Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/

Silvova metoda

Silvova metoda kontroly mozkové činnosti je kurz sestavený z přednášek a mentálních cvičení. Neučí člověka jen to, jak se má duševně i tělesně uvolnit, ale i jak má v tomto uvolněném stavu používat své vědomí.

Metoda je založena na autosugesci během „relaxace“ („sestoupení do hladiny alfa“), která má ulehčit ovládání tělesných funkcí (vlastních či jiných lidí), předvídání budoucnosti a podobně. J. Silva je přesvědčen, že svět je řízený „Vyšší inteligencí“, která však není totožná s křesťanským Bohem. S touto „vyšší inteligencí“ je možné komunikovat prostřednictvím hemisféry mozku ve stavu „alfa“, ve frekvencích mozkových vln 7-14 Hz. S kým vchází adept Silvovy metody do styku v hladině „alfa“, když ne s Bohem, ale s jinou „vyšší inteligencí“? Odpověď pro křesťana není těžká, vždyť náš protivník „ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil“ (1Pt 5,8) a bere na sebe podobu anděla světla (srov. 2Kor 11,14).

Ve stavu „alfa“ prý mohou Silvou vyškolení lidé transformovat své duševní síly a pronikat do jiných jedinců, zjišťovat choroby a léčit. Pomocí „vnitřní obrazovky“, „mentální vizualizace“ prý mohou osoby v tomto stavu nahlédnout do minulosti i budoucnosti a způsobit změnu životních podmínek „programováním mozku“. (Jde o magii.)

Jako součást kurzu, každý přijímá dvě bytosti jako poradce. Kontaktování se s neznámými duchovními bytostmi je zřejmé, obzvlášť když pomáhají jedincům získat moc nad druhými. Tu jde o nebezpečný spiritismus. Silvova metoda ovládání vědomí trénuje lidi psychickým manipulováním a vede k telepatii, jasnovidectví, ke kontrole a programování jiných lidí i událostí. Usiluje toho dosáhnout skrze „pozitivní myšlení“ a autohypnózu. Prostřednictvím těchto cvičení člověk uniká z reality a vytváří si falešné iluze. Logika, rozum a střízlivé uvažování v jeho životě ztrácejí místo.

Už z těchto několika poznatků můžeme jasně vidět, že v Silvově metodě se používají tyto okultní praktiky: 1) Věštění (jasnovidectví), 2) Magie, 3) Spiritismus.

Co se týká vědeckosti a pravdivosti faktů, na kterých si Silva zakládá, zhodnotili je lékaři Karlovy University: „Silvovo zdůrazňování funkční asymetrie mozku jen zdánlivě souvisí s vědeckými poznatky neurofyziologie, a je spojeno s magickými prvky.“ (Alternativní medicína: Možnosti a rizika, Praha 1995)

Od Silvy víme, že být v hladině „alfa“ je „horká linka k vyšší inteligenci“, přičemž když myslí na „vyšší inteligenci“, nemyslí na Boha. Komu se tedy člověk otevírá? Jaké duchovní síly a mocnosti přijímá za své poradce? „Bůh nechce, abyste byli společníky zlých duchů.“ (srov. 1Kor 10,20)

Reiki

Patří mezi šířící se léčitelské metody. Reiki je v podstatě magie a zasvěcení se démonům. To se děje ve třech etapách. Démoni se schovávají za nevinný pojem, a to univerzální kosmická (uzdravující) energie reiki (Ki)!

První stupeň – zasvěcení se tzv. energii reiki: mistr zasvěcením otevírá duši zasvěcence démonům a démoni vkládáním rukou tohoto zasvěcence imitují uzdravení.

Ve druhém stupni – mistr dělá znaky na rukách a na čele. Zasvěcenec (ačkoliv si to neuvědomuje, je už služebník démonů) může i na dálku posílat na lidi démony. Již používá tři magické znaky a též magická slova k ovládání démonů.

Ve třetím stupni – zasvěcený nad sebou dělá magické znaky, aby byl chráněný od vlivu moci Pána Ježíše a Ducha Svatého! To už je úplné odpadnutí od Krista a úplné odevzdání se démonickým silám.

Uvědomme si, že satan nikoho neuzdravuje, ale přesouvá choroby. To znamená, že kdo byl zdánlivě uzdraven, např. z bolesti ledvin, později onemocní a zemře např. na chorobu srdce!

V Polsku se stovky katolíků hlásí na kurzy reiki; jsou oklamáni, protože se jim tvrdí, že to schválila církev a jako důkaz k tomu slouží, že mistrem reiki je řeholní sestra Mariusza Bugaj – pasionistka. Pravdou je, že církev i tuto magickou činnost zakázala.

O co v reiki v podstatě jde? „V reiki jde především o magicko-spiritistický rituál, otvírání se na ‚pomoc‘ démonů. Situace je analogická, jako v případě TM (transcendentální meditace), kde zdrojem síly a podmínkou všech nadpřirozených skutků je vstupní akt idolatrie a volání duchů (démonů) na pomoc…“ (o. ThDr. Andrzej Posacki)

Je tzv. léčení skrze reiki neutrální? „Pravděpodobně žádná z orientálních či okultních metod léčení není sama o sobě ‚neutrální‘, i kdyby se vědomě a oficiálně distancovala od svých zakladatelů. Jsou tak proniknuté (okulním) metafyzickým základem, z kterého vycházejí, že každý element cvičení je pevně zakotvený v (antikřesťanském) náboženském systému (dnes New Age). Z tohoto systému tyto metody léčení pocházejí – reiki z buddhismu!“ (o. ThDr. Andrzej Zwoliński, vedoucí katedry sociálních věd v Krakově)

Shrnutím je heslo vypracované Zygmuntom Pawłovskim: „Reiki patří do destrukčních skupin, a tedy antispolečenských a antipedagogických. Reiki nemá nic společného s křesťanstvím…“

Závěr: Co má dělat ten, který se už „zasvětil“? Je třeba se v přítomnosti dvou pravověrných křesťanů zříci tohoto ducha, a požádat je o modlitbu za osvobození.

