Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5. Hereze synkretismu

První Boží přikázání zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh… Nebudeš mít jiných bohů mimo mne. Neučiníš sobě rytiny ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, které jsou na zemi dole, ani těch, které jsou u vodách v podzemí. Nebudeš se jim klanět, ani po nich toužit. Neboť já jsem Hospodin, Bůh tvůj…“ (Dt 5,6-9)

Na tomto základu stojí ostatní přikázání Dekalogu a všechna Boží přikázání i celé Písmo svaté jak Starého, tak Nového zákona. Pokud Izraelité místo úcty k jednomu Bohu, Hospodinu, začali uctívat pohanské modly, přicházely války a jiné tresty. Za tzv. úctu k pohanským bůžkům, spojenou s okultními praktikami, věštěním a magií, přišlo dokonce i vyhnání národa do Babylonu. Proroci nazývali synkretismus s pohanstvím duchovním smilstvem a vyzývali k pokání. I v Novém zákoně apoštol vyjadřuje tuto pravdu: „Jaké je srovnání Krista s Beliálem? … A jaké je společenství chrámu Božího s modlami?“ (2Kor 6,15) Modláři a čarodějníci budou mít účast v ohnivém jezeře (viz Zj 21,8).

II. vatikánský koncil vyhlásil herezi o úctě k pohanským kultům a de facto tím i o úctě k jejich démonům. Je to projev totální slepoty a neznalosti Písma i Tradice. Rovněž tento koncil vyhlásil herezi, že máme s muslimy společného, jednoho Boha. Ovocem této hereze je invaze pohanství a islamizace křesťanských národů. Rovněž proto nastalo paralyzování pravdivé misie pohanům a muslimům, ale i židům.

Stručně si povězme podstatu pohanského hinduismu, buddhismu a islámu:

Hinduismus

Hinduismus je pohanství, které uctívá zvířata jako bohy. Věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu. Zavádí kastovnický systém, v němž páriové mají menší cenu než zvíře či hmyz! Z důvodu reinkarnace je zakázáno jíst maso. Co se týče vztahu k člověku, v Indii vidíte ležet nemocné lidi na ulici a nikdo si jich ani nevšimne, protože prý to je jejich karma, a kdo by je ošetřoval, vlastně by jim podle hinduismu škodil. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři ani krysy ani žádná jiná zvířata. Na druhé straně ale mnozí hinduisté před několika lety napadli křesťanské vesnice a vymordovali je. Toto je konkrétní příklad tzv. hinduistického „nenásilí“, o kterém ctitelé Gándhího notoricky mlčí. Zde už nemají úctu ke všemu živému – tedy k člověku. Zvláštní úctě se naopak těší kráva, která je pokládána za bohyni. Známý hinduistický vůdce Gándhí, napsal ódu na krávu, která je mu z pěti důvodů dražší než jeho vlastní matka. Dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guru tímto lejnem mažou.

Jóga je skrytou pastí hinduistického náboženství. Všichni jogíni věří v sebe jako v boha, anebo jako v část božství. Jóga je tedy v podstatě falešným sebevykoupením. Ve skutečnosti formuje hříšné „já“, starého člověka, v egoismu. Satan stojí za všemi modlami a bohy i za temnými hinduistickými naukami. Ježíš přišel, aby ničil skutky ďáblovy a temnotu (srov. 1J 3,8). Díky vyjádření II. Vaticana o úctě k pohanství nastala před půl stoletím silná invaze hinduismu prostřednictvím hatha jógy, a to nejen do Evropy. Jóga byla propagovaná jako nezávadná gymnastika prospěšná fyzickému i psychickému zdraví! Byl zamlčen cíl otevření se pohanskému hinduismu a přijetí antikristovského ducha New Age!

Buddhismus

Buddhisté považují za krajně ponižující, že by měli přijmout, že existuje vyšší bytost – Bůh, která je nad svým stvořením a zasahuje do lidských životů. Buddhisté dovolují uctívat různé množství bůžků, kteří jsou podle nich nesrovnatelně nižší než Buddha ve své „dokonalosti“.

Buddhismus radikálně bojuje proti pravdě o Bohu jako Stvořiteli světa a rovněž proti pravdě, že Bůh dal světu spasení. Ideálem buddhismu je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení.

Žena je vyobrazována jako něco hnusného. Citace „svatých“ textů: „Žena je peklem živým bytostem.“ Žena je prý nezpůsobilá dojít sebespasení, dokud se nepřevtělí v muže (kořen transsexualismu). V buddhismuje vykoupení poznáním, že všechno je jedno! Toto tvrzení je popřením reality i popřením rozumu, který rozlišuje dobro a zlo, pravdu a lež. Buddhisté jsou dle své pseudomystiky, že všechno je jedno, zároveň ateisté a zároveň ctitelé démonů. Největším paradoxem jsou tzv. mezináboženská setkání křesťanů s buddhisty s kolosálně lživým tvrzením ze strany křesťanů, že prý máme jednoho Boha.

Otřesné svědectví o tibetském buddhismu od Stanislava M.:

Byl jsem buddhistou. V dalajlámovi přijímáme a vyznáváme jednoho z antikristů!

