Emauzy

 

a) úvod – Emauzy

Co prožívali učedníci, když vyšli z Jeruzaléma a když se k nim připojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: „O čem spolu rozmlouváte? Proč jste plni smutku?“ Jeden z nich, Kleofáš, Mu řekl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, který nevíš, co se tu v těchto dnech stalo.“ On se zeptal: „A co se stalo?“ Odpověděli Mu: „Ježíše Nazaretského, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží vydali, aby byl odsouzen na smrt… a my jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael.“ A pak učedníci zvěstují, že slyšeli, že ženy viděly anděly, kteří říkali, že je živý. Ježíš jim řekl: „Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim vše, co se na něj vztahovalo. Jejich srdce hořela, když jim vykládal Písmo. Brzy nato se jim při lámání chleba otevřely oči a oni Ho poznali, ale On zmizel jejich zrakům.

Ježíši, otevři oči i nám, abychom Tě poznali ve Tvých bratřích (viz. Mt 25,40). Tvůj bratr je ten, kdo Tě přijal, svědčí o Tobě a je za to pronásledován od těch, kteří Tebe pronásledují. Dej, abych Tě dnes uviděl ve Tvém bratru, který se se mnou modlí.

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Tu se jim otevřely oči a poznali Ježíše.“

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“ a jeden dodá: „Ty jsi tu. Teď Tě poznávám v sobě i v bratrovi!

d) 5 minut:

Ježíš mi otvírá rozum i srdce pro své slovo.

Píseň: „Ježíši, jméno nejkrásnější.“

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)