Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

Přesvatá Bohorodička byla uchráněna smrti a byla vzata s duší i proměněným tělem do nebe. Boží slovo říká: „Odplata za hřích je smrt.“ (Řím 6,23) My všichni jsme odsouzeni k smrti. Všichni, protože jsme se narodili v hříchu a nosíme v sobě temné dědictví po prvních rodičích Adamovi i Evě – dědičný hřích, který nás táhne k tomu, abychom hřešili. Proto každý člověk musí bojovat s tímto kořenem hříchu, musí se zapírat. Přesvatá Bohorodička byla uchráněna dědičného hříchu pro zásluhy Ježíše Krista. Byla uchráněna i před trestem smrti za hřích. Tedy na ni se nevztahoval onen zákon smrti: Odplata za hřích je smrt. Východní tradice říká, že Přesvatá Bohorodička nezemřela, ale že usnula a že byla vzata do nebe. Boží slovo říká, že svatý prorok Eliáš byl vzat na ohnivém voze do nebe. Také apoštol Pavel v listu Korinťanům a v listu Tesalonickým píše, že ti, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše Krista a zůstanou Mu věrni, budou vzati do nebe, nezakusí smrt, ale budou proměněni. „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“ (1Kor 15,51-52)

„…my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu.“ (1Tes 4,15-17)

Jestliže toto privilegium se vztahuje na lidi, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše, tím více na Přesvatou Bohorodičku, která je Přečistá, Neposkvrněná, která se v celém svém životě nedopustila žádného hříchu. Proto byla vzata s duší i se svým oslaveným tělem do Boží slávy. A my dnes prožíváme radost z toho, že ona je u svého Syna, vidí Jeho slávu a přimlouvá se za nás, pomáhá nám, abychom se tam i my dostali.

Přesvatá Bohorodička je nejen matkou Ježíše Krista, ale On ji v poslední hodinu svého života dal za matku i každému z nás. Každému, kdo přijal Ježíše za svého Spasitele a Pána, Ježíš říká: Hle, tvá matka!

S dětskou vnitřní radostí si uvědomme, že každý svátek Přesvaté Bohorodičky je svátek naší Matky. Ona ho v nebi slaví s anděly a všemi svatými. Bůh nám ve svátky Přesvaté Bohorodičky dává zvláštní milosti. Je to taková amnestie, kterou Ježíš skrze svou i naši Matku – Přesvatou Bohorodičku – dává a je třeba ji využívat. Proto každý z nás ať si v dnešní svátek Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky vyprosí, co mu leží na srdci: uzdravení, obrácení někoho, anebo aby se Bůh oslavil skrze své vítězství v nějakém jiném problému, který nás trápí. Uvědomme si, že dnes je den Boží milosti a proto s upřímnou vírou prosme Přesvatou Bohorodičku, aby nám vyprosila milosti, které každý z nás ve svém životě potřebuje.

Teologové diskutují, jestli Panna Maria zemřela a potom byla vzkříšena anebo jestli jen usnula. Ať se teologové dohadují třeba až do soudného dne. My víme, že ona je v nebi, že byla vzata s tělem i s duší do nebe a jako na svou matku se na ni obracíme ve svých modlitbách, aby nám pomohla v boji proti hříchu, systému zla, lži; proti ďáblu i proti hříchu, který je v nás a který nás chce dostat do svého područí, a tak do otroctví. Maria je bez hříchu počatá, je Královnou nebe i země. Ona je Přemožitelka herezí. Ona šlape ďáblovi na hlavu. My máme být jejími syny a dcerami. My ji máme jako Jan pod křížem přijímat do svého nejvlastnějšího a být si vědomi, že nejsme sami. Ona je stále s námi. A kde je Maria, tam je Ježíš. A kde je Ježíš, tam je i Jeho Matka. Ona je ta, která nás vede k Ježíšovi. Když stále padáme, hřešíme a nemáme odvahu znovu činit pokání, máme přicházet k Ní – k Matce. Ona nám pomůže znovu se vrátit k Ježíši, abychom Mu dali svůj hřích a On mohl znovu v plnosti v nás žít a kralovat.

Maria nás čeká v nebi. Až přejdeme přes most smrti, setkáme se naší nebeskou Matkou, která nás dovede ke svému Synovi Ježíši Kristu, jestliže se budeme vytrvale držet Ježíše a pravé víry, která nás spojuje s Ježíšem.

 

Stáhnout: Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie (2016)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)