Buddhista do sebe při opakovaní mantry zve démony a ďábly, aby ho přímo posedli. Např. nejznámější praktika tibetského buddhizmu, tzv. gcod, se dělá na pohřebištích, které jsou fakticky krajinou lidských mrtvol, těl naházených supům. To samé dělá v imaginaci i meditující, ale místo supům hází kusy masa ze svého těla démonům a svým božstvům. Člověk může takto v průběhu jednoho dne obětovat své tělo démonům i více než 1000krát. Např. už i v nižší formě buddhizmu v tzv. vajrajanovém buddhizmu existuje přípravná praxe, která se nazývá Ngondro. Víc než 10 000krát se máš ztotožnit s božstvem-démonem recitováním jeho mantry. Až když má člověk hotové obětované meditace, mohou mu být následně svěřeny další meditační techniky. Ty další jsou všechny na systému, aby člověka posedlo to či ono božstvo. A já mluvím o božstvech (démonech) s náhrdelníkem odseknutých hlav a lidských lebek s obnaženým mozkem (Vajrakila, Ekajati, anebo podobná božstva).

Pro buddhistu je hlavním převtělení se (reinkarnace) a dosažení nirvány. Nirvána je identifikací s démonským božstvem a úplnou negací vlastní osobnosti.

Učení o reinkarnaci lživě popírá základní pravdy křesťanství: osobního Boha, Ježíše jako Vykupitele, nesmrtelnou duši, nebe, peklo, hřích. Ze zenových meditací vychází bojové umění.

Dnes probíhá nejmasovější pseudomisie buddhismu na území bývalého křesťanského světa. Slouží k tomu propagace bojového umění ve filmech, literatuře, kursy už od základních škol.

K pseudomisii patří i buddhistické praktiky věštění: tzv. I ťing, čínské horoskopy se svým zvěrokruhem atd.

Magické léčitelství: Akupunktura, akupresura a čínské masáže vycházejí z učení o tzv. pozitivních a negativních energiích, o jinu a jangu a tzv. meridiánách. To vše je falešné duchovno spojené s meditacemi a tedy s otvíráním se démonům.

Pseudomisii buddhismu slouží i čajovny. Symboly démonů a draků na gobelínech, porcelánu, tetování, piercing, figurky Buddhy, výzdoba bytu podle feng-šuej s žábami, želvami, slony… To vše má okultní kořeny a dnes se stává součástí života nepoučených křesťanů.

Tato pseudomisie pohanského buddhismu na křesťanském území mohla v tak masové míře nastat jen díky deklaraci II. vatikánského koncilu o úctě k pohanství a de facto i o úctě k jejich démonům.

Islám

Islám vznikl v 7. století v arabském prostředí. V Mekce žili židé a v menšině křesťané. Obojí uctívali jednoho Boha. Rovněž zde žili pohané, kteří uctívali své bůžky – démony. V Mekce z nich byl největším (akbar) bůžkem bůžek měsíce, zvaný Alláh. Víra křesťanů i židů v jednoho Boha (monotheismus) měla v této části Arábie za následek postupné zanikání temnoty pohanství. Mohamed dostal démonskou inspiraci, jak pohanství zachránit. Jím vytvořený islám vyhlásil za jediného boha pohanského bůžka měsíce – Alláha, nejvyššího z 360 pohanských bůžků Mekky.

Islám se pak stal i účinným prostředkem k fyzické likvidaci křesťanů. Tento krvežíznivý bůžek Alláh si žádá krev těch, kteří uctívají jediného Boha Hospodina a kteří věří v Jeho jednorozeného Syna Ježíše Krista. Tvrdit, že Alláh je totožný s láskyplným Bohem Bible, je hrubým podvodem a manipulací! Takzvaný islámský monotheismus je ve skutečnosti uctívání nejvyššího z démonů, kterého Písmo svaté nazývá ďáblem.

„Pohané obětují démonům a ne Bohu.“ (1Kor 10,20) „Obětovali své syny a své dcery běsům“ (Ž 106,37). O tom svědčí skutečnost, že muslimové zabíjejí své syny a dcery, když se stanou křesťany. Pohanští démoni i satan si žádají lidskou krev! Ďábel nenávidí pravého Boha. Ďáblovi ctitelé proto rituálně odřezávají hlavy křesťanům, kteří uctívají jediného, pravého Boha, Boha Abrahámova. Alláh uložil muslimům, aby vším možným násilím vyhladili ze světa křesťany.

Navzdory tomu Koncil vyhlásil herezi o společném Bohu. Vatikán tak Alláhovi oficiálně přiznal titul pravého a živého Boha a falešného proroka Mohameda tím vyhlásil za pravého!

Slovo islám doslova znamená „podřízení se“. Islám propaguje tzv. džihád – svatou válku. Jejím smyslem je zavést nadvládu tohoto pohanského kultu nad všemi národy a celým světem. Rozděluje lidstvo na 2 skupiny: na věřící – muslimy – a nevěřící – káfiry. Podle Koránu má být každý přinucen k „podřízení se“. Kdo se Alláhovi nepodřídí dobrovolně, ten mu má být podřízen násilím. Citace z Koránu:

„A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný“ (2:216)

„Ať bojují na cestě Alláhově ti, kteří kupují za život pozemský život budoucí!“ (4:74) Korán je ideologickým základem terorizmu i sebevražedných teroristických útoků.

