Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve (+ video)

Dne 15. 12. 2016 skončilo setkání Františka s jeho poradci. Tématem byla tzv. decentralizace církve. Polák, prof. Kobylinski, se v TV s nadšením vyjádřil: „Toto je Koperníkovský převrat, bude docházet ke změně chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné…“

„Jde o přemodelování náboženské výuky … jde o začlenění do globálního planetárního procesu (pozn. NWO)…“

„Papež může bydlet v Americe… Vatikán se svými kongregacemi, univerzitami, Vatikánskou bankou, jsou už nepotřebné. Papež bude de facto jen symbolem…“

Tyto „Koperníkovské změny“ jsou označeny nevinným termínem „decentralizace církve“.

Citace Kobylinského: „Dnes se v katolické církvi krystalizuje základní spor, v němž je hlavním problémem, jaká má být struktura katolické církve, protože vystoupil nový model, tzv. decentralizace, naproti centralizovanému modelu, který dříve stanovoval společnou doktrínu skrze Římský apoštolský stolec a zasahoval všechny části katolické církve na celém světě, ať to byla Asie, Afrika či Amerika.“

Odpověď: Kobylinski pod zcela indiferentními pojmy, jako je: „nový model“, „decentralizace“, skrývá, že dnes jde o snahu nejvyšších církevních představitelů vytvořit podmínky k tomu, aby decentralizované, tzv. lokální, církve mohly oficiálně nastolovat hereze, a přitom dále vystupovat pod hlavičkou katolické církve. Heretická rozhodnutí by se nazývala synodálními. Pak kdyby v budoucnosti nastoupil i pravověrný papež, neměl by už kompetenci na těchto decentralizovaných územích chránit víru a mravy. Vlastně proto to pseudopapež František zavádí.

Mluví se o změně struktury katolické církve, ale skutečným a skrytým cílem je odstranit pravověrnou církevní doktrínu, tedy učení Písma i apoštolskou Tradici. Každý heretický představitel bude mít v lokální církvi kompetenci trestat pravověrné katolíky a kněze, pokud se jeho herezím nepodřídí. Tedy pod poslušností je bude nutit jít cestou hereze do zavržení.

K čemu přirovnat hereze v katolické církvi? Je to, jakoby lékaři v nemocnici místo snahy léčit a zachránit lidský život rozvíjeli choroby s cílem, aby už z nemocnice nikdo živý nevyšel. Heretičtí biskupové a kněží duchovně otravují herezemi duše, připravují je tak o život věčný a vrhají do pekla.

Citace: „Jde o přechod z centralizovaného modelu k modelu decentralizovanému, tzv. synodálnímu, což znamená, že lokální církve budou samostatně řešit mnohé otázky. Jednotlivé země, diecéze – každá je bude řešit zvlášť.

Odpověď: V praxi půjde o asistovanou duchovní sebevraždu – eutanazii – sladkou smrt katolické církve, jejímiž asistenty budou František s ostatními heretickými hierarchy.

Citace: „…pravá ruka papeže, arcibiskup M. Fernandez z Buenos Aires se vyjádřil: ‚Papež může bydlet v Americe či na jiném kontinentu. Hlavní město Vatikán se svými kongregacemi, univerzitami, Vatikánskou bankou, jsou už nepotřebné. Papež bude de facto jenom symbolem jednoty Kristových učedníků.‘“

Odpověď: V těchto „Koperníkovských změnách“ na bázi prosazování herezí papež v žádném případě nemůže být symbolem jednoty Kristových učedníků. Kristovi učedníci vyznávají Kristovo učení. Kdo hlásá a přijímá hereze, už není Kristovým učedníkem. Je tragedií, že převážná většina Františkovy hierarchie, až na čestné výjimky, jsou heretici!

De facto v tzv. decentralizaci jde o likvidaci papežství a církve. František se svým Fernandezem postupují stylem: Po nás potopa! To znamená, že pod vznešeným názvem decentralizace a synodalita zabezpečí, že katolická církev už nebude nevěstou Kristovou, ale stane se pod oficiální vládou herezí nevěstkou antikrista a duchovním Babylonem.

Citace: „To vyžaduje přemodelování náboženské výuky … abychom byli začleněni do globálního planetárního procesu změn, završujících se v katolické církvi.“

Odpověď: Globální planetární proces změn realizuje Nový světový řád (NWO), za nímž stojí světoví bankéři a ilumináti. Jejich programem je satanizace planety a zničení pravověrného křesťanství. V závislosti na této satanizaci má být přemodelována náboženská výuka. Katolíci budou přemodelováni na služebníky antikrista.

Citace: „Toto je Koperníkovský převrat! Je to revoluce, kterou katolická církev ještě za celých 2000 let nezažila, protože v tomto procesu, který je teď před našima očima, bude docházet ke změně chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné.“

Odpověď: Toto není Koperníkovský, ale antikristovský převrat! Takovou revoluci katolická církev nezažila, protože by ji nepřežila, jde o duchovní sebevraždu!

Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá! Musí nastat Koperníkovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení! Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou (Mt 16,18). Ježíš předpovídá: „Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani Mne.“ (J 16,2-3).

Dále Kobylinski oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat – učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve.

Jde o plán masového procesu v církvi, který odstraní pravověrné učení, které jediné vede ke spáse. Tato antikristovská církev povede své „věřící“ širokou cestou do záhuby. Ježíš řekl: „Změňte myšlení a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Heretičtí revolucionáři naproti tomu říkají: Změňte myšlení a věřte herezím!

Citace: „A takovéto řešení chce většina katolických představitelů a papež František pouze vyjadřuje vůli většiny.“

Odpověď: Toto chtějí heretičtí církevní představitelé, ale v žádném případě to nechce většina upřímných katolíků, kteří chtějí být spaseni. Pseudopapež František vyjadřuje ne vůli většiny katolíků, ale pouze vůli většiny heretických církevních představitelů, a to je velký rozdíl! Připomínáme, že na těchto heretických představitelích církve už spočívá Boží prokletí dle Gal 1,8-9: „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet (anathema). Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž anathema.“ Podle tohoto Božího slova i podle věroučné buly papeže Pavla IV. tato většina heretických představitelů církve je pod Božím prokletím a je třeba vědět, že Boží lid tyto heretiky nesmí poslouchat. Měl by se za ně modlit a atakovat je požadavkem, aby se zřekli herezí a byli zachráněni před věčným zavržením.

To, že většina katolických církevních představitelů, na které se František odvolává, hlásá hereze, je ovocem ducha, který zavládl po II. vatikánském koncilu! Papež Benedikt XVI. přiznal, že po koncilu bylo nepsaným zákonem přijímat za biskupy a na klíčová místa v církvi především liberály, tzn. potenciální či zjevné heretiky. Teď je pro Františka lehké se na tuto heretickou většinu odvolávat.

Jít s touto heretickou většinou do pekla ale není řešením. To je šílenstvím!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

8.1.2017

 

Kopie:

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Katolickým biskupům

Masmédiím

 

Stáhnout: Slovo Polsku 1. část: Kroky Františka Bergoglia k likvidaci papežství a církve (8.1.2017)

 

Polska wersja: Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościóła

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)