Ježíšova Matka – testament z kříže

Jaký je vztah našeho patriarchátu k Ježíšově Matce?

Plně biblický, ve shodě s celou církevní tradicí. Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos. Tak to vyhlásil koncil v Efezu r. 431. Plně si od každého, kdo přijal Ježíše, zaslouží zvláštní úctu, jak stanoví Písmo: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48)

Když Bůh vzal na sebe lidskou přirozenost, stalo se to skrze Ducha svatého a poslušnost víry Bohem vyvolené panny. (srov. Lk 1,38n)

Co se týče Písma svatého, kde se mluví o Ježíšových bratřích a sestrách, je naprosto jasné, že jde o příbuzné. Hereze arianismu, které popíraly Božství Kristovo, jako argument, že Ježíš nebyl Bohem, tvrdily, že měl bratry a že prý Maria nebyla ani matkou Boží ani pannou. Hereze vyvrátil sv. Jeroným a jiní. Od 4. až do 16. století se tyto hereze už neobjevovaly.

Ježíš dal učedníkovi pod křížem svůj testament slovy: „Hle, tvá matka!“ Učedník ji duchovně přijal do sebe, řecky eis ta idia, latinsky in sua (J 19,27). Sv. Ambrož říká: „Přijal její duši, aby v něm chválila Pána, a přijal jejího ducha, aby plesal v Bohu.“

Bůh zaslíbil u Ezechiela 36,26: „Dám vám nové srdce.“ Tato duchovní transplantace se stala na Golgotě, když učedník přijal Ježíšovu matku duchovně do sebe – eis ta idia. Maria je nová Eva. Každý učedník, který duchovně stojí pod Kristovým křížem, má s vírou učinit to, co učinil Jan, tedy má realizovat Ježíšův testament.

Nestačí mít akademického – mrtvého Ježíše. Je třeba mít živého Ježíše. Toto je biblická rovnice: Maria a Duch svatý rovná se živý Ježíš.

Srovnávat Bohorodičku s pohanskými bohyněmi, které jsou de facto démony, je nejenom rouháním, ale i hříchem proti Duchu svatému. Úcta k Ježíšově Matce, která nevede ke Kristu, je falešná.

Sv. Augustin vyjádřil víru první církve slovy: „Maria byla pannou před porodem, při porodu a po porodu.“ Tím je vyjádřena víra církve, že nejen zázračně počala, ale i zázračně porodila a celý život zůstala pannou.

 

Stáhnout: Ježíšova Matka – testament z kříže

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)