Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/

22. 1. 2016

Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma!

V Dt 18, 9-12 je vyjmenováno 9 oblastí okultismu:

  1. Provedení ohněm – zasvěcení božstvům (démonům)
  2. (hebrejsky: kósem) – věštění (asi 200 forem)
  3. (mo‘nén) – astrologie (horoskopy, znamení zvěrokruhu…)
  4. (manaheš) – bílá magie (léčitel magnetizér, psychotronik…)
  5. (manašeb) – černá magie (čaroděj…)
  6. (hóber haber) – lidová magie (zaklínání, odklínání, odlévání vosku, házení uhlíků…)
  7. (šóel ob) – spiritismus jako věštění
  8. (jiddóni) – jasnovidectví
  9. (dóreš el hamatím) – spiritismus jako magie

„Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (v. 12)

První přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo Mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi (ptáci, hvězdy, slunce), dole na zemi (posvátná zvířata…) nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do čtvrtého pokolení.“ (Dt 5,6n)

tvůj Bůh!“ Jde zde především o osobní vztah. „Z toho vyplývá, že ty máš být můj. Uvědom si, že já jsem tě stvořil, za tebe dal svého Syna. Já tě žárlivě miluji. A co ty? Já jsem tě vyvedl z otroctví. Otroctví Egypta, to je otroctví satana a hříchu. Co po tobě chci? Nebudeš mít jiného boha mimo Mne.“ Tento vztah lásky k osobnímu Bohu je nejdůležitější. Nemůžeš tvrdit, že Boha miluješ, pokud nezachováváš konkrétní požadavky, které jsou pro tebe: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou… Nesmíte chodit za jinými bohy (démony) z božstev okolních národů.“ (Dt 6,4-14) První přikázání zahrnuje v sobě všechna ostatní. Bez prvního přikázání všechna ostatní nemají smysl! Tento vztah lásky k Bohu je spojován s požehnáním a jeho přestoupení s nejtěžšími tresty. Mojžíš před smrtí připomíná Izraeli: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, smrt a zlo, když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, a dbal na Jeho přikázání… Jestliže se tvé srdce odvrátí a budeš se klanět jiným bohům a jim sloužit, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete!“ (Dt 30,15nn)

Dějiny Izraele se odehrávaly kolem tohoto hlavního přikázání. Když se národ přiklonil k pohanskému modlářství, které má svou sílu v magii, věštění a spiritismu (viz Dt 18,9-14), potom přicházely války, nemoci, zajetí… Jestliže národ konal pokání v této oblasti, Bůh zázračně zasahoval. Např. zbožný král Jóšafat bez boje zvítězil nad třemi armádami nepřátel (viz 2Pa 20,1nn). Také když se zbožný král Chizkijáš obrátil k Bohu, obklíčený Jeruzalém byl zázračně zachráněn: následující ráno bylo 185 000 nepřátel mrtvých (viz 2Kr 18-20; 2Pa 32); na druhé straně hřích Jeroboáma – úcta dvěma býčkům – přinesla strašné následky. Téměř všichni izraelští králové, na rozdíl od některých judských, byli modláři. Přestože byli neustále napomínáni, neobrátili se. Odstrašujícím trestem za modlářství bylo vyhnání do babylónského otroctví. Všichni králové Judska i Izraele jsou hodnoceni podle jednoho měřítka – zda byli modláři, anebo ctitelé Hospodina (viz 2Pa 33,6).

V Novém Zákoně k hlásání plného evangelia bylo rovněž nutné, aby lidé nejen uvěřili v Krista, ale aby se rozešli s duchem pohanství.

Věštkyně ve Filipech dělala hlasatelům evangelia tu nejlepší reklamu: „Lidé, poslouchejte je, to jsou služebníci Nejvyššího Boha, oni vám hlásají cestu spásy!“ (Sk 16,16) Ale sv. Pavel rozlišil, že v ní je věštecký duch. Vyhnal tohoto ducha, a ona tím tuto tzv. schopnost ztratila. Reakce byla taková, že Pavla i Silase zbičovali a uvrhli do vězení.

Sv. Pavel hlásal evangelium v plnosti; tedy přinášel nejen radostnou zvěst o spáse, ale ukazoval i na nebezpečí temnoty, která je za pohanstvím, jak tomu bylo i při střetu s čarodějem na Kypru (srov. Sk 13,1-12). Gubernátor ostrova Sergius Paulus byl muž velmi rozumný, ale měl vedle sebe židovského čaroděje, který se jmenoval Barjezus. Když přišel apoštol Pavel, aby hlásal Krista, čaroděj se tvrdě postavil proti Pavlovi a odporoval mu. V tomto dialogu Pavel plný Ducha Svatého řekl: „Synu ďáblův, jak dlouho budeš křížit přímé cesty Boží?… Oslepneš!“ (Sk 13,10-11) Kdyby sv. Pavel toleroval čaroděje, zůstal by celý ostrov v temnotě pohanství. On se ale v Duchu Svatém postavil proti duchu temnoty a onen čaroděj oslepl a potom mohl Pavel hlásat v plnosti evangelium o Kristu. Na každém území, kam přišlo pravé křesťanství, musel nastat tento střet se silami temna. Někde to stálo i životy tisíce mučedníků. Na to jsme už zapomněli.

