Ježíšova cesta na smrt (Z Getsemane na Golgotu)

Rozjímání

(Jedna sloka postní písně)

1. Ježíš umývá apoštolům nohy: Ve čtvrtek večer je Ježíš spolu s apoštoly ve večeřadle. Velikonoční svátky jsou spojeny s obřadem obětování beránka a s velikonoční večeří. Tyto svátky vyjadřují vyjití Izraele z otroctví egyptského faraóna. Ježíš přišel, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu a ďábla.

Na počátku Ježíš umyl apoštolům nohy. Tím jim dal příklad pokory a lásky. Varuje je před zradou, za níž je ďábel. Ježíš dal příklad pokory. Nad ďáblem může zvítězit jen člověk pokorný. Pokora je pravda a ta osvobozuje. Ježíš řekl: „Učte se ode mne, neboť jsme pokorný srdcem.“ Máme se učit od Něho. Máme Jeho následovat, tedy v drobných gestech a skutcích se máme učit pokoře, pravdivosti vůči Bohu i lidem.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/ *)

2. Ježíš ustanovil svatou eucharistii: „Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a řekl: Toto je moje tělo… a pak vzal kalich a řekl: Toto je moje krev… kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud On nepřijde.“ (1 Kor 11,23-32)

Kristova smrt nastala na kříži. Duch svatý ji zpřítomňuje v liturgii při epiklézi (intenzivním vzývání Ducha svatého). Ježíš svou smrt duchovně prožil už předem, když ve večeřadle ustanovil svatou liturgii.

Ježíš už dříve řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, přebývá ve mně a já v něm.“ Je třeba si toho být vědom, že Ježíš je ve mně a já v Něm.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

3. Getsemany: Pak šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron. Byla tam zahrada zvaná Getsemane. Ježíš řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“

Sám se modlil: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, ale Tvá vůle se staň.“ (Lk 22,42) Potom přišel k učedníkům a zastihl je spící. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se!“ (Lk 22,40-41) Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem v krůpějích krve.

Uvědomoval si, že ovocem hříchu je věčné zavržení v pekle. Věděl, že přesto mnozí odmítnou Jeho výkupnou oběť a Jeho utrpení pro ně bude zbytečné!

Ježíš znovu svou poslušností zlomil kořen hříchu, kterým je neposlušnost Bohu. On je mi příkladem plnění vůle Boží i v největším utrpení!

Jaká je moje modlitba? Bdím s Kristem alespoň hodinu? Odevzdávám se v modlitbě cele Bohu? Přijímám Jeho vůli? Jsem ochoten přijmout i kalich utrpení jako Ježíš?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

4. Zatčení: Apoštol zrádce přivedl do Getsemane vojáky a chrámovou stráž s pochodněmi. Přistoupil k Ježíši a zrádně Ho políbil. Vojáci se pak Ježíše zmocnili.

S čím je spojena zrada Krista a svědomí? Se špinavými penězi. Příkladem je Jidáš. Rozhodl se prodat to nejcennější – Boha, své svědomí i svou duši. Pak, jak říká Písmo, „vešel do něho satan“. A co následovalo? I když odhodil peníze, nekonal pokání a oběsil se.

Zrada je proces. I když třeba jen v malé věci zradíš, čiň pokání hned jako Petr, jinak dopadneš jako Jidáš.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

5. Před Annášem: Přivedli Ho k veleknězi Annášovi. Ten se Ho vyptával na mnohé. Jeden ze strážců udeřil Ježíše do tváře a řekl: „Tak se odpovídá veleknězi?“

Je podlostí ubližovat nespravedlivě pronásledovanému, abych si získal přízeň těch, kteří jsou zrovna u moci. Dopouštím se této podlosti i já?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

6. Před Kaifášem: Annáš poslal spoutaného Ježíše k veleknězi Kaifášovi. Kaifáš řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží.“ Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl.“ Velekněz roztrhl svá roucha a zvolal: „Rouhal se!“ Zástup začal křičet: „Hoden je smrti!“ Začali Ježíšovi plivat do obličeje a bít Ho po hlavě.

Kaifáš neuznal oficiálně Ježíše za Božího Syna, protože by to ohrozilo jeho kariéru. Když slyšel pravdu, nazval ji rouháním. Na čí stranu se stavím já? Na stranu pravdy, anebo na stranu té oficiální hierarchie, která i dnes má za cíl odsuzovat a zabíjet živého Krista i jeho učedníky?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

7. Zapření Krista: Petr seděl venku na nádvoří. Zde třikrát zapřel Krista s přísahou: „Neznám toho člověka.“ Když kohout zakokrhal, vyšel ven a hořce plakal.

