Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/

Magnetismus

Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizéři často hovoří o vkládání rukou, a mají na mysli magnetizování. To uvádí do klamu, protože Ježíš a jeho apoštolové často vkládali ruce na hlavu chorého a žehnáním uzdravovali, ale to nemá s vkládáním rukou, jaké provádějí magnetizéři, absolutně nic společného (srov. Mk 16,18). Na otázku, zda jde v případě magnetismu o duchovní dar, současný znalec okultismu W. Dam píše: „Domnívají-li se křesťanští magnetizéři, že mají svůj ‚dar‘ od Boha, vyvstává otázka, od koho dostali svůj ‚dar‘ nekřesťanští magnetizéři. Nevěřící totiž nedostávají žádné dary Ducha Svatého… Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“

O. J. Verlinde píše: „Magnetizér se otevírá pro kosmické síly. Když se v něm pohybuje ‚nevítaný host‘, není vyloučeno, že předává dále i jeho. Mezi magnetizérem a magnetizovanou osobou je vytvořen stav vzájemné fúze. Mohl bych uvést celou řadu konkrétních příkladů, kdy se tak děje ještě měsíce potom, co navštívily magnetizéra. Tyto osoby pociťují nové negativní účinky: bolesti hlavy, nespavost, psychické poruchy. Totéž se projeví i po návštěvě u léčitele, hypnotizéra, vykladačky karet, jasnovidky apod.“

Postoj vědy: To, co se dnes nazývá biomagnetismem či magnetismem, ve skutečnosti nemá se známými fyzikálními jevy nic společného. Jde jen o matení a zneužívání pojmů a o skrývání magické praktiky za údajnou vědeckost!

Postoj církve je vždy negativní, jestliže jde o nějakou formu magie, věštění a spiritismu!

Současná psychologie a okultismus

Současná psychologie se dělí na mnoho směrů. Základem všech je učení dvou „otců moderní psychologie“ S. Freuda a C.G. Junga. Oba byli vychováni jako křesťané. Odpadli od víry.

Světový názor S. Freuda byl prosáklý starodávným mysticismem a okultismem. Jeho teorie vznikly na základě pokusů s hypnotizovaným pacientem. Během těchto pokusů si pacient „připomínal“ události z raného dětství, které si do toho času neuvědomoval. Tak byla zformována teorie o podvědomí. Jak je dnes už vidět z rozvoje moderních dekadentních psychologických směrů, není náhodná paralela mezi Freudovým názorem o determinaci současnosti člověka jeho raným dětstvím a naukou o reinkarnaci. Spojením těchto názorů je právě Jungova teorie o kolektivním vědomí. C.G. Jung učil, že „hlubinná analýza“, pomocí které se z vědomí člověka „strhávají“ jednotlivé vrstvy, vede k odkrytí „prvotních archetypů“, u nichž se dosahuje úrovně vědomí nejjednodušších forem života (améba). Tato teorie umožnila proniknutí nauky o reinkarnaci do psychoterapie.

C.G. Jung byl učněm S. Freuda, ale roku 1912 s ním přerušil kontakt. V tomto čase, kdy byl na pokraji psychického zhroucení „získal“ duchovního vůdce – „Filemona“. Tento duch-vůdce (démon) mu pomohl objevit věci, které potvrdily jeho hlavní teorie o „kolektivním vědomí“ a „archetypech“.

Až na konci svého života Jung přiznal, že se jeho děd i matka zabývali spiritismem. Matka byla silným médiem. Celá Jungova práce a díla nebyly v žádném případě vědou, ale měly původ v strašných zážitcích s duchy, kteří ho často napadali a dovedli téměř k šílenství. Jung zmytologizoval své duchovní zkušenosti a označil je za „exteriorizaci“ potlačených tužeb, vzpomínek, obav a archetypů pocházejících z mýtického kolektivního vědomí. Jeho dílo Sedm kázní k zemřelým bylo napsáno pod vlivem těchto duchovních bytostí v průběhu tří večerů. V odpovědích na základní otázky o Bohu, světu a člověku, které kladl duchům, je zahrnuta esence celé jeho pozdější práce na poli psychologie!

S. Freud kromě pokusů s hypnózou dělal též pokusy s drogami. Byl přesvědčen, že kokain je zázračným lékem a některé jeho práce vznikly nepochybně pod jeho vlivem. Freud též předepisoval drogy jiným, což mělo za následek smrt jednoho jeho přítele. Je známo, že právě drogy jsou jednou z cest „rozšiřování vědomí“.

Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a shnilý. Nemůžeme se tedy divit, že celá současná psychologie je přímo prosáknutá okultismem a falešným mysticismem (především Orientu). C. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, se netají svou účastí na spiritistických seancích. Mystika Orientu vábí stále víc a víc psychology a psychiatry. Mnozí současní psychologové získávají zkušenosti u indických guru, dokonce se někteří stali hinduistickými mnichy. Autoaktualizace A. Maslowa je vlastně civilizovanou verzí autorealizace v józe. Někteří psychologové, jako například J. Houston, se otevřeně hlásí k hnutí New Age, které používá moderní psychologii jako jeden z prostředků k plánovanému zničení křesťanství. Takovým způsobem došlo k tomu, že, jak hovoří psycholog B. Zilbergeld: „Ti, jejichž předkové čerpali z Božího slova a klaněli se před oltářem Krista, se dnes klanějí při oltářích Freuda, Junga, Rogerse… a zástupu podobných pseudo-autorit.“

Co to je „channeling“? Přenášení informací z neviditelného světa skrze média. Je spojen se zakázaným spiritismem.

Co to je „rebirthing“? Je to uvádění skrze hypnózu do údajných minulých životů. Je to nejen církví zakázané, ale i pro lidskou psychiku škodlivé. Jde o propojení se závadným učením o reinkarnaci.

Radiestéze (věštící kyvadlo), proutkařství

Z mnohých vědeckých rozborů si všimněme vyjádření třech popředních kapacit:

a)      Doc. RNDr. Petr Řepa Csc., bývalý předseda oddělení českých matematiků a fyziků, píše: „Existence toho, co proutkaři a jejich přívrženci nazývají geopatogenní zóny, dračí žíly, Hartmannovy zóny apod. nebyla nikdy dokázána a patří proto mezi pověry… Vzniká tu i nebezpečí vážného onemocnění, protože se klienti namísto solidní léčby spoléhají na přemísťování postele.“

b)      Členové SAV, Dr. Kapišinský, MUDr. Ujházi a MUDr. Zikmund DrSc. v rozhovoru s propagátory psychotroniky jasně ukázali, že proutek s kyvadlem a geopatogenními zónami patří do říše pověr a nemají se solidní vědou nic společného. (Slovenský rozhlas 9. 8. a 10. 8. 1995)

c)      Stručné vyjádření kolektivu 12 vědců z Karlovy Univerzity: „Názor na patogenní zóny je jednoznačný: patogenní zóny neexistují, jde o omyl nebo o vědomý podvod.“ (Alternativní medicína, možnosti a rizika, Praha 1995)

VÝCHODNÍ KÁNONY (pravoslavné církve)

– pravidlo 61 (VI. všeobecného sněmu)

„Ti, kdo vyhledávají čarodějníky nebo jim podobné… spadají pod pravidlo šestileté epitimie. Ty, kdo v tom setrvávají a neobrátí se, aniž se vyhnou těmto zhoubným a pohanským výmyslům, přikazujeme úplně vyloučit z církve.“

– pravidlo 65 (sv. Bazila Velkého)

„Kdo učinil pokání z čarodějnictví nebo z travičství, nechť stráví v pokání lhůtu stanovenou pro vrahy.“

– pravidlo 72 (sv. Bazila Velkého)

„Kdo se svěřil kouzelníkům nebo jim podobným (tj. léčitelům, psychotronikům atd.), budiž pod epitimií takovou dobu jako vrah.“

Tato kající praxe, která sloužila k uzdravení duše, v církvi už není. Možno se ale místo toho alespoň jeden rok modlit denně jednu hodinu od 20-21 hod. a zapojit se do nepřetržité modlitby 7 dní v měsíci 1 hodinu denně.

Bděte, neotvírejte se.

Všechny formy okultismu od věštění proutkem, kyvadlem, hádání z ruky, magnetizérství, jasnovidectví, akupunktury, hypnózy, homeopatie, až po tzv. „tajemné síly“ působící v hinduistickém či buddhistickém náboženství, mají jeden společný základ. Tímto základem je, že se člověk otevře okultním silám – „duchovním energiím“ (démonům).

Jak člověk tyto energie získává?

1)      Skrze osobní kontakt s okultistou, léčitelem (př. proutek, kyvadlo mi nefunguje, ale dotkne-li se mě radiestéz, většinou začne fungovat! Je to jako získání infekce skrze nemocného – předání věšteckého ducha).

