vaticana, je vzpourou proti Bohu. Přinesla s sebou invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie a sexuálních zvráceností. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4).

Postoj Božího slova k pohanství je jasný. Je vyjádřen v 1. přikázání: „Nebudeš mít jiných bohů a nebudeš je uctívat!“ (Dt 5,6-9) Protikladem jsou dokumenty II. Vaticana.

Citace z Nostra aetate: „Církev pozorně uvažuje o tom, jaký má vztah k nekřesťanským náboženstvím.“

Odpověď: Co má co o tom uvažovat, když Boží slovo na mnoha místech jasně určuje, jaký má mít vztah k pohanům, kteří uctívají démony. Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,15-16) Toto je zavazující poslání církve, a ne pozorně uvažovat o tom, jak zrealizovat zradu Kristova evangelia!

Citace: „Všechny národy přece tvoří jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země.“

Odpověď: Úžasný objev II. Vaticana! Zapomněli ale, že Pán Ježíš posílá učedníky ke všem národům, aby hlásali evangelium i za cenu, že za to zaplatí mučednickou smrtí. Všichni apoštolové zemřeli za hlásání evangelia jako mučedníci. Neměli za cíl splynout v jedno společenství se všemi, kteří mají jeden původ a přebývají na celém povrchu země. Ďábel, démoni i ti, kteří jsou v pekle, mají rovněž původ od Boha, ale jen blázen by chtěl s nimi tvořit jedno společenství.

Citace: „… (pohané) mají také jeden poslední cíl – Boha.“

Odpověď: Pohané uctívají hady a krávy jako bohy, ale to není náš společný poslední cíl! Naším cílem je spasit svou duši i duše těch, kteří jsou v temnotě modlářství.

Citace: „Lidé čekají od různých náboženství odpověď na to, co je do hloubi srdce znepokojuje: jaký je smysl a cíl lidského života… jak se dosáhne pravého štěstí…“

Odpověď: Je velkým podvodem navodit dojem, že od pohanských pseudo-náboženství máme očekávat vysvětlení základních otázek lidského života. Oni je vysvětlují, ale lživě! A to bohužel deklarace II. Vaticana vědomě zamlčuje.

Citace: „… církev nabádá své věřící, aby prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.“

Odpověď: Ježíš nás neposílá vést dialog s pohany, ale hlásat evangelium, aby se obrátili z moci satanovy k pravému Bohu! (srov. Sk 26,17-18, Kol 1,13) Je vrcholem pokrytectví nabádat věřící, aby uznávali, chránili a podporovali uctívání satana a démonů a zároveň svědčili o křesťanské víře a životě! Pokud budeme uznávat a chránit cestu pohanů do věčné záhuby, zradíme svou identitu i Bohem daný cíl – nebe.

Jakým právem si Vatikánský koncil dovoluje postavit se proti Ježíši Kristu, Jeho evangeliu i proti apoštolské tradici? Jakým právem II. Vaticanum bojkotuje povinnost hlásání evangelia a nahrazuje ji sebevražedným dialogem?

Deklarace Nostra aetate by měla mít název: „Jak zradit Krista i církev a jak se dostat do pekla“.

Citace: „Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství.“

Odpověď: Téměř tentýž výrok je v Lisabonské smlouvě. Ta de facto ruší Desatero a prosadila uzákonění sodomie do Evropské legislativy. V Nostra aetate je pod vyjádřením „Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci“ skrytě obsaženo už i schválení homosexualismu.

Citace: „Tak v hinduismu zkoumají lidé božské tajemství… a uchylují se k Bohu s láskou a důvěrou.“

Odpověď: Teologové na koncilu asi nevěděli, že hinduisté neuznávají jednoho Boha Stvořitele, ale jako svého boha s láskou a důvěrou uctívají krávy, hady a jinou havěť.

Citace: „Buddhismus učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo − ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí − dospět k vrcholnému osvícení.“

Odpověď: Buddhismus učí, jak se zbožnou, důvěřivou myslí a s vyšší démonskou pomocí dojít stavu vrcholné posedlosti! Pravdivé osvobození od dědičného hříchu i osobních hříchů je jedině a jedině v Ježíši Kristu. O Kristu Nostra aetate ale mlčí.

Citace: „Tato i ostatní náboženství… nabízejí cesty: nauky a životní pravidla i posvátné obřady.