Petr hned konal pokání, neodkládal. Pekelné plameny neuhasí ani vody všech moří, ale zachrání mě před nimi jediná slza lítosti.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

8. Poprvé před Pilátem: Ráno přivedla církevní hierarchie spoutaného Ježíše k vladaři Pilátovi. Pilát po vyslechnutí obou stran řekl: „Já na tom člověku neshledávám vinu.“

Pilát řekl pravdu, ale současně věděl, že za velekněžími je duch smrti, který je teď u moci a potřebuje pravdu i jejího nositele zlikvidovat. I já znám často pravdu, ale Duchu pravdy nesloužím, protože by mě to mohlo stát kariéru, ponížení, konflikt s mocí. Jako Pilát i já klamu své svědomí přiznáním pravdy teoreticky, ale nechci za ni přinést oběť, aby se realizovala.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

9. Před Herodem: Pilát je poslal i s Ježíšem za Herodem.

Herodes kladl Pánu Ježíši mnoho otázek, ale On mu neodpovídal. Herodes Jím pohrdl a nechal Ho obléci do bílého plátna jako blázna. Sv. Pavel prohlásil: „My jsme blázni (afrónés) pro Krista.“ (1Kor 4,10) Jsem i já pro Krista ochoten být pokládán duchem tohoto světa za blázna?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

10. Podruhé před Pilátem: Herodes poslal Ježíše nazpět k Pilátovi. Pilát oznámil velekněžím a zfanatizovanému davu: „Já na Kristu žádnou vinu nenalézám, ale ani Herodes.“

Pilát měl jednat principově. Nevinného Krista propustit. On ale absurdně dodal: „Dám ho potrestat…“ Ptáme se: Za co? I já diskutuji se zlem ze strachu, že prosazení či obhájní pravdy by mě stálo oběť, kterou nechci přinést. Výsledkem je prohra.

Jsou moudré kompromisy, které druhému neubližují, a jsou kompromisy, které otvírají lavinovitý proces zrady a sebezničení. Pilátovi nepomohly kompromisy, že pravdu sice říkal, ale nejednal podle ní, ani to, že poslal Krista k Herodovi, ani že postavil vedle Ježíše zločince Barabáše, ani že nechal Ježíše krutě zbičovat, ani že postavil zmučeného Krista před lid se slovy: „Ecce Homo“, ani že si po justičním zločinu umyl ruce se slovy: „nevinen jsem krví tohoto spravedlivého“.

Moje potenciální zrada a duchovní sebevražda je v tom, že si nechci pravdivě uvědomit podstatu, kterou je: „ztratit svou duši pro Krista a evangelium“ (Mk 8,35). Proto musím přijmout Ducha pravdy jako apoštolé, abych, když odbočím z cesty, kterou je Ježíš, se na ni skrze pokání hned vrátil, nesl svůj kříž a následoval Krista až na smrt.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

11. Barabáš: Tehdy čekal na smrt nenáviděný zločinec Barabáš. Na otázku Piláta, zda chtějí propustit Ježíše či Barabáše, zvolili Barabáše. Pro Ježíše žádali smrt.

V krizových situacích volím já Barabáše, anebo Krista?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

12. Bičování: Pilát se domníval, že se církevní hierarchie uspokojí krutým bičováním. Nechal Ježíše zbičovat.

Tělo je živým chrámem Božím. Poskvrňujeme ho nečistými myšlenkami, představami, pocity, slovy a skutky. Kruté bičování Ježíši podstoupil i za mé hříchy. Uvědomuji si to?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

13. Trním korunování: Vojáci Mu pak dali na hlavu trnovou korunu, plivali do obličeje, bili po hlavě a posmívali se Mu.

Ježíš je vrcholně potupen a zesměšněn i za moji pýchu. On je Bůh, a kdo jsem já?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

14. Ecce homo: Zbičovaného Ježíše s trnovou korunou na hlavě Pilát vyvedl před lid a řekl: „Hle člověk – Ecce Homo!“ Velekněží a lid se dali do křiku: „Ukřižuj, ukřižuj!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte, já na něm žádnou vinu nenalézám.“ (J 19,5-6) „Ale židé křičeli: Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři.“ (v. 12) Po těch slovech se Pilát rozhodl Krista odsoudit na smrt.

Účinnou likvidační metodou je pravdu i obhájce pravdy překřičet: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Toto volá i můj hřích. Proto se od něj musím radikálně oddělit.

Židé věděli, jak psychologicky argumentovat, aby zasáhli do černého. Piláta, který se bál o svou kariéru, zastrašovali: Nejsi přítel císařův, my nemáme krále, ale jen císaře“. Na ta slova Pilát kapituloval. Věděl, že mu hrozí obvinění a očernění u císaře, což by ho stálo kariéru. Nakonec ji stejně ztratil.

