Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem.

Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.

Sv. Basil Veliký bojoval za čistotu víry. Nejen ve dne, ale i v noci psal knihy a také listy biskupům, protože v tom čase církev upadla do hereze arianismu, která popírá Kristovo Božství. Sv. Basil sám bojoval proti celému systému hereze v církvi. Sv. Jan Zlatoústý byl několikrát vyhnán ze své eparchie, protože byl věrný Ježíšovi. Všichni, kteří šli za Kristem, byli pronásledováni, biti a zesměšňováni.

Sv. Řehoř Naziánský hájil učení o svaté Trojici. Jeho nepřátelé mu strojili úklady – pomlouvali jej, napadali ty, kteří jej poslouchali. Snažili se proti němu poštvat lid, dokonce mu chtěli sáhnout i na život.

Také sv. Atanáš, jejich současník, musel snášet mnoho násilí a několikrát byl ve vyhnanství. Léta tak bojoval za Ježíše. Kdo dnes bojuje za Ježíše? Kdo je ochoten dát za Něj, za Jeho království život? Ďábel má tisíce, milióny mučedníků. A za Ježíšem nechce jít nikdo. Člověk sice udělá první krok, ale potom se otočí k Němu zády a vykročí na cestu do pekla. To se mu líbí více. Jde si širokou cestou, protože tak jdou všichni. Ale Ježíš řekl, že široká cesta vede do záhuby! Jaká je cesta do Božího království? Úzká a strmá. Málo je těch, kteří po ní jdou. Boží nepřítel udělá cokoliv, jen aby z ní člověka odvedl. Je mistrem lži a jeho služebníci také. Umí se usmívat, chválit… Umí sugestivně lhát do očí, že např. stěna je modrá, i když je bílá. Docílí toho, že člověk nakonec začne pochybovat i sám o sobě; tak sugestivně dovedou lhát.

Kéž bychom my, kteří hlásáme Boží slovo, dovedli tak sugestivně mluvit a šířit Ducha Božího, jak oni dávají prostor duchu lži! Pak by už byla obrácena celá Evropa.

A nejhorší je, když takto sugestivně lžou i církevní představitelé a přitom se tváří, že je všechno v pořádku. Proto si musíme položit otázku: „Kdo je ten člověk a jaký duch je za ním? Co chce? Je pravověrný? Hlásá Krista? Je za ním Duch Boží, Duch pravdy? Vede nás k obrácení? Je víra, kterou hlásá tento člověk, vírou, kterou hlásali apoštolové, kterou hlásal sv. Basil Veliký, sv. Jan Zlatoústý, sv. Řehoř Naziánský, jejichž svátek dnes slavíme?“

Tedy každý z nás, kdo chce jít za Ježíšem, musí být světlem. Čím máme svítit? Živou vírou, Kristem. Když mluvíme, máme mluvit o Ježíši. Máme mít bolest nad tím, že Láska není milována. Řekněme Ježíši: „Pane, chci jít za Tebou, chci Tě milovat.“ Bůh hledá duše, které Ho chtějí milovat, které jsou ochotny pro Něj opustit vše, které, i když jim naplivají do obličeje, řeknou: „Já za Ježíšem přesto půjdu!“

Většina lidí to však brzy vzdá. Jenom jim někdo vynadá a hned ztratí všechnu ochotu. Chtějí mít klid, nechtějí čelit psychologickému tlaku. Zradí Ježíše, jen aby měli pokoj. Tak uvažuje mnoho kněží, řeholníků i laiků. Je však toto následování Krista? Existují ne desítky, stovky, ale tisíce takových smutných příkladů zrad a odřeknutí se Krista. Místo zříkaní se hříchu, samých sebe, zříkáme se Krista!

Kéž Pán otevře naše duchovní oči! Kéž nám dá ducha pokání, abychom si přiznali: „Musím začít od sebe!“ Naše duše je totiž dost velká diecéze. Reforma musí začít od každého z nás. A co to znamená? Dát Ježíšovi místo na trůnu v naší duši, aby tam svítil On a ne falešná světla všelijakých klamů, které nám sugestivně vnucuje svět a starý člověk.

Boží slovo říká: „Vy jste světlo světa.“ My sami od sebe tím světlem nejsme, ale máme jím být. To říká sám Ježíš. Komu to tedy říká? Těm, kteří jsou s Ním spojeni, kteří jsou Jeho učedníky a jsou ochotni jít za Ním. Ne těm, kterým se to líbí, protože křesťanství je pěkné, protože Ježíš pěkně mluví… Ježíš také říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ (Mt 16,24) Tím křížem je často naše přirozenost, náš charakter, to, co máme jako břemeno, které musíme sebou táhnout celý život: naše zlozvyky, rány na duši, které jsme utržili v dětství, anebo jsme je zdědili po rodičích, prarodičích… Někdo se třeba narodí s tím, že ho to táhne k alkoholu. Děda byl alkoholik, otec také a i syn má k tomu silné sklony! Když malé děti vidí nějakého alkoholika, říkají: „Takový nechci být!“ Když však má pak chlapec už např. 12 let, kamarádi mu začnou říkat: „Nejsi chlap, jestli se s námi nenapiješ!“ Udělají psychologicky nátlak a člověk to zkusí jednou, podruhé a pak se stane závislým, kazí a infikuje další a další. A Boží nepřítel se směje. Jak můžeme zvítězit nad ďáblem? Jen pokorou, protože on je duch pýchy a lži. Pokora je pravda, světlo, a skrze ni působí Bůh. Jakmile uděláme pokání, začne působit Duch Svatý, Duch světla. To jsou jednoduché principy evangelia. My je, žel, neznáme, anebo známe, ale nerealizujeme. Proto nemáme zkušenost s duchovním bojem. A kdybychom zůstali ve falešném klidu, že s námi je všechno v pořádku, a v takovém stavu bychom se ocitli ve stejné situaci, jako byl sv. Basil nebo sv. Jan Zlatoústý, stali bychom se zrádci.

Naučme se stát pevně ve věrnosti Bohu na tom místě, kde nás postavil. Nejen biskup nebo kněz, ale každý křesťan má být světlem tam, kde je. Tam je jeho misie, tam má vést duchovní zápas. Jednou budeme před Bohem skládat účty z toho, jestli jsme žili z víry, jestli jsme počítali s Ježíšem.

Modleme se, abychom na přímluvu sv. Basila Velikého, sv. Jana Zlatoústého a sv. Řehoře Naziánského byli skutečně světlem tohoto světa.

 

Stáhnout: Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)