Ježíšova Matka – testament z kříže

Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce?

Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48)

Když Bůh vzal na sebe lidskou přirozenost, stalo se to skrze Ducha svatého a poslušnost víry Bohem vyvolené panny. (srov. Lk 1,38n)

Co se týče Písma svatého, kde se mluví o Ježíšových bratřích a sestrách, je naprosto jasné, že jde o příbuzné. Hereze arianismu, které popíraly Božství Kristovo, jako argument, že Ježíš nebyl Bohem, tvrdily, že měl bratry a že prý Maria nebyla ani matkou Boží ani pannou. Hereze vyvrátil sv. Jeroným a jiní. Od 4. až do 16. století se tyto hereze už neobjevovaly.

Ježíš dal učedníkovi pod křížem svůj testament slovy: „Hle, tvá matka!“ Učedník ji duchovně přijal do sebe, řecky eis ta idia, latinsky in sua (J 19,27). Sv. Ambrož říká: „Přijal její duši, aby v něm chválila Pána, a přijal jejího ducha, aby plesal v Bohu.“

Bůh zaslíbil u Ezechiela 36,26: „Dám vám nové srdce.“ Tato duchovní transplantace se stala na Golgotě, když učedník přijal Ježíšovu matku duchovně do sebe – eis ta idia. Maria je nová Eva. Každý učedník, který duchovně stojí pod Kristovým křížem, má s vírou učinit to, co učinil Jan, tedy má realizovat Ježíšův testament.

Nestačí mít akademického – mrtvého Ježíše. Je třeba mít živého Ježíše. Toto je biblická rovnice: Maria a Duch svatý rovná se živý Ježíš.

Srovnávat Bohorodičku s pohanskými bohyněmi, které jsou de facto démony, je nejenom rouháním, ale i hříchem proti Duchu svatému. Úcta k Ježíšově Matce, která nevede ke Kristu, je falešná.

Sv. Augustin vyjádřil víru první církve slovy: „Maria byla pannou před porodem, při porodu a po porodu.“ Tím je vyjádřena víra církve, že nejen zázračně počala, ale i zázračně porodila a celý život zůstala pannou.

 

Stáhnout: Ježíšova Matka – testament z kříže

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)