Rezignace Františka a jeho falešný prorok Schneider

22. 6. 2019

Světící biskup Schneider napsal 20. března 2019 pojednání pod názvem „K otázce heretického papeže“. Vychází z absurdního předpokladu, že heretický papež nemůže být v žádném případě zbaven úřadu. Dokonce tvrdí, že i kdyby se dopustil největších herezí a nejhorších morálních zvráceností, musí – podle něj – zůstat v úřadu. Tento Schneiderův názor je proti Písmu svatému, Gal 1,8-9, proti věroučné bule Pavla IV. i proti tvrzení mnohých světců. Ke své teorii používá manipulační přirovnání.

Citace Schneidera: „Děti v rodině je možné vydědit. Otce rodiny nikoli, ať se proviní čímkoli a ať se chová jakkoli obludně… Totéž platí pro papeže…“

Odpověď: Toto přirovnání je demagogické a manipulační. Má za cíl potvrdit, že i současné obludné chování papeže mají katolíci přijímat jako normu. Mají být přesvědčeni o tom, že musí zůstat dál papežem, i když bude jako heretik s duchem antikrista masově ničit církev. Schneider se stal apologetou likvidátorů církve.

Citace Schneidera: „V případě zločinného či zrůdného otce… (děti) nemohou říci: „Zvolíme si pro naši rodinu nového, dobrého otce.“

Odpověď: Pozemský otec dává dítěti fyzický život. V duchovní oblasti je naším Otcem Bůh. Papež, pokud chrání evangelium a je s Ním v jednotě Ducha, Boha pouze reprezentuje. Pokud je papež heretikem – jako František – dopadá na něj ipso facto dle Gal 1,8 Boží anathema. Od té chvíle reprezentuje už jiného otce, kterým je ďábel. O Františkovi a o těch, kteří jsou s ním v jednotě, platí Ježíšovo slovo: „Vaším otcem je ďábel, který je lhář a vrah“ (J 8).

Citace Schneidera: „… mohla by nastat situace papeže, který by se ve Vatikánu dopouštěl sexuálního zneužívání mladistvých či svých podřízených. Co by v takové situaci měla dělat Církev? Měla by tolerovat papeže-sexuálního predátora? Jak dlouho? Měl by za sexuální zneužívání mladistvých nebo podřízených ztratit papežský úřad ipso facto?

Odpověď: Každý člověk je zhrozen a žádá okamžité sesazení takového masového zločince a duchovního vraha. Kdežto Schneider oklikou dojde k závěru, že v žádném případě nemůže být ani takový zvrhlý papež odvolán. Toto tvrdí v rozporu s Písmem, s věroučnou bulou i s tradicí církve.

Sv. Basil říká na adresu těch, jakými je i Schneider: „Obhájce hříchu musí být potrestán víc než jeho vykonavatel.“ Proč? Protože hřích a zločin normalizuje.

Citace: „Papež dostává autoritu přímo od Boha, nikoli od Církve, proto ho Církev nemůže sesadit, ať z jakéhokoli důvodu.“

Odpověď: Heretický papež dostává anathemu přímo od Boha, proto ho církev, poslušná Bohu, musí sesadit.

Citace: „Jestliže papež šíří věroučné omyly či hereze, božské zřízení Církve už má protilátku…“

Odpověď: Tou protilátkou je dnes arcib. C. M. Viganò a ti, kteří jsou s ním v jednotě v úsilí o pravdivou obrodu církve. Právě tuto protilátku se však Schneider snaží svými manipulačními teoriemi a pobožnými frázemi paralyzovat.

Citace: „I když papež (dnes František) šíří teologické omyly a hereze, víra Církve jako celek zůstane nedotčená

Odpověď: Dnes je realitou masový odpad od církve. Víra zůstane nedotčena pouze u těch, kteří se od heretika oddělí a zachovají pravověrné učení. Ti, kteří se podřizují falešné autoritě, ztratí spasitelnou víru a participují na prokletí – anathemě –, kterou na sebe papež-heretik stáhl.

