Emauzy

 

a) úvod – Emauzy

Co prožívali učedníci, když vyšli z Jeruzaléma a když se k nim připojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: „O čem spolu rozmlouváte? Proč jste plni smutku?“ Jeden z nich, Kleofáš, Mu řekl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, který nevíš, co se tu v těchto dnech stalo.“ On se zeptal: „A co se stalo?“ Odpověděli Mu: „Ježíše Nazaretského, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží vydali, aby byl odsouzen na smrt… a my jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael.“ A pak učedníci zvěstují, že slyšeli, že ženy viděly anděly, kteří říkali, že je živý. Ježíš jim řekl: „Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim vše, co se na něj vztahovalo. Jejich srdce hořela, když jim vykládal Písmo. Brzy nato se jim při lámání chleba otevřely oči a oni Ho poznali, ale On zmizel jejich zrakům.

Ježíši, otevři oči i nám, abychom Tě poznali ve Tvých bratřích (viz. Mt 25,40). Tvůj bratr je ten, kdo Tě přijal, svědčí o Tobě a je za to pronásledován od těch, kteří Tebe pronásledují. Dej, abych Tě dnes uviděl ve Tvém bratru, který se se mnou modlí.

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Tu se jim otevřely oči a poznali Ježíše.“

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“ a jeden dodá: „Ty jsi tu. Teď Tě poznávám v sobě i v bratrovi!

d) 5 minut:

Ježíš mi otvírá rozum i srdce pro své slovo.

Píseň: „Ježíši, jméno nejkrásnější.“

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)