„A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101) – Každý kdo není muslim, je podle islámu „nevěřící“ a zároveň „zjevný nepřítel“. Křesťané jsou rovněž hodnoceni jako nevěřící: Citace Koránu: „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72) Kde je tedy ten společný, mírový, abrahámovský bůh – ten lživý výplod II. Vaticana?

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191)

V nedávné době při vánočních bohoslužbách v Iráku byli zabiti křesťané. Stejně tak v Káhiře, v chrámě, před Vánocemi 2016. Podobně i jinde v Egyptě došlo v několika křesťanských chrámech k teroristickému útoku a zahynulo mnoho křesťanů. Tedy ne pouze krvavá genocida 1,5 milionu křesťanských Arménů provedená Turky v roce 1915, ale i celá historie svědčí o ovoci tohoto krvežíznivého a teroristického pseudonáboženství, které si vyžaduje lidskou krev. Rituální odřezávání hlav je důkazem, že jde o satanistické rituální oběti.

„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; … aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou. (8:17) Podle této demagogie je zcela otupováno svědomí a naváděno k masovému zabíjení bez jakýchkoli morálních zábran. Všechna zvěrstva jsou důvodem k odměně v muslimském nebi, de facto v pekle.

Bojujte tedy proti nim, … aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo. (8:39) Jde o motivaci k útočné válce s cílem prosazení islamizace a totální likvidace křesťanství. Formou boje je i současná masová imigrace muslimů do Evropy. Kdo ji podporuje? NWO a Vatikán!

„A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modláře (t.j. káfiry), kdekoli je najdete, zabíjejte je, obkličte je a připravte proti nim všemožné nástrahy! V Nigérii našli těla 150 křesťanů ve studních a odpadových jamách. Podobné akce, v duchu tohoto verše z Koránu, probíhaly rovněž v Nigérii v říjnu 2011, ale i později.

Dnes probíhá islámská invaze muslimů do Evropy. První byla v roce 711, druhá v roce 1453 a třetí dnes. Islámský svět vedl proti klasické civilizaci 548 bitev. Ovocem bylo 270 milionů zabitých „káfirů“. V průběhu těchto bitev byl jeden milión Evropanů vzat do otroctví. Všude, kudy prošel džihád, byla původní kultura naprosto vykořeněna – Turecko, severní Afrika, Egypt, Irák,– všechny tyto země byly křesťanské.

Existují dva Korány: původní – mekkánský Korán – je „mírový“, a pozdější – medínský Korán – je plný džihádu. Islám má vždy na všechno dvě odpovědi: pohled mírový (korán z Mekky) a pohled džihádistický (korán z Medíny). V medínském, je džihádu věnováno 24 %.

Džihád je válka proti káfirům za účelem nastolení práva šaría. Korán 2:216: „Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré…“

o 5.4 [*]: „Neexistuje žádný právní postih za zabití někoho, kdo opustil islám (stal se křesťanem),

Káfir: znamená nemuslim. Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh a Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat. „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi“. (h 8.24*) „Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“(Korán 33:60)

Citace Koránu: „… jeden den nebo noční cesta strávené v džihádu jsou ušlechtilejší, než celý pozemský svět a vše, co na něm leží.“

Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití. Pokud do Německa přijde 1 milion muslimů, který se rozdělí na 1000 náboženských obcí, pak každá dostane dar 2,5 milionu EUR za rok; dohromady dostanou dar 2 miliardy 500 milionů ročně.  

Pseudopapež František podobně cynicky vyhlásil, že křesťané v Evropě jsou povinni do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo přijmout skupinu muslimů.

Za posledních 5 desetiletí se do Evropy nastěhovalo více než 50 milionů muslimů. V Evropě byly postaveny stovky mešit. Této invazi otevřel dveře II. vatikánský koncil lživým tvrzením, že máme s muslimy jednoho společného Boha! A toto je hereze maxima!

Závěr: Pravdivé pokání znamená:

1) přiznat, že se II. vatikánský koncil dopustil hereze o tzv. úctě k pohanům a islámu.

2)    zrušit tzv. mezináboženský dialog. Místo něj začít pravdivou misii pohanským národům! V síle Ducha svatého musí být hlásán jediný Spasitel, Ježíš Kristus! Tak, jak to konali svatí apoštolé a misionáři minulých století a mnozí za to zaplatili mučednickou smrtí.

3) je třeba začít reevangelizaci Evropy, především zpohanštělých křesťanů, ale i buddhistů, hinduistů a muslimů. To je vůle Boží dle Mt 28,18-20.

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

Postní doba 2017

 

Kopie: Katolickým a pravoslavným biskupům; Masmédiím

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] číselný ukazatel v psaném právu šaría The Reliance of the Traveller

 

Stáhnout: Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 5. Hereze synkretismu

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)