Rozjímání nad Ř 5,9

 „Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“

Tomuto Božímu slovu, které si budeme připomínat dva týdny, v téže kapitole předchází: „Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.“ (Ř 5,6-7)

V 8. verši je pak zdůrazněno: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Ř 5,8)

A pak následuje 9. verš: „Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím Jeho krve, budeme skrze Něho zachráněni od Božího hněvu!“ Je třeba vědět, že jsme byli ospravedlněni ne něčím menším, ale prolitím Ježíšovy krve! A tím jsme také zachráněni od spravedlivého trestu za naše hříchy, jsme zachráněni od Božího hněvu.

Písmo dále pokračuje: „Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli smířeni smrtí Jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání Jeho život.“

Všimněme si slova ospravedlněni prolitím Jeho – to je Ježíšovy – krve. Znamená to, že jsme na sebe přijali Ježíšovu spravedlnost a Bůh už nás, skrze tuto prolitou krev, nevidí jako viníky, protože vinu za každý náš hřích zaplatil jednou provždy na kříži Jednorozený Boží Syn, Ježíš Kristus. Z naší strany je třeba si znovu uvědomovat spasitelnou víru, která předpokládá, že před Bohem i před sebou si své hříchy přiznáváme, neschováváme je, a pak se s důvěrou obracíme na Ježíše na kříži, když během modlitebního zastavení opakujeme slova: „Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným!“ Můžeme si znovu představit, jako by při těch slovech vycházelo pět světelných paprsků z každé Ježíšovy rány a směřovalo k nám, do našeho srdce. Proto je třeba znát podstatu naší spásy, která je ve víře v Ježíše Krista, v Jeho krev, kterou prolil za mé hříchy na kříži. Jsem Mu vděčný? Miluji Ho, anebo jsem k Němu lhostejný?

 

Stáhnout: Rozjímání nad Ř 5,9

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“

Gal 3,26-27 (17. 6 – 1. 7. 2018)