V Efezu, kde apoštol hlásal Krista, lidé, kteří se obrátili, spálili okultní literaturu v hodnotě 50 000 denárů (srov. Sk 19,18-20). Dnes by se řeklo, že to byla velká škoda, ale pak se Boží slovo mocně šířilo. Kolik se v Rusku za posledních 25 let rozšířilo podobné literatury, která propaguje okultismus a pohanství! Každý opravdu obrácený křesťan by měl udělat očistu svého bytu; nejen od okultní literatury, ale i od okultních symbolů a předmětů.

Nejvíce otupuje prosté věřící tzv. bílá magie, pomocí níž se „pomáhá, léčí“. Je zakázána, protože v kořenu je stejný duch jako při černé magii a vede ke stejnému cíli. „Každého, kdo činí tyto věci má Hospodin v ohavnosti.“ (Dt 18,12a) V současné době je v Itálii skoro 12 miliónů „uživatelů magie“. Tato skutečnost ukazuje na existenciální dezorientaci.

Když apoštol Petr s Janem vešli do Samaří, působil tam Šimon, mág, který se zabýval bílou magií. (viz Sk 8,9-24) Je o něm napsáno, že všechen lid, malí i velcí, byli přesvědčeni, že skrze něho působí Boží moc. I dnes lidé nerozlišují a tvrdí: „Hlavně, že to pomáhá!“, ale je otázka, jak dlouho, a hlavně, za jakou cenu. Tady je ve hře věčný život! První přikázání zdůrazňuje čistý vztah k Bohu. Kdo si nechá posloužit magií či věštěním, je duchovně znečištěn. Ve Starém Zákoně byl dokonce za takové poskvrnění a takovou činnost trest smrti (viz Lv 20,6-27).

Dnes nastala invaze cizích božstev skrze pohanská náboženství a praktiky. Proto:

a) Nebudeš mít obrazy pohanských božstev, jako např. symboly zvířat či ptáků. Nebudeš nosit na krku znamení zvěrokruhu ani nebudeš věřit horoskopům.

b) Nebudeš se tomu klanět: čili nedáš tomu ani svou víru ani srdce (např. talismany).

c) Nebudeš tomu sloužit. Jedinému Bohu se budeš klanět a Jemu jedinému sloužit! Sloužit někomu či něčemu namísto Bohu a klanět se tomu je modlářství a otročení démonům. Tito démoni (tzv. negativní energie) si pak skrze tvou neposlušnost dělají nárok působit ve tvém životě. Přijdou nemoci, neštěstí, utrpení na tebe i na tvé děti až do čtvrtého pokolení po tobě (srov. Ex 20,5). Takový trest si přivodíš za svou neposlušnost Bohu a Jeho slovu. A hlavně – čím to všechno končí? „…modláři a ti, kdo se zabývají magií, mají svůj úděl v ohnivém jezeře…“ (Zj 21,8).

Homeopatie

V poslední době jsme si zvykli na pojem homeopatie. Většina lidí netuší, z jakých kořenů vyrůstá. Homeopatie je propagována jako nový, neškodný a lepší léčebný systém. Ve skutečnosti však jde o zamaskovanou magii. Co o homeopatii hovoří vědci?

1)       Kniha Alternativní medicína, možnosti a rizika (Praha 1995): Autorem je kolektiv 12 profesorů a doktorů věd z Karlovy University, kteří po kritickém rozboru shrnují (str. 68): „Homeopatii samozřejmě z hlediska vědecké medicíny jednoznačně odmítáme jako systém založený na iracionálních principech. Používané léky odmítáme, protože jejich účinnost nebyla dokázána!

2)       Odmítavý postoj mají rovněž vědečtí pracovníci prof. Dr.hab.med. Andrzej Gregosziewicz a Doc. Dr.hab. Jacek Tyczkowski z Centra pro molekulární a makromolekulární výzkum PAN (Polská akademie věd) v Łodzi, kteří se zabývali zkoumáním homeopatické léčby.

3)       Předseda Akademie věd České republiky prof. Dr. R. Zahradník DrSc. charakterizuje homeopatii takto: Je to svět iracionálna, výmyslů a pověr.“

Tedy z uvedeného jasně vidíme, že tvrzení o tom, že homeopatie je vědecká disciplína, je velká lež!

