Rozjímání nad Gal 3,2-3

Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona,
 anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? 
Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?

Třetí kapitola listu Galaťanům začíná slovy: „Vy pošetilí Galaťané, kdo vás to obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!” A pak následuje verš 2. a 3.: „Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry?“

Ve 2. kapitole apoštol ukazuje na to, že ospravedlnění není ze skutků zákona, ale z víry v Krista (Gal 2,16) a pokud by někdo chtěl dosáhnut ospravedlnění skrze zákon, Kristova smrt by byla zbytečná (Gal 2,21). Tedy k ospravedlnění je nutná víra v Krista Ježíše. A nyní apoštol ukazuje, že tato víra v Krista je nutná i k tomu, aby člověk přijal v plnosti Ducha Božího tak, jak Ho přijali apoštolé v den Letnic. Objasňuje, že Ducha Božího nedostane za skutky zákona, ale opět jen a jen skrze víru v Ježíše. V 3. verši apoštol píše: „Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“ Co máme chápat pod termínem „dokončujete tělem“? Člověk v počáteční horlivosti, když přijme Ducha Božího, všechno úsilí vynakládá na to, aby žil vztahem k Bohu, aby žil z víry, jak říká Boží slovo: Duchem. Pak však nemá vytrvalost k vydanosti a následování Krista a chce egoisticky realizovat svou vůli, anebo převládne farizeismus a v duchovní pýše má už sám sebe za „něco“. Začal Duchem a končí tělesným myšlením.

V 5. kapitole apoštol vyjadřuje, že tělo stojí proti Duchu, píše: „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne tělo. Touhy těla směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.” (Gal 5,16-23)

 

Stáhnout: Rozjímání nad Gal 3,2-3

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]