Bude Kalifornie konat pokání?

14.2.2017

Nový prezident USA Trump zrušil privilegia LGBT a zákon o čipizaci na ruku a zastavil proces islamizace. Kalifornie se proti jeho obrodnému programu vzbouřila. Jaké jsou následky? Kalifornii ohrožuje vodní katastrofa.

Hospodin pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký…“ (Gen 18,20) … „Abrahám řekl: Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého?“ (v.23) … „Hospodin pravil: Nezahladím je ani kvůli deseti.“ … (v.32) V Sodomě se ale nenašlo ani 10 spravedlivých. „…slunce vycházelo nad zemí, … Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň, od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst…“ (Gen 19,23-25) „Abrahám spatřil vystupovat dým jako dým z hutě.“ (v.28)

V Kalifornii byly schváleny mnohé zákony, které prosazují homosexualismus a trestají ty, kteří brání sebe i své děti před morální deviací a zločinností. Písmo říká: „Jestliže jsou základy porušeny, co tady zmůže spravedlivý?“ (Ž 11,3) Zákony byly vždy proto, aby chránily morální principy, které jsou k dobru jedince i celé společnosti. Zákony jsou spojeny se sankcemi. To je však spravedlivé, protože v člověku je nejen svědomí a smysl pro dobro a morální hodnoty, ale vlivem dědičného hříchu je v něm i negativní ložisko. Produkuje egoismus, cynismus, zvrácenosti a pozvolna programuje sebezničení vlastní i celé společnosti, a to nejen časné, ale i věčné. Tento proces zvrhlosti vrcholí odhozením Božích zákonů a uzákoněním zla a amorálnosti! „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní, jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou zcestnost.“ (Ř 1)

Už malé děti i školní mládež jsou demoralizovány vnucováním gender ideologie – homosexualismu, transsexualismu či okultismu, narkotik, dětské eutanázie, dokonce i dětského satanismu. To všechno vede k likvidaci rodiny jako základní buňky společnosti. Mluvit o právech a privilegiích zvrácených lidí a nerespektovat práva většiny normálních lidí je terorismus a šílenství. Ovocem jsou zločiny proti lidskosti.

Kalifornie je považována za jeden z nejzvrhlejších států USA kvůli šíření amorálnosti LGBT. Už od 60. let 20. století začala postupně legalizovat tyto zvrhlosti, které jsou proti lidské přirozenosti a před kterými Bůh jako nejvyšší Zákonodárce varuje. Zvrácenost homosexualismu zde byla uzákoněna už v r. 1976, ještě když byla v seznamu WHO řazena mezi psychické choroby. V roce 2003 zde byly přijaty zákony, které trestají 98 % společnosti nesouhlasící s demoralizací. Takzvanými antidiskriminačními zákony je terorizována a stigmatizována většina obyvatel. Kalifornie je prvním americkým státem, který už v roce 1999 přijal první stupeň legalizace zvráceného soužití dvou deviantů pod krycím názvem registrované partnerství. V roce 2008 zde už bylo schváleno tzv. manželství dvou deviantů stejného pohlaví. „Podobně jako oni i Sodoma a Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně jako tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají.“ (Jud 7-8)

Uzákonit zvrhlost a navíc psychickou chorobu a dělat tomu mimořádně násilnou propagandu, je zločin proti Bohu i proti lidstvu! Stavět na hlavu přirozené morální zákony a navíc se pyšně vzepřít a zrušit Boží zákony je gesto satanizace. Jak je zde možné mluvit o právech? LGBTQ zahrnuje i zločiny sexuálních maniaků a sadomasochistů, kteří spojují sexualitu s tyranizováním, a dokonce s vraždou člověka. V Kalifornii jsou od roku 2003 těmto zvrhlým lidem přednostně dávány k takzvané adopci děti ukradené rodičům! Dvě lesby v Kalifornii adoptovali pětiletého chlapečka a nechaly ho přeoperovat na holčičku. Za toto celoživotní zmrzačení dítěte nebyly nijak potrestány!

22. května 2014 byl ve všech školách i školkách Kalifornie vyhlášen „Den gaye“. Děti se učily vážit si gaye-pedofila, který napadal děti a mládež! Bez vědomí rodičů jsou děti od 5 let povinny účastnit se vzpomínkových akcí na počest sexuálního násilníka Kalifornie. Zdroj: http://jre2014.fr/pourquoi-un-predateur-sexuel-reconnu-est-il-celebre-dans-les-ecoles-californiennes/

V Kalifornských školách se učí dějiny gay hnutí v souladu se zákonem, který byl přijat už v roce 2011. Byly vydány nové učebnice, podle nichž se mají učit o tzv. úspěších gayů a lesb. O Božím varování se ale neučí: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těchto zvrhlíků.“ (2Pt 2,6-8)

V Kalifornii prudce vzrostl počet drogově závislých dětí ve věku 6-12 let, za poslední tři roky o 300 %. Hlavním důvodem je volný přístup dětí k informacím o prodeji a výrobě drog. Jaká budoucnost čeká Kalifornii, když mladá generace od raného věku užívá drogy? Zdroj: http://www.juvenaljustice.ru/index.php/news/1488-maloletnie-narkomany-ot-6-let-i-starshe

V listopadu 2016 odhlasovali legalizaci drog (konopí). Každá domácnost si už může toto narkotikum pěstovat.