Odpověď: Pohanská náboženství se svými posvátnými obřady obětují démonům, a ne Bohu (1Kor 10,20). Jejich nauky brání poznat nejen zjevenou, ale i objektivní pravdu. Jsou systémem odmítajícím Krista – Pravdu!

Citace: „Katolická církev neodmítá nic z toho, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté.“

Odpověď: A co je v nich pravdivé a svaté? Uctívání démonů ve zvířatech – kravách a hadech? Reinkarnace popírá osobního a pravého Boha, nesmrtelnou lidskou duši, Boží soud, Kristovu spasitelnou smrt za naše hříchy, nebe a peklo! Kóan není osvícením, ale ztrátou svědomí i rozumu. Nirvána a osvícení je ve skutečnosti posedlost démony. Na to, co je v pohanství pravdivé a svaté, II. Vaticanum za více než 50 let nedal pravdivou odpověď.

Citace: „S upřímnou vážností (úctou) se dívá na jejich způsob chování a života, pravidla a nauky.“

Odpověď: Pokud se dívá na uctívání pohanských démonů s upřímnou vážností, ale bez pravdivé kritiky, je to známka ztráty soudnosti, rozumu a spasitelné víry! Zde platí: „Není žádná jednota mezi světlem a tmou a ani žádný svazek mezi Kristem a Beliálem.“ (2Kor 6,14-15)

Citace: „Přece jsou nezřídka obrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.“

Odpověď: Přece jsou obrazem ne Pravdy, ale lži a ducha lži, ďábla, který neosvěcuje, ale obelhává všechny lidi! Tvrzení II. Vaticana je rouháním!

Citace: „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem.

Odpověď: Toto je lež. Ano, je jen jeden Bůh, ale ten je ve třech osobách, Otec, Syn a Duch svatý. Muslimové Ho neuctívají, ale uctívají nejvyššího – akbar – z 360 pohanských bůžků Mekky, Alláha.

Citace Lumen Gentium, 16: „… muslimové se klaní jako my Bohu jedinému, milosrdnému.“

Odpověď: Opět stejná lež II. Vaticana. Lumen Gentium také lživě tvrdí, že muslimové jsou duchovní synové Abrahámovi. Ve skutečnosti se na ně vztahují Ježíšova slova: „Vaším otcem není Abrahám, protože mě usilujete zabít.“ (srov. J 8,37-44) Korán stanovuje trest smrti pro každého muslima, který uvěří v Ježíše Krista.

Citace z Dignitatis Humanae: „Dialog… jedni druhým vykládají pravdu, kterou našli, nebo o které se domnívají, že ji našli.“

Odpověď: Je tragédie, že koncil nechtěl rozlišovat mezi pravdou a lží! Pravdu evangelia zaměnil za lži pohanských mýtů!

Citace z dokumentu: „… je však třeba zdržet se všeho, co by působilo dojmem nevhodného přemlouvání…“

Odpověď: Pod manipulačním pojmem nevhodné přemlouvání se zakazuje poslání církve – misie!

Citace: „… nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení.“

Odpověď: Pravdivou misii koncil zakazuje, ale zamořování pohanskými praktikami, spojenými s okultismem, aktivně propaguje. Tím však II. Vaticanum prosazuje démonské duchovno a likvidaci křesťanství!

Shrnutí:

Mučedníci raději obětovali životy, než by při pohanských obřadech hodili jediné zrnko kadidla na znak úcty k démonům!

Koncil se dopustil tří velkých hříchů:

První hřích: vědomě jednoznačně nevyjadřoval pravdu ani jasně neodsoudil omyly!

Druhý hřích: přijal dvojznačné pojmy, které připouštějí různé výklady. Prosadili je moderátoři tzv. „Rýnské aliance“. V pokoncilní době z dvojznačných pojmů vyvodili už jednoznačné závěry a legalizovali hereze.

Třetí hřích: do koncilních dokumentů byly přijaty výpovědi, které jsou na pokraji hereze, či jsou přímo heretické.

Stručně řečeno, II. vatikánský koncil byl největším neštěstím 20. století. Zakotvil, kodifikoval a přijal do nitra katolické církve celou mentalitu moderny, liberalismu a antimorálky. Přijetím dvojznačných pojmů duch lži podminoval všechna dogmata.

Závěr: Bergoglio okupuje papežský úřad nezákonně. Nový pravověrný papež musí jako první krok odsoudit II. vatikánský koncil jako heretický. Pokud to neučiní, dopadne na něho anathema jako na papeže Honoria!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: II. Vaticanum byl a je heretický (15.7.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)