Co se bojím ztratit já? Pokud neztratím všechno pro Krista, v kritické chvíli odsoudím Krista jako Pilát, a tím ztratím věčnou spásu, která je jen v Kristu.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

15. Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: „Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého.“ Ale vydal Ježíše na smrt!

Gesto Piláta neomlouvá, má na svědomí justiční vraždu. I můj hřích byl příčinou Kristovy smrti.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

16. Ježíš bere na sebe kříž. Ježíšova slova platí i pro mě a každý den: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou.“

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

17. Ježíš padá pod křížem. Těžký kříž sráží ztrýzněného Ježíše k zemi. I mě kříž sráží k zemi, sotvaže jsem se rozhodl ho přijmout a nést. Je třeba se zapřít a vstát. Co je konkrétně v současné době mým křížem? Křížem je mnohdy duševní či fyzické utrpení, které mám zanalyzovat před Bohem z perspektivy věčnosti a přijmout ho jako Boží vůli, s kterou má Bůh svůj záměr k mému dobru i dobru mých bližních.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

18. Ježíš potkává svou Matku. Nikdo netvořil hlubší jednotu s Ježíšem než Jeho Matka. Ona je Jeho nejvěrnějším učedníkem. Vidí, že Ježíše vedou v potupení na smrt. Co prožívala při tomto setkání? Co prožívala pod křížem a co, když umučené tělo sňali z kříže?

Jaký je můj vztah k Ježíšově Matce a jaký k samotnému Ježíši?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

19. Šimon z Kyrény: Přinutili Šimona, aby nesl Jeho kříž.

I já, když mám něco vykonat pro Ježíše či pro bližního, musím se přinutit – zapřít se. Mnohdy je to přinucení užitečné, i když přichází ze strany nepřátel. Když ho přijmu s vírou, Ježíš mi dá pokoj do srdce.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

20. Veronika: Tradice svědčí, že tato žena podala Pánu Ježíši roušku. To nebyl jenom čin soucitu, ale i velké odvahy. Veřejně se hlásit k osobě, která je krutě lynčována, ocejchována jako persona non grata, je riskováním a velkým hrdinstvím.

Když budu Krista zapírat, i On mě zapře před svým Otcem. Vyznávej odvážně Ježíše a přihlas se i k čestným lidem, kteří pro pravdu nasazují všechno!

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

21. Druhý pád: Ježíš padá pod křížem. I já mnohdy padám. Kolik dobrých předsevzetí; ale učiním pár kroků a následuje pád. Je třeba znovu vstát a pokračovat na cestě nesení a řešení svých problémů, svého každodenního kříže.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

22. Plačící ženy: Ježíš je napomíná: „Dcery Jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.“

Pláču v modlitbě nad sebou, nad svými hříchy? Pláču nad svými nejbližšími, kteří jdou širokou cestou do záhuby? Bylo by znakem cynismu, pokud bych k jejich dobru časnému i věčnému zůstal lhostejný.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

23. Třetí pád: Poslední pád byl nejbolestivější. Ježíš mi dává příklad povstání. I já mám zmobilizovat všechny duševní i fyzické síly a jít za Ním.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

24. Obnažení Ježíše: Ježíš přišel na Golgotu. Vojáci z Něho strhli oděv, srazili na zem, aby Ho ukřižovali.

Zneužívám oděv ke hříchu? Móda vytváří teror a zesměšňuje každého, kdo chodí slušně oblečen. Jak chodím já oblečen?

Ježíšův oděv byl prosáklý Jeho krví. A na mnoha místech byl uschlou krví spojen s Jeho ranami. Když surově strhli oděv, obnovili rány, krvácení i bolesti. Ježíš nyní téměř nahý stojí v ponížení, aby byl přibit na kříž.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

5-10 minut: zpěv postní písně

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Při prosbě: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou!“ /3x/, děláme poklony.

Uvádíme 3 druhy poklon, které se používají při modlitbách ve východní církvi:

1) Mladí lidé mohou dělat hluboké poklony: udělá se znamení kříže, ze stoje se jde do kleku a čelem se dotkne země, a to vždy třikrát. Je to praxe východních mnichů.

2) Malá metánie, se dělá tak, že člověk stojí, udělá znamení svatého kříže a hluboce se ukloní. Přitom pronáší modlitbu uvedenou v textu. To učiní rovněž vždy třikrát po sobě.

3) Starší lidé mohou dělat poklony, ne ze stoje, ale jen z kleku. (Nemocní, kteří musí ležet v posteli, mohou udělat vždy jen znamení kříže a mírně sklonit hlavu jako úklon.)

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)