Pastýřský list

ve svátek Nanebevstoupení Páně

Sláva Isusu Christu!

Pán Ježíš se po svém vzkříšení 40 dní zjevoval apoštolům a poučoval je. Čtyřicátého dne vstoupil z hory Olivové do nebe. Ježíš v den, kdy vstupoval do nebe, řekl: „Neodcházejte z Jeruzaléma, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ A dále jim řekl: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na konec země.“ Devět dní apoštolové zůstali na modlitbách v Jeruzalémě. Desátý den, v neděli ráno kolem 9. hodiny, se náhle strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde byli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Poutníci, kteří byli v Jeruzalémě, se shromáždili kolem Večeřadla, byli ohromeni a divili se: „Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Oni všichni mluví v našich jazycích o velkých skutcích Božích!“

Tehdy vystoupil apoštol Petr a promluvil k nim v síle Ducha. Odvolával se na Boží slovo a vybídl přítomné k pokání: „Čiňte pokání a nechte se pokřtít ve jméno Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“ A kteří tak učinili, rovněž přijali Ducha svatého a ještě ten den byli pokřtěni. Bylo jich 3000 mužů.

I nám platí Ježíšovo zaslíbení: „Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete sílu – dynamis, abyste byli mými svědky“.

Stanou se Letnice roku 2019 historickým zlomem pro Ukrajinu? Jak je prožije naše malé společenství? Apoštolů bylo také málo, ale Duch svatý skrze ně vykonal velké věci, velkou misii. Duch svatý je tentýž včera, dnes i navěky.

Co dnes Ukrajina potřebuje? Duchovní vzkříšení! Křesťanství bez pokání je bez života. Jeho obrazem jsou suché kosti. Aby ožily, potřebují duchovní sílu – vzkříšení. Jak se to stane? Duch svatý to učiní! On ale hledá modlitebníky, kteří povědí Bohu své „Ano“, podobně jako Bohorodička v den Zvěstování. Na její víru Duch svatý učinil největší dílo – vtělení Božího Syna.

Žádný prezident, žádný parlament nezmění srdce Ukrajiny. To může učinit jen a jen Duch svatý. On však hledá zástupce ukrajinského národa, kteří jménem Ukrajiny pozvou Ducha svatého, aby učinil duchovní vzkříšení.

„Dostanete sílu, dynamis!“ My jsme přijali Ducha svatého, téhož, kterého přijali apoštolé v den Letnic. On v nás a skrze nás chce působit. Prvním Jeho projevem je modlitba v Duchu. Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými (Ř 8). Apoštol nám předává zkušenosti z modlitby v Duchu svatém. Nestačí se modlit pouze neznámými jazyky. Je k tomu třeba, aby se i naše mysl i naše vůle do modlitby zapojila. Ptáte se jak? Je třeba zůstávat v Božím slově. Jak v něm zůstávat? Uvědomit si realitu, která za literou Božího slova je, a v modlitbě s ní počítat. Tak se otevřeme síle Ducha, která za Božím slovem je, a tato síla – dynamis – začne působit na nás a skrze nás. Nastává jakási řetězová reakce Boží moci. To je dynamis, Boží síla, která ovlivňuje v duchovní oblasti lidské duše a paralyzuje démony. Modlitba v Duchu je aktivní spoluprací s Duchem Božím, který je v nás.

Boží všemohoucnost chce působit skrze tebe, skrze tvou víru. K čemu? K záchraně nesmrtelných duší. Tuto sílu – dynamis – máš tak, jako apoštolé, v sobě, protože jsi přijal stejný křest Duchem svatým jako oni.

Tuto dynamis – moc Ducha – je třeba realizovat skrze víru. Skrze víru jsme se stali Božími dětmi, skrze víru přebývá v našich srdcích Ježíš. Je třeba si být vědom této důstojnosti, že jsme živým chrámem Ducha svatého, že v nás přebývá Nejsvětější Trojice. To je ta pravá důstojnost Božího dítěte. Ale to nestačí. Máme být Božími bojovníky, martyrés. V tu chvíli, kdy se modlíš v Duchu a v pravdě, tedy v Kristu, působí skrze tebe Boží všemohoucnost.

