Anathema na biskupskou synodu (+video)

28.10.2018

Ve dnech 4.-28. 10. 2018 proběhla v Římě biskupská synoda o mládeži. Závěrečným dokumentem ze dne 27. 10. 2018 církevně legalizovala LGBTQ. Zrušila tím hřích, Boží přikázání a zavedla antimorálku. Odmítla základní podmínku spásy – pokání – a plivla do tváře našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu! Taková církev přestala být církví Krista a stala se církví antikrista a nevěstkou satanovou!

Byzantský katolický patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlásil dne 28. 10. 2018 anathemu: Všichni členové biskupské synody, kteří schválili závěrečný dokument, jsou dle Gal 1,8-9 vyloučeni z církve! (anathema sit!). Dle věroučné buly Pavla IV. „Cum ex apostolatus officio“ je závěrečný dokument synody neplatný!

Podle tohoto dokumentu by musel být sexuální zvrhlík a zločinec kard. McCarrick a všichni jemu podobní církevní zločinci rehabilitováni a Františkem následně kanonizováni.

Prorocký hlas arcib. Vigana se ukázal mimořádně aktuální a František naň odpověděl ne slovem, ale přímo legalizací LGBTQ uvnitř církve skrze své grémium, tzv. biskupskou synodu.

Bergogliova „zbožná“ kázání v Domě sv. Marty demonstrují před světovou veřejností ducha antikrista. Bergoglio používá nejcitlivější a nejzbožnější terminologii o Pánu Ježíši, o Duchu svatém, o Panně Marii, o pokání, o odpuštění hříchů… jen proto, aby do všech důsledků prosadil likvidaci katolické církve. Jde o nejtěžší hřích – rouhání Duchu svatému, který dle Ježíšova výroku nebude odpuštěn (srov. Mt 12,31).

Patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého, opětovně vyhlašuje anathemu na Františka Bergoglia, antipapeže, heretika a apostatu!

Boží slovo stanoví: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, anathema sit – budiž proklet!“ Toto prokletí dopadá na pseudopapeže Františka a na odpadlické hierarchy synody. Kdo z nich zemře bez pokání, bude věčně zavržen, jako i každý katolík, který je bude následovat!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Anathema na biskupskou synodu (28.10.2018)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“

Ř 6,22 (13. 1. – 27. 1. 2019)