Citace: „Názor, že heretický papež ztrácí úřad ipso facto, se stal běžným míněním od vrcholného středověku až do dvacátého století… výslovně to nepodpořil žádný ekumenický koncil a žádný papež.“

Odpověď: Schneider lže, protože papež Pavel IV. ve své věroučné bule píše: „…tito (heretičtí preláti i heretický papež) ztrácejí ipso facto (automaticky) a bez jakéhokoliv prohlášení každou důstojnost, postavení, čest, každý titul, každou autoritu, každý úřad a každou pravomoc.“

Toto prohlášení buly plně odpovídá Božímu slovu Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – anathema sit.“

Bula Pavla IV. rovněž stanoví: „Biskup… nebo kardinál… církve římské, ba i kdyby byl… římským papežem – pokud by se byl před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem odchýlil od katolické víry a upadl do hereze, tak byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl jednomyslně zvolen všemi kardinály.“

Pavel IV. v závěru věroučné buly vyhlašuje: Není nikomu dovoleno, tento spis našeho schválení… komolit nebo opovážlivě proti němu vystupovat. Kdyby se o to někdo pokusil, nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího Boha a svatých apoštolů Petra a Pavla.“ (15. únor 1559)

Citace: „Formální schizma … bude důsledek sesazení papeže.“

Odpověď: Pokud bude v této mimořádné situaci vybrán třeba jen několika biskupy nový papež a heretik František nerezignuje, vina za schizmu dopadá na Františka a na heretický proud, který je s ním v jednotě. Ve skutečnosti nepůjde o schizmu, ale o zevnější oddělení a očistu od heretiků, kteří nechtějí konat pokání a sami sebe už herezemi vyloučili z Tajemného Těla Kristova. Jejich takzvaná církev nebude církví Kristovou, ale bude to církev New Age s duchem antikrista.

Citace Schneidera: „Situaci heretického nebo poloheretického papeže je v konečném důsledku nutno přečkat a snášet ve světle víry v božskou podstatu a nezničitelnost Církve a úřadu nástupce sv. Petra.“

Odpověď: Jenže heretický papež František je hyperaktivní v prosazování herezí v církvi. Pokud účinně nevyvíjíme tlak na jeho okamžitou rezignaci, infekce zasáhne celý organismus a pak už léčba bude neúčinná. Odvolávat se pokrytecky na božskou podstatu církve, a tím oklamávat veřejnost s cílem, aby heretik v úřadě zůstal, je zločin manipulace a hřích proti Duchu svatému.

Citace Schneidera: „Snaha o sesazení heretického papeže za každou cenu je známkou příliš lidského chování, které v konečném důsledku odráží neochotu nést časný kříž heretického papeže.“

Odpověď: Úsilí o sesazení heretického papeže je prvořadou povinností každého biskupa. Je známkou pravé víry, poslušnosti Božímu slovu (Gal 1,8-9) a Magisteriu (věroučné bule Cum ex apostolatus officio). Věřící jsou rovněž povinni vyvíjet účinný tlak k odstranění heretika.

Heretik a jeho stoupenci je budou za realizaci této Boží vůle pronásledovat. Takové pronásledování je skutečný kříž, který už zakouší arcib. C. M. Viganò i ti, kteří jsou s ním v jednotě. Kdežto Schneider se pravému kříži vyhýbá a nabádá nést falešný kříž, a to – chránit papeže-heretika v úřadě.

Schneider má speciální metodu, jak si získat sympatie i důvěru pravověrných proto, aby o svržení heretika neusilovali. Nejprve nazve věci pravými jmény, dokonce i sugestivně vyjádří pravdu. Tím si získá důvěru odpůrců heretika, a pak jim vnutí falešný postoj: heretik nesmí být odvolán!

Příklad Schneiderova sugestivního vyjádření pravdy: „… připouštět sexuálně aktivní cizoložníky ke svatému přijímání… znamená praktické popření božské pravdy o absolutní nerozlučitelnosti platného a dokonaného svátostného manželství…“

Další příklad z oblasti věroučné: „… papežovo schválení věty v mezináboženském dokumentu z Abú Dhabí ze 4. února 2019, kde se uvádí, že různost náboženství odpovídá moudré Boží vůli, stejně jako různost pohlaví a ras… evidentně odporuje prvnímu přikázání Desatera a jednoznačné a výslovné nauce našeho Pána Ježíše Krista, a tudíž je v rozporu s Božím Zjevením.“

Odpověď: Toto je skutečně prorocké slovo v dané situaci a přesné usvědčení z hereze. Co však Schneider jako falešný prorok sleduje? Sleduje stále stejný falešný závěr: papež heretik v žádném případě nesmí být zbaven úřadu!

Je to, jako by lékař udělal pravdivou diagnózu a mohl by zachránit pacienta, ale on místo toho vyvodí závěr: operace nesmí být provedena! Důsledek? Pacient zemře! Toto je ovoce falešného proroka Schneidera!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Rezignace Františka a jeho falešný prorok Schneider (22.6.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)