Akupunktura

V důsledku jednostranné reklamy vešlo do veřejného mínění, že akupunktura je úplně neškodná a vědecká. Ve skutečnosti to tak ale není!

Většina lékařů, kteří praktikují akupunkturu, vědomě pracuje s pomocí okultních metod.

Musíme si uvědomit, že akupunktura je součástí pohanské okultní čínské medicíny (nebo spíše lidového léčitelství). Zakládá se na pohanském chápání světové energie a světového ducha Tao anebo Chi (Či). Vychází z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesťanstvím!

Je třeba udělat závěr: Akupunktura je založena na filosofii zahrnující astrologii, panteizmus, hypnózu a je zakořeněna v buddhismu! Proto z lékařského i křesťanského hlediska musíme akupunkturu rozhodně odmítnout! Akupresura i čínské bodové masáže jsou na stejném základě a mají podobný cíl. Křesťan to má vědět a podle toho se zařídit.

Neexistuje žádný vědecký důkaz o existenci akupunkturních bodů a tzv. meridián.

Úplně se zamlčuje, že při akupunktuře často dochází k poškození zdraví. Dr. Manfred Heide píše: „Kromě poškození nervů a cév dochází k infekci hepatitidou B. Nejzávažnější akutní komplikace, hlášená z více míst a spojená s úmrtím, je pneumothorax, který nastává při nepřiměřeném vpichu.“

Dr. Schnorranberger, vedoucí výzkumného ústavu pro čínskou medicínu v Německu, řekl: „Akupunkturní jehlou je možné člověka i zabít. Příkladem je událost z roku 1981, kdy došlo v Mnichově k úmrtí tak, že jeden léčitel špatně akupunkturoval nemocného a tento bezprostředně po nasazení jehly zemřel.“

V roce 2012 švýcarský lékař infikoval 11 pacientů prostřednictvím akupunkturních jehel smrtelnou nemocí AIDS.

Soudní lékařka prof. Oepenová z Marburgu v televizním vysílání uvedla: „Akupunktura není tak bezpečná, jak se tvrdí.“ Dále dodává: „Není známý ani počet akupunkturních bodů a ani jejich lokalizace, zda jsou na povrchu, anebo v hloubce, takže není jasné: proč?, kdy? a kde? jehly vpichovat.“

Hypnóza

S. Freud, který se sám hypnózou zabýval, píše toto: „Tato činnost připomíná magii, zaklínání a všelijaké čáry!“

MUDr. P. Madre, který měl také zkušenosti s hypnózou, ale potom se od ní distancoval, píše: „Hypnóza je metoda založená na sugesci, což nutně znamená, že při ní dochází, alespoň do určité míry, k podmanění si jednoho člověka druhým. Takový stav může, a často se tak i stává, způsobit duševní poranění a někdy může vyvolat pomatenost. Mnoho osob získalo takové zkušenosti, že se probudili s rostoucím pocitem úzkosti, agresivity nebo viny. A to zde mluvíme jen o výsledcích lékařské praxe, bezpochyby ‚slepé‘, která se však pokládá za terapeutickou. Co se týče provádění hypnózy v souvislosti s okultismem, anebo parapsychologií, bývají v takových případech následky strašné a ďábelská moc je obrovská. Často je nevyhnutelné přistoupit k modlitbě za vysvobození, protože je všeobecným pravidlem, že hypnóza výrazným způsobem urychluje destrukci v duševní a duchovní rovině, která může být vyvolaná prováděním magie. Hypnóza totiž tím, že přechodně oslabuje vůli, ulehčuje proces pronikání ďábelského vlivu do lidské bytosti. Příklad: Jedná se o osobu silně neurotickou, která byla hypnotizována prostřednictvím magických sil. Bohužel nedošlo k procitnutí. Všechny pokusy o psychické znovuoživení byly marné a tento člověk zůstal ve stavu víceméně hlubokého transu. Nyní je již dlouho držen v psychiatrické léčebně!“

MUDr. M. Heide v knize Bludné cesty ke zdraví píše: „Dnes se nabízí bohatý výběr literatury o lékařské hypnóze… Ale lékař, který používá tuto metodu, je neschopný pro Boží dílo! Proto se straň všeho, co zavání hypnózou! Prostřednictvím této ‚vědy‘ je položený základ ke spiritismu…“ Staré pohanské démonické umění sugesce a hypnózy se znovu objevilo pod nevinným pláštíkem tzv. moderní vědy, a tak téměř nerušeně připravuje cestu jiným moderním, zaslepujícím „léčebným metodám“.

Jaký postoj má k hypnóze církev? Pravoslavná církev v současném Rusku nedovoluje svým věřícím žádné použití hypnózy! Opakujeme žádné, ani v lékařství, ani v psychiatrii, ani žádné „vědecké“ pokusy! Proč? Protože hypnózu správně zařazuje mezi okultní metody!

Závěr: Bylo naší povinností povědět jasné slovo rovněž k Silvově metodě, reiki, akupunktuře a hypnóze!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

1. 2. 2016

Stáhnout: Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/ (1.2.2016)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)