Kritický pohled na papežství

Kritický pohled na papežství nemá za cíl jeho likvidaci, jak o to usilují někteří kardinálové a liberální teologové. Má za cíl jeho očištění.

Jak chápal papežství apoštol Petr i jeho nástupci v prvních třech stoletích? Tak, že na prvním místě sami svědčili o Kristu jako mučedníci. Ježíš je Boží Syn, zemřel za naše hříchy a jako Bůh vstal historicky a reálně z mrtvých. V nikom jiném není spásy (Sk 4,12).

Autorita v církvi vychází z vertikály – ze vztahu k Bohu – a určuje horizontálu – lidské vztahy. Podstata papežství je chránit vertikálu, tedy chránit církev před herezemi ve věcech víry a mravů. Pokud to papež činí, pak každý křesťan, i nekatolík, musí vděčně přijímat tuto jeho službu, i když se mu jurisdikčně nepodřizuje, jak tomu je v případě pravoslavných a protestantů. Pokud papež nechrání před herezemi, anebo činí opak, jak je tomu dnes, je škodou pro celou církev. Každý křesťan se musí od takového zjevného heretika distancovat.

Trest za zneužití církevní autority určuje Gal 1,8-9 a věroučná bula Pavla IV. Pokud biskup nebo papež hlásá hereze, je tím samým vyloučen z církve a vše, co koná, je neplatné.

Je paradoxem, že se současným heretickým papežstvím se liberální představitelé nekatolických církví sjednocují.

Dnes došlo k duchovní i morální krizi ve všech křesťanských církvích. Nejvyšší autority místo toho, aby chránily víru, prosazují hereze neomodernismu a synkretismu. Místo toho, aby chránily morální hodnoty, tolerují a legalizují amorálnosti (LGBTQ). Heretická autorita postupně mění pravdy víry. Jestliže máš spasitelnou víru a žiješ z ní, budeš spasen. Pokud odmítáš pokání z herezí, budeš zavržen.

Zlom v katolické církvi nastal na II. vatikánském koncilu. František se svými herezemi jen dovršuje ducha koncilu a vede k sebelikvidaci papežství. Za jeho hereze Byzantský katolický patriarchát (14 února 2018) zveřejnil jeho vyloučení z církve.

Co vyžaduje dnešní doba? Papežství musí být očištěno od herezí a ducha světa a musí znovu začít sloužit církvi jako sloup víry, pravdy a garant jednoty. Ježíš se nemodlil za církevní globalizaci v New Age, ale za vnitřní jednotu s Ním – s Ježíšem a s Otcem (srov. J 17,21).

 

Stáhnout: Kritický pohled na papežství

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)