Když se Jákobovi Bůh zjevil ve snu a ukázal mu spojení mezi nebem a zemí v podobě žebříku, Jákob užasl a řekl: „Tu je brána nebeská, a já jsem to nevěděl.“ I v nás je spojení mezi nebem a zemí, a my to nevíme. Tím spojením je Duch svatý. Proto je třeba to nejen vědět, ale s tím i počítat.

Bůh hledá dnes na Ukrajině modlitebníky a modlitebnice, kteří budou zvedat ruce a volat k Bohu v Duchu a v pravdě. A On je vyslyší. Kdy? V pravý čas. Ale vyslyší!

Boží slovo říká, že muži mají zvedat čisté ruce k Bohu a modlit se za ty, kterým byla dána světská vláda, tedy za krále, dnes za prezidenty a představitele politické moci. Ty, když se modlíš, máš větší moc než oni, protože skrze tvou modlitbu působí samotný Bůh. V Jeho rukou jsou životy celého lidstva. Když se ve víře modlíš, působí Boží všemohoucnost. V tu chvíli jsi nejmocnější nejen na celém světě, ale v celém vesmíru. Proč? Protože to není tvá moc – je to Duch svatý, Boží dynamis skrze tebe působí.

Duchovní vzkříšení Ukrajiny nenastane nějakou změnou politického systému. Rozhodující slovo je slovo víry v tvé modlitbě. „Víra je to, co přemáhá svět.“ Ježíš říká: „O cokoliv budete prosit v mém jménu, dostanete!“

Jak máme prosit za duchovní vzkříšení národa a církve, je nám ukázáno v prorocké modlitbě u proroka Ezechiela. Údolí je plné suchých kostí. Je to duchovní Izrael, dnes duchovně paralyzovaná církev. Prorok má volat k Duchu svatému, aby přišel a mocně zadul na duchovně mrtvé. Pak v poslušnosti víry se obrací na Ducha a žádá Ho: „Ať tito mrtví ožijí!“ Prorok pronáší slovo víry a Duch svatý dává život.

Na Ukrajině byl zvolen nový prezident, má být zvolen nový parlament, to jsou události v politické oblasti. Na Ukrajině byly už dříve schváleny genderové zákony a rovněž byly schváleny zákony na preventivní kradení děti z jakékoliv rodiny pod umělým důvodem domácího násilí. To všechno vede k autogenocidě Ukrajiny. Kdo může zastavit tento program smrti, za nímž stojí samotný ďábel, který je lhář a vrah? Žádný politik toho není schopen. To může učinit jedině Bůh a On čeká na tebe. Uvědom si, že ty máš zodpovědnost větší než prezident, a to za celou Ukrajinu. Proč? Protože ty víš o této skryté a největší moci Ducha. Dynamis Boží všemohoucnosti skrze tebe působí, když jsi sjednocen v bezmocnosti s Kristem ukřižovaným. Skrze Kristův kříž a tvé sjednocení s ním přijde záchrana Ukrajiny a spása nesmrtelných duší. To je pravá misie modlitby. To je pravý apoštolát modlitby. Bez tohoto apoštolátu Ukrajina nebude zachráněna.

Proto, drazí věřící, využijte tento týden před Letnicemi! Znovu zmobilizujte modlitební stráže a ve dne v noci nepřetržitě volejte k Bohu za záchranu a vzkříšení Ukrajiny, za prezidenta a ty, kteří mají či dostanou politickou nebo jinou moc, aby byli nástroji Božími, aby se jako hrdinové postavili proti duchu smrti! Smrti časné sice nikdo neunikne, ale zde jde o záchranu, spásu, před smrtí věčnou. Tu jde o život věčný. Ukrajinci musí skončit v nebi, tam je naše vlast, a ne v pekle, které nám připravuje duch lži a smrti.

Tento týden před svátky Ducha svatého nezanedbávejte svatou hodinu a každý si vezměte svou hodinu stráže a zodpovědně volejte k Bohu. Na každém z vás závisí. Každá minuta živé modlitby má nesmírnou cenu. Bůh s tebou počítá jako s Božím bojovníkem! Volej spolu s Ježíšovou i tvou Matkou k Duchu svatému, aby přišel, aby mocně zadul a Ukrajina ožila. Kéž tyto Letnice budou pro Ukrajinu zlomem od smrti k životu!

 

Žehná vám patriarcha a biskupové

Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Pastýřský list (6.6.2019)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)