Pokání křesťanů V4 před Letnicemi


Poděkování patří všem, kteří v Česku a na Slovensku drželi v pondělí velikonoční stráž. Stáli na náměstích s transparentem:  Stop kradení dětí! (Istanbul) ,  Stop islamizaci! (Dublin IV.),  S.O.S.: Ježíši, zachraň nás!

Poděkování patří i kněžím, kteří v ten den po bohoslužbě vyšli s věřícími před chrám a zazpívali velikonoční píseň i státní hymnu. Mnozí věřící dali v době postní slib Bohu, že budou dvě hodiny denně věnovat modlitbě – jednu hodinu rodinné modlitbě, a to od 20-21:00, a druhou hodinu své modlitební stráži před Bohem. Vyslyšení modliteb přišlo už v době postní. Situace na Slovensku se stabilizovala a plánovaný majdan se nepodařil.

Tímto ale boj neskončil ani na Slovensku ani v zemích V4. Proto Byzantský katolický patriarchát znovu vybízí křesťany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, aby svůj slib prodloužili až do svátků Ducha svatého 20. května. Kéž slib dají i další věřící. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem, které vykonávají svou světovládu v ovzduší“ (Ef 6,12n).

Ježíš zaslíbil: „Řeknete-li této hoře: ‚Zvedni se a vrhni do moře,‘ a nebudete-li pochybovat ve svém srdci, stane se vám!“ (Mk 11,23). Dnes jsou to hory démonských sil v ovzduší, které se zaměřily na V4. Gender-zákony jsou spojeny s kradením dětí juvenilní justicí. Dublin IV zavádí nepřetržitou islamizaci. Proto nás Ježíš vybízí k modlitbě. Příkladem je král Chizkiáš, který volal v beznadějné situaci k Bohu. Ráno bylo před hradbami Jeruzaléma 185 000 mrtvých nepřátel (Iz 36-37). Podobné vítězství dal Bůh Izraelitům, když za krále Jóšafata konali pokání. Tři nepřátelské armády se vyhubily navzájem. Což nebylo zázrakem i vítězství nad muslimy u Lepanta? Anebo bitva u Vídně, kdy byla skrze polského krále Evropa zachráněna před islamizací?

Současný odpad křesťanů od živého Boha má kořeny už na II. vatikánském koncilu. Deklarace Nostra aetate otevřela dveře multikulturalismu, synkretismu a islamizaci. Koncil rovněž otevřel dveře aggiornamentu historicko-kritickým výkladem Písma, za kterým je ateistická filosofie, popírající nadpřirozeno. Byly popřeny všechny zázraky včetně Kristova vzkříšení, Jeho spasitelná smrt na kříži, Kristovo Božství i Božská inspirace Písma. Teď už mrtví pochovávají své mrtvé.

Koncil otevřel dveře pohanství a legalizoval hřích proti prvnímu přikázání. Důsledky dnes vidíme v pádu morálních principů a Božích přikázání. Příkladem je kard. Marx v Německu, který zavádí homosexuální sňatky v katolických chrámech. František i němečtí biskupové s tím souhlasí. František navíc každoročně líbá nohy – jednou transsexuálům, jindy islamistům. Bez II. Vatikána by nebyl ani Dublin IV ani Istanbulská úmluva! Pokud se heretický koncil nenazve pravým jménem, není možné nazvat pravdu pravdou a herezi herezí. Stejně tak, pokud se otevřeně nepřizná, že byla zneužita papežská autorita – počínaje Janem XXIII. a konče Františkem – není možné obnovit podstatu papežství.

Každý biskup a kněz ať dá Bohu nejen slib modlitby, ale ať i přizná pravdu, že příčinou krize v církvi je II. vatikánský koncil. Toto je začátek pokání a obnovy církve. Bůh pak obnovu završí a země V4 zachrání!

Katolíci, modlete se proto ve svých strážích i za své biskupy a kněze!

 

Stáhnout: Pokání křesťanů V4 před Letnicemi

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)