Postní doba 2017 – reforma církve (+ video)

Když Ježíš mluvil o pokání, dvakrát zdůraznil: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ Pokračoval podobenstvím o neplodném fíkovníku. „Řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím pro ovoce, a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem.‘ On odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad přinese ovoce. Jestli ne, dáš ho porazit.‘“ (Lk 13,7-9) Toto podobenství se týká i tebe. Ježíš ti dává šanci ještě tento rok, tuto postní dobu. Pokud nepřineseš ovoce hodné pokání, potká tě osud neplodného fíkovníku. Budeš vyťat z Boží vinice a hozen na oheň.

Jan XXIII. svým aggiornamentem otevřel dveře do církve světskému myšlení. Sebevražedné aggiornamento dnes dovršuje papež František líbáním nohou transsexuálům a prosazováním islamizace do každé farnosti.

Roncalli (Jan XXIII.) se jako učitel historie dostal v roce 1911 spolu s modernisty na index, protože v semináři v Bergamu šířil hereze. Přejal je od heretika L. Duchesna. Heretického ducha se nezřekl. Plně mu otevřel dveře do církve prosazením II. vatikánského koncilu. Jeho zhoubné ovoce dnes sklízíme. Dopustil se největšího zločinu – zneužil nejvyšší papežskou autoritu i autoritu koncilu k prosazení postupné sebevraždy církve. Zneužil při tom katolické myšlení, které nepřipouštělo, že by se papež a koncil mohli mýlit.

My dnes, po více než 50 letech, jestliže chceme konat pravdivé pokání, musíme přiznat: Jan XXIII. byl heretik, II. vatikánský koncil byl heretickým koncilem. První Boží přikázání nařizuje úctu k jedinému Bohu; koncil ale nařídil úctu k pohanským kultům, tedy i k jejich démonům. Druhé Vaticanum má rovněž na svědomí pokoncilní islamizaci Evropy.

Dnes František dovršuje proces sebevraždy církve. Ovocem II. Vaticana je to, co sociologové nazývají postkřesťanský svět a postkřesťanská kultura. Naproti tomu postislámský svět a postislámská kultura neexistuje! Pokud chce mrtvolné křesťanství zavádět dialog anebo soužití s dobyvačným islámem, je jen otázkou několika let, kdy nad Evropou zavládne půlměsíc a šaría.

Někteří přirovnávají západní postkřesťanský svět k pacientovi, který si zapříčinil svým nemorálním a bezbožným stylem života těžké zdravotní potíže. Tento pacient ale odmítá uzdravení, které je podmíněné změnou životního stylu, raději volí eutanazii. Církev tím, že přijala aggiornamento II. Vaticana, vyhnala ducha pokání a způsobila si smrtelně těžké duchovní potíže. Tvrdošíjně ale odmítá uzdravení, které je podmíněno právě pokáním, tedy změnou života. Raději volí duchovní eutanazii. Biskupové a kněží nezdůrazňují podstatné pravdy křesťanské víry. Neukazují na realitu smrti, soudu, věčnosti. Neukazují na lstivost hříchu ani na jeho tragické ovoce, kterým je utrpení časné i věčné. Hlásají jen jakési filosofie a psychologie a místo spasitelné misie vedou nesmyslný internáboženský dialog. Až si konečně přiznáme realitu hříchu v nás i to, jak nás ustavičně klame a znesvobodňuje, pak teprve vpravdě pochopíme jedinečnost záchrany v Kristově spasitelné oběti na kříži.

Bez pokání Duch Boží nemůže obnovit katolickou církev!

Jedině pokáním má obnovená církev sílu postavit se proti procesu islamizace i proti aggiornamentu s duchem tohoto světa. Pak může nastat pravdivá misie k záchraně nesmrtelných duší. Misii jsme na příkaz Kristův povinni konat všem, nejen buddhistům, hinduistům, muslimům, ale i židům! Hřích z našeho srdce odstraní jedině Kristus, nikoliv nějaký Buddha či Mohamed.

Otázka současného papežství

František se svými blízkými spolupracovníky vyšli 15. prosince 2016 s návrhem tzv. decentralizace; papež by pak měl být už jen symbolem jednoty. Je možné krizi papežství, která za Františka vyvrcholila, ještě zachránit? V historii bylo více než 30 vzdoropapežů, bylo dlouhé období dvoupapežství či trojpapežství, přesto však podstata papežství zůstala.