V Kalifornii se už na základních školách šíří satanistické kluby pod názvem „satanův klub po škole“. Jak je vůbec možné, že pod rouškou tzv. antidiskriminace je v Americe schválen satanismus jako církev? Jde tu o zhoubnou sektu, která je spojena dokonce s rituálními vraždami, a to především dětí! „Boží hněv se projevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu…“ (Ř 1,18).

Ve středověku státní zákony v Evropě trestaly hřích sodomie smrtí. Papež sv. Pius V., když se dozvěděl, že se dokonce některý duchovní dopustil této ohavnosti, nařídil degradovat dotyčného z duchovního stavu a předat ho světské spravedlnosti. Papež dodal: Jedině tak se dá vykořenit tento zhoubný vřed z církve.“ Dnes ale homosexualismus zachvátil nejvyšší církevní hierarchy, kteří už usilují o církevní schválení této zvrhlosti. „Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh napospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší“. (Ř 1) Je tragedií, že pseudopapež František gestem líbání nohou těmto deviantům de facto schvaluje to, co Písmo svaté jasně a na několika místech varovným způsobem zakazuje. Kdo je František, který ruší Boží zákony?

V Kalifornii byla vyhlášena evakuace obyvatel kvůli hrozbě katastrofy. Voda z nouzového přelivu přehrady odplavila kusy betonu a postupně vytvořila díru dlouhou šedesát a širokou třicet metrů. Celkem své domy bylo nuceno opustit přes 190 000 lidí. Kritická situace nastala kvůli nepřetržitým dešťům.

Toto nebezpečí katastrofy by mělo vést křesťany, aby si uvědomili, že jde o Boží varování. Hříchy homosexualismu a devastace dětí volají do nebe o pomstu podobně, jako tomu bylo v Sodomě a Gomoře, anebo v čase před potopou (Gen 6,5-7,24). Do určité míry je pro Kalifornii polehčující okolností, že osmiletá vláda Obamy globálně prosazovala homosexualismus i všechny zvrácenosti. Nyní ale dává Bůh Americe i Kalifornii šanci k záchraně zvolením nového prezidenta. Zrušil privilegia LGBT a nastoluje znovu přirozené a Boží zákony. Kalifornie však činí největší odpor proti obrodnému proudu! Dokonce z toho důvodu zahájila separatistický proces s cílem uchovat si amorální – satanské zákonodárství. Toto bylo příčinou, že se ukázal prst Boží – varování.

Zrádcem Boha i národa je katolický arcibiskup Los Angeles, Jose Gómez. Jako viceprezident biskupské konference USA se spolu s apostatickým kardinálem DiNardem tvrdě postavil proti záchranné politice Trumpa. Gómez prosazuje homosexualismus a islamizaci! Proč Gómez nikdy nevyzval k pokání, když vidí, že Kalifornie je ve vzpouře proti Bohu? Komu Gómez slouží? Bohu nebo satanu? Po ovoci je zřejmé, že Bohu neslouží!

Byzantský katolický patriarchát, který v současné době zastává prorockou službu, se obrací na všechny křesťany v Kalifornii: Konejte pravdivé pokání! Začněte nazývat hřích hříchem a zločin zločinem! Zrušte antizákonodárství LGBT!

Podpořte obrodný program, reprezentovaný prezidentem, zapojením se do modlitební mobilizace! (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=36531, http://vkpatriarhat.org/cz/?p=36545) V průběhu 100 dní od inaugurace až do 1. 5. věnujte denně 1 hodinu modlitbě, nejlépe v jednotě se všemi, a to od 20-21:00. Bůh se pak smiluje nejen nad Amerikou, ale i nad Kalifornií!

Rovněž vybízíme guvernéra Jerry Browna a vládu, aby v jednotě s prezidentem zrušili všechny zákony, které svolávají Boží trest za sodomii.

Bůh ještě dává čas k pokání. Pokud ani tuto šanci nevyužijete, přijde horší trest, před kterým už nebude úniku.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Prezidentu a vládě USA

Guvernérovi Kalifornie, Státnímu shromáždění a Senátu Kalifornie

Biskupům v USA i v EU

Prezidentům a vládám členských států EU

 

Stáhnout: Bude Kalifornie konat pokání? (14.2.2017)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)