Velikonoční pastýřský list 2019

Drazí bratři a sestry!

Tyto dny prožíváme největší svátky. Připomínáme si Boží lásku, projevenou v Božím Synu, Ježíši Kristu, který nás nejen vykoupil z hříchu na potupném kříži, ale i třetího dne vstal reálně a historicky z mrtvých! Tím dokázal své Božství. Písmo nás ujišťuje, že i my jsme skrze víru začleněni nejen pod moc Jeho smrti, ale i do Jeho vzkříšení. Křtem jsme byli duchovně ponořeni do Kristovy smrti a dostalo se nám nového života – života vzkříšeného Krista.

Krátce si připomeňme historická fakta Kristova vzkříšení. V pátek o třetí hodině Pán Ježíš zemřel na kříži. Ten den byl pochován do blízkého hrobu. Ráno velekněží žádají Piláta, aby vojáci hlídali Kristův hrob. V noci ze soboty na neděli Pán Ježíš vstal z mrtvých! Zároveň bylo Jeho tělo proměněno a už nepodléhá fyzickým zákonům. Pán Ježíš se svým oslaveným tělem prošel kamenným hrobem. Podobně i pak, když se nedělní večer ukázal apoštolům, prošel dveřmi, ač byly zavřeny.

V neděli ráno byly Marie Magdalská a Marie Kleofášova svědky toho, jak anděl odvalil hrobový kámen. Vojáci s hrůzou utekli od otevřeného hrobu, v němž už Kristovo tělo nebylo. Marie Magdalská běžela oznámit apoštolům, že hrob je prázdný. Brzy za ní přišla k hrobu skupinka žen a uviděla odvalený kámen a dva mládence v bílých řízách, kteří jim oznámili, že Ježíš vstal z mrtvých, jak sám předpověděl. Ženy to šly rovněž oznámit apoštolům. Apoštolé byli ze strachu před Židy za zavřenými dveřmi. Petr s Janem se však rozhodli jít ke hrobu, aby zjistili, jaká je realita. Svědectví žen apoštolé nebrali vážně. Jan dorazil k otevřenému hrobu první, pak přiběhl i Petr a důkladně prozkoumali situaci. Žádné stopy po násilí neviděli. V hrobě byla složená plátna a rouška položena na jiném místě. Když to vše Jan uviděl, uvěřil, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Mezitím už k hrobu znovu přišla Marie Magdaléna. Petr s Janem se vrátili k ostatním apoštolům a potvrdili realitu, že hrob je skutečně prázdný a dodali i podrobnosti, které svědčily o Kristově vzkříšení.

Magdaléna zůstala u hrobu a plakala, brzy se jí ukázal vzkříšený Ježíš. Zasažena nevýslovnou radostí to běžela oznámit apoštolům. Mezitím se vrátila skupinka žen ke hrobu, a když už se vracely, ukázal se jim Ježíš a mluvil k nim. Rovněž to běžely radostně oznámit apoštolům. Petr se rozhodl, že půjde znovu ke hrobu. Brzy nato se mu ukázal samotný Ježíš. Petr vydal apoštolům svědectví, avšak někteří z nich ani Petrovi nevěřili.

Odpoledne se dva učedníci vraceli z Jeruzaléma domů, do vesnice Emausy. Ježíš se k nim jako neznámý poutník přidal a vysvětloval jim Písmo, které se vztahovalo na Jeho utrpení a vzkříšení. Když spolu přišli do Emaus, Ježíš se jim dal poznat při lámání chleba. Z radosti hned doslova běželi zpět do Jeruzaléma, aby o tom podali apoštolům zprávu. Když vešli do domu a hovořili o tom, tu se deseti apoštolům a dvěma učedníkům ukázal samotný Ježíš. Apoštolé nemohli pro radost uvěřit. Ježíš s nimi rozmlouval a ukázal jim své rány se slovy: „Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se.“ To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samu radost dále nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali Mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Pak jim vyložil proroctví Písma, které se vztahovalo na Jeho smrt a vzkříšení. Zdůraznil Apoštolům, že v Jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínaje Jeruzalémem (Lk 24).

Tolik krátce k událostem, které se týkaly historického dne vzkříšení, kdy Kristus vstal z mrtvých a ukázal se ženám a apoštolům. Ježíš se pak ještě čtyřicet dní apoštolům zjevoval, a dokonce v Galileji více než pěti stům bratří najednou.

Písmo nám odkrývá pravdu, že ve křtu jsme nejenže byli s Kristem pohřbeni, ale také jsme s Ním vzkříšeni. Jde o nový život, život Kristův v nás, skrze křest a aktuální víru, která vážně počítá s Ježíšem Kristem a dává Mu skrze zříkání se vlastní vůle prostor, aby v nás mohl žit. Tento nový život je v dimenzi času spojen a podmíněn umíráním své vůli a sjednocováním se s vůlí Boží v dané situaci a v konkrétních okolnostech. Tento náš život ve víře má vliv nejen na mě, ale i na mého bratra, sestru. Víme, že první křesťané se stali kvasem, který pronikl celá území.

Drazí bratři a sestry, vy se upřímně snažíte milovat Boha celým srdcem, a tedy se stáváte Ježíšovými svědky. Díky vám za svědectví víry, které dáváte, zvláště v manifestacích za rodinu a vzkříšení národa, a to čtyřikrát do roka. Nyní je před vámi znovu velikonoční svědectví na veřejnosti za Boží zákony a rodinu. Tímto se stáváte pro svůj národ kvasem. V minulém roce jste navíc toto svědectví za Ježíše podali vícekrát z důvodu hrubé urážky a rouhání, k němuž došlo v Brně. Tam jste konali kající průvody a rovněž na sv. Cyrila a Metoděje na historickém místě u Mikulčic a Kopčan.

Kéž se i mírná manifestace na zítřejší, velikonoční pondělí stane kvasem, který prokvasí celý národ! Jak duch tohoto světa působí k sebezničení rodiny i národa, sami dobře víte. Má nás to iniciovat k horlivosti, aby každý z nás usiloval o pravdivou jednotu s Ježíšem ukřižovaným a vzkříšeným! Bůh po nás chce, abychom byli příkladem, Božím kvasem pro svůj národ. Ti, kteří jsou svázáni falešnou poslušností, de facto nemohou a nesmějí nazývat pravdu pravdou a herezi herezí, a musí mantrovat pokrytecké fráze. Vy jste dostali více milostí, proto jim buďte příkladem upřímného následování Ježíše. Obětujte čas na modlitbu a bratrská setkání, a především usilujte o ochranu své rodiny před duchem světa. Vy si chráníte poklad spasitelné víry před herezemi. Kéž se vaše velikonoční svědectví o vzkříšeném Spasiteli projeví i v manifestaci za rodinu, která je v tomto čase mimořádně silně ohrožena ideologií gender a juvenilní justicí, která bere děti z falešného důvodu tzv. násilí v rodině. Kéž se heslo „Obnova rodiny – vzkříšení národa“ ve svůj čas skutečně zrealizuje!

Kristus vstal z mrtvých i my vstaneme! Aleluja!

V Kristu

Patriarcha a vaši biskupové

 

Stáhnout: Velikonoční pastýřský list 2019

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“

Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)