Také to, že homeopatické léky nemají vedlejší škodlivé účinky je lží! Důkazem je svědectví předního ideologa homeopatie MUDr. Taylora Kenta, který přiznává: Všechny homeopatické léky působí především na vůli a vědomí. Některé působí na oboje. Tyto zasahují lidské volní a rozumové schopnosti, i pocity. Při studiu léku Aurum zjistíme, že zasahuje nejvíce city. Nejsilnější je láska člověka k životu. Aurum působí tak silně, že tuto lásku ničí a člověk nakonec spáchá sebevraždu. Argentum tak ničí vnímání, že člověk přestává být racionálním. Jeho paměť je v troskách. Tak je tomu s každou homeopatickou látkou. Nejprve zasahuje lidskou mysl a potom postupuje na celý organismus!“

To je citát předního představitele homeopatie!

Když vidíme, že homeopatie nemá nic společného se solidní vědou a jak negativně působí na zdraví člověka, klademe otázku:

Co je podstatou homeopatie a z čeho vychází? Když jdeme ke kořenům, setkáme se tu s magií a věštěním. Důkazem, že se tu skutečně jedná o magii, jsou tři základní principy, na kterých je homeopatie postavena. Čtvrtý princip se týká věštění. Rozebereme si je podrobněji:

Prvním a základním principem je pravidlo simile – („podobné podobným“!)

Tento zákon simile, podobné podobným, se neužívá jen v černé magii k poškození, ale i v bílé magii k „odstranění“ této škody – k „uzdravení“! Tento princip je společným základem magie a rovněž homeopatie! Totiž homeopatie je formou bílé magie. Z hlediska vědy je pravidlo simile iracionálním výmyslem.

Druhým principem je zákon o ředění.

Základní látka na přípravu homeopatického léku se ředí. V ředění D 30 už není ani jedna molekula základní látky. Existuje ředění D 100, D 200, D 1000 a vyšší. Je třeba si uvědomit, že to, co má léčit, není léčebná látka, ale jakási nehmotná energie, tedy duchovno! Každému musí být jasné, že tady jsme v alchymii a magii! (Tzv. paměť vody neexistuje.) Znovu si uvědomme: To, co léčí, je duchovno! Ale jaké?

Třetím principem je zákon o protřepávání.

Někteří výrobci protřepávají tyto tzv. léky ručně, jako např. anglická firma Helios. Jiní už dnes protřepávají strojově. Zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann připisoval protřepávání větší váhu než ředění. Byl totiž přesvědčen, že v procesu protřepávání se chytá do homeopatického přípravku kosmická energie.

Čtvrtým principem je tzv. homeopatická typologie. O ní se stručně vyjádřili universitní profesoři Karlovy University slovy: „Homeopatická typologie je obdobou astrologických horoskopů!“ – Tedy jde tu o věštění!

Považujeme za důležité upozornit, že zakladatel homeopatie S. Hahnemann byl členem dvou zednářských lóží. Tu platí: „Jaký kořen, takové ovoce!“

Podstata homeopatie je založena na magii a věštění. Obě tyto formy jsou odsouzeny Božím slovem.

Nenecháme se proto klamat tím, zda homeopatie funguje anebo ne. To pro nás křesťany nemůže být kritériem. My se musíme řídit morálními kritérii, které jasně stanovil Boží Zákon! Podobně jako potrat, ať už vykonaný neodborně anebo „odborně“ lékařem, je vraždou a tedy hříchem proti 5. přikázání. Stejně tak i praktikování homeopatie, ať už to dělá laik – šarlatán, anebo křesťanský lékař, je vždy vážným hříchem proti 1. Božímu přikázání Desatera!

Dr. Maria Meyer z University v Hannoveru, v přednášce na ATK 28.4. 1999, prohlásila: „V akupunktuře a homeopatii nejsou využity přírodní síly, ale duchovní bytosti. Kdo se podrobí takovým terapiím, otevírá dveře těmto bytostem.“

V ČR, v městě Jeseník se roku 2002 stal tento případ: Dcera lékárníka dostala ekzém a léčila se pouze homeopatiky. Choroba se rozšířila na vnitřní orgány, ale ona přesto kategoricky odmítala klasickou léčbu i převoz do nemocnice a ve svých 27 letech tato žena, matka 4leté dcery, v následku homeopatického „léčení“ zemřela.

Co homeopatie sleduje – zdraví lidí či jejich peníze? Prof.Dr. R. Zahradník DrSc. uvádí: „V celosvětovém měřítku jsou v této hře miliardy dolarů. Útočit proti homeopatii je podobně naivní jako chtít zaútočit na automobilový průmysl. Ale je důležité, aby lidé věděli, jak absurdního podvodu jsou oběťmi.“ Největší škodu však utrpěli na duši! Stali se otroky temných sil.

Mlčet k okultismu i k homeopatii by pro nás jako duchovní pastýře bylo ne pouze hříchem, ale přímo zločinem!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Stáhnout: Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 (úvod, homeopatie) (22.1.2016)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)