František a Dignitatis Humanae

11.2.2019

Na II. vatikánském koncilu (2VK) bylo implicitně vyhlášeno a oficiálně schváleno jiné evangelium a byl přijat jiný duch.

Co je podstatou evangelia? Ježíš je jediný Spasitel! Všichni lidé zhřešili a zasloužili si věčné zavržení. Hříchem ztratil člověk důstojnost Božího dítěte a stal se otrokem zla a ďábla. Bůh ale ze své velké lásky dal svého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži. Kdo uvěří v Krista a přijme Ho za svého Spasitele, dostane odpuštění hříchů, obdrží v Kristu vysvobození a stane se Božím dítětem. Dědičný hřích však dále působí v duši a stahuje člověka zpět do otroctví. Proto svoboda Božích dětí musí být udržována zachováváním Božích přikázání. Největším z nich je láska k Bohu a k bližnímu.

Na tomto základě byla vybudována i evropská civilizace. Zlom nastal na 2VK. Církev byla otevřena duchu pohanství a nastala jeho masová invaze. Důsledkem je likvidace křesťanství, redukce – genocida lidstva a věčné zavržení.

V dokumentu Dignitatis Humanae je zakódována ideologie falešného humanismu. Zde už není centrem Bůh, ale člověk s jeho „právy“ a falešnou svobodou a důstojností. Koncil ignoruje realitu hříchu, nebere vážně Boží přikázání, která člověka chrání. Koncil nezdůrazňuje pokání jako cestu ke spáse a osvobození od hříchu. Duch 2VK katolíky tlačí na cestu vzpoury proti Bohu a do apostaze.

Dnes už vidíme a žneme plody tohoto zhoubného učení a ducha. Jsou uzákoňovány nejtěžší zločiny proti lidskosti: transgenderismus, kradení dětí rodičům a dávání je homosexuálům a pedofilům…

Toto je ovoce II. Vatikána. Dnes ho prosazuje František a neodchyluje se od něj, jak říká, ani o milimetr.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: František a Dignitatis Humanae (11.2.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)