František je panheretik

10.2.2019

Když František mluví o základních pravdách víry, záměrně používá nepřesné a dvojznačné pojmy. Tím otvírá dveře všem herezím. V časopisu La Repubblica pronesl:

Citace Františka: „Boží Syn se vtělil, aby vzbudil v duších lidí bratrský cit.“ 

Odpověď: V Credu vyznáváme, proč se vtělil Boží Syn: „… pro nás a pro naši spásu sestoupil z nebe a stal se člověkem.“ Nevtělil se proto, aby, jak říká František, vzbudil jakýsi bratrský cit!

Citace Františka: „Myslím, že naším cílem není proselytismus, nýbrž naslouchání potřebám, přáním, zklamáním, zoufalstvím, nadějím.“

Odpověď: František v úřadu papeže tímto říká, co prý je cílem církve. Podle něho už to není pravdivá misie, která vede ke spáse duší, tu hanlivě nazývá proselytismem. Místo misie vytyčuje pseudocíl naslouchání potřebám, přáním, zklamáním, zoufalstvím, nadějím. To snad může dělat nějaký psycholog či psychiatr. Ano, i my můžeme naslouchat potřebám, ale cílem je podat pravé východisko, jímž je zvěstování Krista jako Spasitele, v Němž je odpuštění hříchů.

Citace Františka: „II. Vatikán, inspirovaný papežem Janem XXIII. a Pavlem VI., se rozhodl hledět na budoucnost v moderním duchu a otevřít se moderní kultuře.“

Odpověď: Za tuto zradu evangelia a otevření se moderní kultuře i s homosexualismem, vší bezbožností a rouháním Bohu, František osnovatele koncilu vyhlásil za svaté.

Citace Františka: „Otevřít se moderní kultuře znamená náboženský ekumenismus a dialog s nevěřícími“.

Odpověď: Otevřít se moderní kultuře znamená otevřít se transgenderismu a absolutní morální dekadenci. Tzv. dialog s nevěřícími bez toho, abychom jim zvěstovali spásu, je zrada Krista, antimisie pohanství a ztráta identity. Co řekl Ježíš apoštolu o pravdivé misii? „Posílám (k nevěřícím), abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů.“ (Sk 26,18)

Citace Františka: „… v tomto směru – otevření se moderní kultuře – se udělalo velmi málo. Já mám tu pokoru a tu ambici chtít to udělat“.

Odpověď: František není pouze teoretickým heretikem. On prosazuje hereze a otvírá církev ad absurdum moderní kultuře s transgenderismem, sodomií, sexuální pseudovýchovou, satanizací národů a vzpourou proti Bohu. Toto dělat – na to prý František pokoru a ambici.

Citace Františka:A já věřím v boha. Ne v katolického Boha. Neexistuje katolický Bůh, existuje bůh.”

Odpověď: Ví František, kdo je katolický Bůh? Je to Nejsvětější Trojice, Otec, Syn a Duch svatý. František v tohoto Boha nevěří a tvrdí, že neexistuje. On má stejného boha s muslimy – Alláha, jak to vyznal v interview na cestě z arabských emirátů. Ale tento bůh je jeden z 360 pohanských bůžků Mekky, i když prý nejvyšší z nich (Alláh akbar).

Bohužel, této herezi o stejném bohu už otevřel dveře II. vatikánský koncil (v Nostra aetate, a v Lumen Gentium 16). Proto může František klidně tvrdit, že se ve svých herezích ani o milimetr neodchýlil od II. vatikánského koncilu.

Učení Bible i církevní Tradice jasně vyznává, že bůh muslimů Alláh není totožný s křesťanským, tedy katolickým Bohem.

Citace Františka: „Neexistuje katolický Bůh, existuje bůh. A věřím v Ježíše Krista, jeho inkarnaci.“

Odpověď: František tvrdí, že nevěří v katolického Boha. To znamená, že nevěří v Nejsvětější Trojici. Prý ale věří v nějakého nekatolického boha. Věří asi ve Velkého stavitele Všehomíra spolu se zednáři, či v Alláha spolu s muslimy, či ve Višnua a Šivu spolu s hinduisty. Zároveň tvrdí, že Ježíš Kristus je takového nekatolického boha inkarnace. Toto je hereze maxima! Pokud se bude František vymlouvat, že to tak nemyslel, tak ať se naučí o nejzákladnějších pravdách víry mluvit jasně a nešířit ducha hereze!

Sv. Bernard řekl: „Kdyby povstal zjevný heretik, byl by vyhnán a zašel by. Ale koho teď vyženeš? Všichni přátelé, a přece všichni nepřátelé. Služebníci Kristovi jsou, a slouží antikristu.“ Toto platí o Františkovi a těch biskupech a kněžích, kteří s ním sdílejí jednotu ducha.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: František je panheretik (10.2.2019)

 

 

František a Dignitatis Humanae

 

Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum

 

Františkovy kanonizace jsou neplatné

 

František a duch II. Vatikána

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)