2)      Skrze četbu okultní literatury (když se jí člověk vírou otevře).

3)      Jako duchovní dědictví po předcích (z 3.- 4. pokolení).

Svědectví z prešovské univerzity (SR): Snaha být na „světové úrovni“ či být ve svém oboru zajímavým způsobila, že vyučující jako součást učebního plánu vnášejí do výuky staré okultní praktiky převlečené do vědeckého hávu, a to bez nejmenšího odporu křesťanských studentů. Jsem absolventka pedagogické fakulty a šokovalo mě, že ani jeden obor se tomuto vlivu skrytého nebo i zjevného okultismu nevyhnul. Uvedu alespoň některé příklady:

Pedagogika a psychologie: propaguje se v nich hypnóza, alternativní školství na okultním základě, astrologie, zen budhismus, Waldorfská škola, tzv. zdravá škola…

Filosofie: budoucí vychovatelé mládeže se setkají s názorem, že drogy anebo meditace nás mohou spojit s bohem, ale drogy jsou prý účinnější. Když se jedna věřící dívka veřejně postavila proti, měla pak problémy se zápočtem.

Hudební výchova: vyučující pozvali známého šamana z Rakouska, na jehož povinných seminářích si kromě jiného museli studenti lehnout na zem hlavami k sobě, zavřít oči… a on je uváděl do šamanských praktik spojených s hudbou. Normální součástí výuky je rocková a relaxační hudba New Age.

Výtvarnictví: inspirace se hledají ve východních náboženstvích, alkoholu, drogách, v tajemných naukách, okultismu, spiritismu, magii. Při jedné instalaci postavili studenti oltář démonům s mrtvou kočkou a množstvím svíček. Nikdo z učitelů neprotestoval, naopak, společně se u tohoto „uměleckého díla“ se studenty „bavili“. Zájem o neznámé síly, které se samy projevují při malování a umělecké tvorbě, pomalu přiváděl studenty přes různé zkušenosti s duchy až k drogám, magii a satanismu.

Tělesná výchova: praktikuje se v ní jóga, bojová umění…

Ekologie a biologie: propagují se zenové zahrady, guruismus, filosofie o Matce Zemi (gaia), východní meditace v přírodě, povinná hodinová meditace nad několikanásobně zvětšeným portrétem guru.

Výuka jazyků: používají se okultní filmy v cizí řeči (o čínském císaři, dalajlámovi, reinkarnaci…)

Předmět – Technické prostředky k vyučování: profesor chtěl ve výuce pomocí počítače uvádět studenty do hladiny „alfa“ a „gama“.

Mohlo by se pokračovat ještě uváděním dalších konkrétních příkladů. Školství se stává ne prostředkem výchovy mladé generace, ale má za cíl její degeneraci.

Co třeba dělat, když někdo vešel pod okultní vliv?

1)      Zříci se alespoň před dvěma svědky, konkrétně jmenovat každou formu okultismu…

Postup: dotyčný si klekne a jeden z přítomných svědků mu položí tyto otázky:

A) … (jméno), zříkáš se síly temnoty, která na tebe přešla skrze (např. reiki atd. …) i duchovního pozadí, které je za tím?

Tázaný odpoví: Ano.

B)  … (jméno), přesekáváš mocí Ježíše Krista toto duchovní pouto?

Tázaný odpoví: Ano.

Takto se pokračuje se všemi formami okultismu.

2)      V případě duchovních těžkostí požádat zkušenou autoritu o modlitbu za rozvázání duchovního pouta (jestliže těžkosti přetrvávají i po zřeknutí se).

3)      Spálit všechnu okultní literaturu a předměty spojené s okultismem, nehořlavé věci (např. kyvadélko, talismany) zničit (srov. Sk 19,19).

4)      Okultismus je pro ‚postiženého‘ stálou pastí. Proto pokračováním terapie má být zapojení se do živého křesťanského společenství.

 

Závěr:

Zde bylo vyjmenováno jen několik forem, které mají společný kořen s magií, věštěním a spiritismem. Těch forem je mnoho a jsou skryté (tzv. okultní). Je třeba vědět, že současná psychologie a z ní odvozená psychiatrie mají nezdravé kořeny! Je ale i zdravá životní psychologie a filosofie, postavená na Kristově evangeliu!

Nestačí se jen odřeknout okultních sil, je třeba, aby prázdné místo v duši naplnil Duch Kristův (Ř 8,9).

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

5.2.2016

Stáhnout: Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/ (5.2.2016)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)