Aggiornamento a František

13.1.2019

Hereze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!

Jaké konkrétní ovoce František nese? V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem, daných Bohem, a slovy i gesty se vysmívá mimořádně naléhavému Božímu varování před homosexualitou. Bůh za tento amorální zločin jako výstrahu pro budoucí pokolení potrestal Sodomu a Gomoru (srov. 2Pt 2,6, Jud 7).

Koncil sice neschválil homosexualitu, ale herezemi a synkretismem připravil podmínky, aby duch homosexualismu mohl přijít a masově zamořit nejen svět, ale i církev. Toto je zločin II. Vaticana.

Kořen homosexuality je teologicky odůvodněn v listě Římanům 1,25-26. Zkráceně: Hereze + neopohanství = homosexualita

Hereze: II. Vaticanum mlčelo k herezím neomodernismu, a tím je de facto schválilo. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Postupně vyměnily pravdu Boží za lež“. (Ř 1,25a)

Neopohanství: Nostra aetate (1965) + Assisi (1986…) otevřely dveře do církve pohanství, které se klaní a slouží tvorstvu místo Stvořiteli. (Ř 1,25b)

Ovocem je masové rozšíření homosexuality: „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži s muži provádějí hanebnosti.“ (Ř 1,26)

Závěr: Má-li nastat obroda církve, musí být nazván pravým jménem:

1) František jako apostata a heretik, a tedy neplatný papež,

2) II. vatikánský koncil jako heretický, a tedy neplatný!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Aggiornamento a František (13.1.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)