Františkovy kanonizace jsou neplatné

13.2.2019

II. vatikánský koncil byl heretický. Jeho osnovatel, Jan XXIII. – Angelo Roncalli – není světec, ale modernista a heretik. Proto také byl v roce 1911 zařazen na index.

Rovněž Pavel VI. – Giovanni Montini – není svatý, ale stáhl na sebe anathemu především za to, že podepsal dokumenty koncilu obsahující hereze.

Jestliže papež Honorius I. byl za herezi monotheletismu posmrtně vyloučen z církve jako heretik, daleko víc to platí o Janu XXIII. a Pavlu VI.

Kanonizace těchto dvou modernistických papežů je do nebe volající výsměch a rouhání, které má na svědomí panheretik František.

Hereze modernismu, které odsoudil sv. Pius X., v následujících desetiletích ožily. II. vatikánský koncil, osnovaný Janem XXIII., mlčel k šířícím se herezím a tím je de facto schválil! Po koncilu tyto hereze otrávily celou církev. Navíc, koncil vyhlásil herezi synkretismu s pohanstvím v dekretu Nostra aetate a Lumen Gentium 16. Tím byla zlikvidována pravdivá misie. Nahradil ji tzv. internáboženský dialog. František pravdivou misii hanlivě nazývá hloupým proselytismem.

Citace Františka v rozhovoru s novinářem Scalfarim pro časopis La Repubblica: „Proselytismus je mimořádná hloupost, nemá smysl. Je třeba naslouchat si a získávat poznání o světě, který nás obklopuje.“

Odpověď: Toto tvrzení Františka je skutečně mimořádná hloupost, a navíc jde o herezi!

Citace Františka: „Naše misie mají tento cíl: určit hmotné a nehmotné potřeby lidí a snažit se je uspokojit, jak můžeme.“  

Odpověď: Hmotné a nehmotné potřeby jsou zde matoucí pojmy, protože nezdůrazňují prioritu, kterou je hlásat evangelium spásy! František nikde tuto prioritu jasně nehlásá.

Pán Ježíš řekl, jaká má být misie: „Jděte do celého světa, získávejte mi učedníky, křtěte je… učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.” (Mt 28,19n) „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.” (Mk 16,16)

Dle věroučné buly Pavla IV. je vše, co heretik koná, neplatné. Neplatné jsou nejen výroky apostaty Františka, ale i osnování a schválení II. Vaticana Janem XXIII. a Pavlem VI. Na Františkovi i na těchto jím vyhlášených svatých spočívá Boží anathema! Jsou posmrtně vyloučeni z církve! Žádný pravověrný katolík je nemůže uctívat jako svaté! Pokud je bude někdo následovat v jejich bludném učení, které odporuje Kristovu evangeliu a Duchu Kristovu, bude zavržen!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Františkovy kanonizace jsou neplatné (13.2.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)