II. vatikánský koncil, Mohamed a islám

20. 4. 2017

Kardinálům a biskupům katolické církve

Úvod:

Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!

Rozšifrování ducha II. Vaticana po 50letém ovoci

II. vatikánský koncil (1962-1965) programem aggiornamenta: „Zakotvil, kodifikoval, přijal do nitra západní církve celou mentalitu moderny, liberalismu a podbízivé, přizpůsobivé morálky“. Duch lži podminoval všechna dogmata přijetím dvouznačných pojmů. V pokoncilní době pak z těchto dvouznačných formulací a pojmů už jen jednoznačně prosazovali hereze. Příkladem je dekret o ekumenismu. Kombinuje hereze s pravdou. V odstavci 11 je uvedena hereze: „Způsob a povaha vyjádření katolické víry nesmí být nijak překážkou dialogu s bratry (nekatolíky a pohany – viz NA)“. V následujícím odstavci je protichůdný požadavek: „Je bezpodmínečně třeba vyložit celou nauku.“ Výsledkem je, že pravda je nerealizovatelná, slouží jen jako alibismus a dokument v důsledku vtěluje ducha hereze. To byl jeho skrytý cíl. Tento princip je použit v mnoha koncilních dokumentech.

Heretické formulace v dekretu Nostra aetate (NA) (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=31747).

Citace: „Tak v hinduismu zkoumají lidé božské tajemstvía uchylují se k Bohu s láskou a důvěrou.“

Odpověď: Hinduismus neuznává jednoho Boha Stvořitele, ale jde tu o polyteismus – mnohobožství. Krávu uctívají jako bohyni a dokonce i hady! Hinduismus člověka neosvobozuje, ale drží ho v zajetí omylu, v temnotách nevěry a nezřídka ve vášních a nemorálnostech. „Hinduisté se neuchylují k Bohu, ale k démonům“ (srov. 1Kor 10,20).

Citace: Buddhismus učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození anebo – ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí – dospět k vrcholnému osvícení.“

Odpověď: Každý člověk je v otroctví dědičného hříchu a může dosáhnout odpuštění hříchů, „dokonalého osvobození i vrcholného osvícení“ jedině skrze Ježíše Krista, a to cestou obrácení a pokání. Vlastním úsilím a s vyšší pomocí, to v pohanství znamená s pomocí démonů – anděla světla, může dospět jen k vrcholně falešnému osvícení a falešnému osvobození.

Citace: „Tato i ostatní náboženství … nabízejí cesty: nauky a životní pravidla i posvátné obřady.“

Odpověď: Pohanská náboženství svými posvátnými obřady obětují ne Bohu, ale démonům (1Kor 10,20). Jejich nauky brání poznat a přijmout nejen objektivní pravdu, ale i zjevenou pravdu! Jsou systémem odmítajícím Krista – Pravdu! Je třeba rozlišovat, že je jeden Bůh, ale to nic nemění na tom, že existuje satan, padlý anděl a padlí andělé – démoni. Pohanské kulty je uctívají, ale pravého a nejvyššího Boha nectí (Ř 1,16-25). Bůh všechny stvořil, ale není všemi uctíván, a to platí i o islámu. „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1J 2,23).

Citace: „Katolická církev neodmítá nic z toho, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté.“

Odpověď: Co je v pohanství konkrétně pravdivé a co lživé? Reinkarnace lživě popírá osobního a pravdivého Boha, nesmrtelnou lidskou duši, Boží soud, Kristovu spasitelnou smrt za naše hříchy, nebe a peklo! Kóan není osvícením, ale sebeklamem a ztrátou rozumu. Nirvána a osvícení je ve skutečnosti posedlost démony!

Citace: „S upřímnou úctou se (církev) dívá na jejich způsob chování a života, pravidla a nauky.“

Odpověď: Pokud se dívá s úctou, ale bez pravdivé kritiky, je to známka ztráty soudnosti a rozumu a rovněž ztráty spasitelné víry! Zde platí: „Není žádná jednota mezi světlem a tmou a ani žádný svazek mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,14-15)

Mučedníci raději obětovali životy, než by při pohanských obřadech hodili jediné zrnko kadidla na znak úcty k démonům!

Citace: „Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a láskou, prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství, uznávali, chránili a podporovali jejich duchovní a mravní dobro.

Odpověď: Ježíš přikazuje: „Hlásejte evangelium všem národům!“ (Mt 28,19-20). Proto je zradou postavit na místo Kristova přikázání dialog podobný tomu, jaký vedla už žena s ďáblem v ráji (Gen 2). Co je konkrétní duchovní a mravní dobro, které máme nejen uznávat a chránit, ale i podporovat? Ježíš nazývá toto pohanské dobro „tmou“ a „mocí satanovou“ (Sk 26,17-18). Apoštol má otevřít oči pohanům, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu!

Citace: „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem (srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21)“

Odpověď: Pravý Bůh je jediný, živý, Stvořitel. Ale muslimové se pod vlivem Mohamedových zjevení neklanějí pravému Bohu, ale Alláhovi, který je nejvyšší (akbar) z 360 pohanských bůžků z Mekky. Jde o démona či ďábla. O tom svědčí i ovoce.

Citace: „… který promluvil k lidem.“

Odpověď: Mohamed měl jakési zjevení, při kterém mu tekla slina z úst, a on sám řekl: „démon mě ovládl“. Je to napsáno v jeho životopise i v Koránu. Zřejmě k němu promluvil ďábel, rozhodně ale ne pravý Bůh. Rovněž v Koránu, kapitola 72, je napsáno, že prý démoni, kteří poslouchali, jak Mohamed kázal, byli tak fascinováni, že se rozhodli stát se muslimy. Dokonce i Mohamed tvrdil, že démon, který byl v něm, se obrátil a stal se také muslimem. Sám Mohamed zde tedy přiznává démonické kořeny. A ovoce? Nenávist, prolévání krve, bezpráví a terorismus!

Citace: „Rozhodnutím (boha), i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává.“

Odpověď: Muslimové nemají nic společného s abrahámovskou vírou ani s Abrahamem. Na Abraháma se odvolávali i někteří židé. Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, jednali byste jako on … A vy mě chcete zabít…. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co on po vás žádá. On byl vrah od počátku a pravda v něm není…“ (J 8,39n) Muslimové mají povinnost následovat svého zakladatele Mohameda!

Obrácený muslim svědčí:

Mohamed měl 66 žen, ale mohl si vzít kdykoliv jakoukoliv ženu, i vdanou – to je sexuální mánie!

Oženit se s šestiletým děvčátkem je legalizací pedofilie!

Zamordovat za jeden den 900 židů – zajatců – to je krvelačná brutalita!

Znásilňovat zajaté ženy, které se staly jeho oběťmi, je kolosální zvrhlost!

Přikazovat svým následovníkům dělat to samé je diktátorský terorismus!

Dovolovat lhát a podvádět je zločinná podlost!

Islám je kult a ideologicko-politický dobyvačný systém. Krvavá jatka svědčí ne o Bohu, ale o ďáblu!!

Závěr:

Co dnes mají dělat církevní představitelé? Pokání! Veřejně přiznat, že II. Vaticanum bylo a je heretickým.

Co se týče hinduistů, buddhistů a muslimů, podle evangelia jsme povinni jim hlásat Krista a cestu spásy i za cenu mučednické smrti! Synkretismus a internáboženský dialog je sebevražedný podvod!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Pravoslavným biskupům

Masmédiím

 

Stáhnout: II. vatikánský koncil, Mohamed a islám (20.4.2017)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)