Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum

12.2.2019

František je pravým jménem panheretik a co se týče II. Vaticana, jde o heretický koncil. Zapříčinil vykolejení z cesty pravdy a života na cestu lži a smrti. Ježíš říká: „Pravda vás vysvobodí“ (J 8,32) a dále: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Byzantský katolický patriarchát vyzývá, aby ve dnech 21.-24. února 2019 biskupové na synodě či ti mimo synodu si uvědomili, že František je heretik. Jako apostata okupuje nejvyšší úřad církve nezákonně.

Rovněž ať si uvědomí kořen, kterým je II. vatikánský koncil. Skrze něj byl spáchán nejtěžší zločin proti Tajemnému Tělu Kristovu, církvi. Hereze a neopohanství nahradily pravověrné učení a vyměnily Ducha Pravdy za ducha světa.

V Efezu byl v roce 431 pravověrný koncil. V roce 449 zde byl však svolán heretický koncil, nazvaný loupežnickou synodou. Byl prosazen politickou mocí císaře Theodosia II., který pověřil jeho vedením heretického patriarchu Dioskura z Alexandrie. Rovněž II. vatikánský koncil byl zneužit k prosazení hereze. Jak? Tím, že heretika Roncalliho, který byl dvacet let ve vyhnanství v Bulharsku a Turecku, pomohli tajní „bratři v zástěrách“ prosadit na papežský stolec. Roncalli – Jan XXIII. – svolal koncil a jeho vedením pověřil své stoupence, liberální teology. Autorita papežského úřadu a autorita koncilu byly zneužity k zákeřnému prosazení herezí a ducha neomodernismu a synkretismu v Nostra aetate. Ovoce dnes žneme: vnitřní rozklad, dokonce homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi!

Má-li nastat pravdivá obnova církve, II. Vatikán musí být nazván tím, čím byl: loupežnickou synodou! Na loupežnickou synodu II. Vatikána dopadla anathema! „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž vyloučen, anathema.“ (Gal 1,8-9).

Sv. Basil Velký na adresu heretických biskupů říká: „Utíkáme od nich, heretiků, a vrháme na ně anathemu.“

Byzantský katolický patriarchát je hlasem volajícího na poušti, hájí pravověrné učení a vybízí k spasitelnému pokání. Někteří biskupové či kněží pravověrné postoje pokládají za nekorektní. Ať si ale uvědomí, že proroci vůči zlořádům a herezím nevystupovali korektně, ale jasně a jednoznačně! V této pro církev snad nejtěžší době ať prorocké slovo burcuje biskupy a kněze k pokání i k pravdivé obrodě církve!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                                  + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum (12.2.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)