Bohu díky za čtyři kardinály, kteří se dokázali postavit za ochranu morálních základů i za cenu, že byli dehonestováni. Jedna z variant je, že by oni sami či ještě spolu s jinými kardinály, kteří s nimi tvoří vnitřní jednotu, mohli po pravdivém gestu pokání, vybrat nového papeže. Liberální skupina by dnes mohla vybrat jen heretického vzdoropapeže, který by byl samozřejmě neplatný tak, jako je neplatný současný pseudopapež František! On jako zjevný heretik dle věroučné buly Pavla IV. okupuje papežský úřad nezákonně.

Bůh má více možností záchrany, ale podmínka je z naší strany jedna: činit pravdivé pokání.

V době trojpapežství požadoval český kněz Jan Hus morální reformu kněžstva a hierarchie. Lživě mu připsali hereze, které nikdy nehlásal. Upálili ho a pokání odmítli. Pak ale přišel jiný kněz, Martin Luther, a polovina katolické církve odpadla.

Pak přišlo Tridentinum, které vedli světci! Ovocem byla reforma a mnoho světců.

Pak přišlo II. Vaticanum, které vedli heretici. Ovocem je deforma a mnoho heretiků.

Pokání je povinen konat především každý kardinál, každý biskup, každý kněz. Akt pokání je akt pokory a pravdy. Je nutno si přiznat svůj omyl: byl jsem oklamán, ale nyní se stavím do Božího světla, pod Kristův kříž a dávám Mu svůj omyl a hřích. Zevnějším gestem pokání je ústní a písemné odřeknutí se herezí a vyznání víry, kterou měli apoštolé, světci a mučedníci. Před dvěma svědky ať je tato přísaha potvrzena tvým i jejich podpisem. Lze ji přirovnat k antimodernistické přísaze sv. Pia X. Přísaha je podmínkou snětí duchovního prokletí, které zatím zůstává na mnohých církevních představitelích. Přísahu by měl složit i každý kněz! Přísaha vyjadřuje podstatu a udává směr duchovní reformy. Uvědom si, že kopie tohoto dokumentu bude zapsána s tvým jménem v Knize života. V hodině smrti, kdy každý kardinál, biskup a kněz bude stát před Božím soudem, bude tímto dokumentem konfrontován.

Ježíš mluví jasně: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Nejdůležitější pro tebe je, abys ty spasil svou nesmrtelnou duši a nebyl věčně zavržen! Možná tato postní výzva k pokání je pro tebe už poslední šancí. Ježíš tě varuje podobenstvím o neplodném fíkovníku! Ať jsi kněz, biskup či kardinál, odmítneš-li pokání, pronášíš nad sebou ortel věčné smrti – věčného zavržení!

(Viz. video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=36888)

 

Přísaha věrnosti Kristu a církvi:
1) Odříkám se ducha antikrista, ducha historicko-kritického neomodernismu a ateizmu, který je za ním!
2) Odříkám se ducha synkretismu, ducha Nostra aetate, tedy ducha úcty k pohanským kultům a jejich démonům a jejich realizace v internáboženském dialogu (Assisi, Astana…)!
3) Odříkám se ducha gender ideologie, prosazující všechny formy sexuálních deviací LGBTQ!
4) Odříkám se ducha satanismu za juvenilní justicí, který psychicky, sexuálně i fyzicky tyranizuje a zabíjí děti!
5) Odříkám se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem…) a ducha New Age!
6) Odříkám se ducha svobodného zednářství i NWO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu lidstva!
7) Odříkám se všech církevních démonů, především ducha fariseizmu, saduceizmu, církevní pýchy, bezduchého obřadnictví, mrtvolného zákonictví a jidášského mamonářství.
Věřím a vyznávám, že za mě a za moje hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky!
Přijímám Pána Ježíše za svého Spasitele a jemu odevzdávám a denně mu chci odevzdávat svůj život!
Přijímám a denně chci přijímat testament z kříže, vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: „Hle tvá matka!“
Přijímám a denně chci přijímat v plnosti Ducha svatého, abych byl martyrem Kristovým jako apoštolé!
Podpis ______________
dne ____________

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

1. 3. 2017

 

Stáhnout: Postní doba 2017 – reforma církve (1.3.2017)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“

Kol 3,1-3 (7. 10. 2018 – 21. 10. 2018)