Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (+ video)

25. 3. 2018

Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení.

Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě.

Když Slovensko ohrozil majdán, mnozí věřící dali Bohu slib. Modlí se dvě hodiny denně až do Velikonoc za záchranu Slovenska. Jednu hodinu se modlí od 20-21:00 večer, každý ve své rodině. Druhou hodinu si každý k osobní modlitbě vybral v čase, který mu nejvíc vyhovuje. Mnozí se postí v pondělí, středu a pátek tak, že teplou stravu jedí až večer. Bůh vyslyšel úpěnlivé volání. Tím ale duchovní boj neskončil. Dále zemím V4 hrozí naplánovaná sebevražda skrze Dublin IV. a Istanbulskou úmluvu. Je to jako boj Davida s Goliášem.

Někteří politici, jako například exprezident ČR Václav Klaus, vidí jediné řešení ve vystoupení z Evropské unie.

My vybízíme na prvním místě k pokání a k modlitbě. Kéž se najdou odvážní muži a ženy, Boží bojovníci, kteří rovněž dají Bohu slib dvou hodin modlitby denně, a to od Velikonoc, 2. dubna, do Letnic 20. května.

Vedení církve už několik desetiletí odmítá pokání. Proto nese vinu za současnou demoralizaci, řízenou z OSN a EU, a rovněž za islamizaci křesťanských národů.

II. vatikánský koncil bohužel neřešil aktuální problematiku a nevybídl k potřebnému pokání. Naopak otevřel dveře synkretismu s pohanstvím a neomodernismu skrze historicko-kritickou metodu. Ta popírá Božství Kristovo, Jeho vykupitelskou oběť, reálné a historické vzkříšení i inspiraci Písma.

Synkretismus prosadil magickou frázi „úcta k jiným náboženstvím“, de facto úcta k démonům. To otevřelo dveře nejen islamizaci Evropy, ale i multikulturalismu skrze antimisii buddhismu a hinduismu. Gesto v Assisi pak realizovalo tuto cestu apostaze.

Odpad od fundamentů křesťanství otevřel širokou cestu gender demoralizaci. Dnes už je normalizovaná i v církvi. Kardinál Marx prosazuje sňatky homosexuálů v katolických chrámech. Morální rozklad má své kořeny v modlářství synkretismu a v liberální teologii, která odmítá živého Boha.

Proto vyzýváme biskupy a kněze zemí V4 ke konkrétnímu pokání k záchraně svých národů. Pokáním dnes ať jsou 4denní exercicie. V nich je nutno zdůraznit nejzákladnější pravdy víry.

Svůj osobní vztah ke Kristu ať každý kněz vyjádří slovem a gestem vyznání Ježíše za svého osobního Spasitele a Pána. Rovněž je třeba ukázat na skryté hereze neomodernismu a synkretismu a odřeknout se jich. Je třeba se také odřeknout sympatií k novodobým formám věštění, magie a spiritismu.

Bůh skrze proroka Ezechiela zaslíbil nové srdce a nového Ducha. Duchovní transplantace nového srdce se stala na Golgotě realizací testamentu: „Hle, tvá matka.“ Proto i kněz ať přijme jako učedník Jan nové srdce. Ať přijme i Ducha svatého jako apoštolé v den Letnic.

Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání!

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Kopie: Vládám zemí V4

 

Stáhnout: Pokání a modlitba – biskupům zemí V4 (25. 3. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)