Sedm slov z kříže – VII. slovo z kríža: “Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!” (Lk 23,46)

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Lk 23,44-46: Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: ‚Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!‘ Po těch slovech skonal.“ Мt 27,51.54: „… země se zatřásla, skály pukaly,… Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: ‚On byl opravdu Boží Syn!‘“

Po smrtelně bledé Ježíšově tváři tečou potůčky krve, která je čím dál tím tmavší. Líce plné ran se prodlužují. Rty jsou modré a stažené. Hlava se sklání k hrudi, Ježíši přestává bít srdce. Uvědomuje si, že je na prahu smrti. Z posledních sil se vzpírá na nohy a mocným hlasem volá: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ Jeho ruce předtím sevřené se teď otevřely a klesly. Kolena se vyhnula na jednu stranu. Hlava se bezvládně sklonila k hrudníku. Pán Ježíš vydechl naposled. Byla třetí hodina odpoledne.

Pán Ježíš nezemřel nejčastější smrtí ukřižovaných – udušením, ale zemřel puknutím srdce. Když římský voják přistoupil k Ježíšovu kříži a chtěl se přesvědčit, že Ježíš je opravdu mrtvý, zabodl mu kopí do pravého boku. Když probodl Ježíšův bok, vytekly obě tekutiny. Nejprve krevní sraženina a potom plazma. Byla to krev a voda, jak popisuje apoštol Jan. Hustá, těžce tekoucí krev plynula volně pouze vlastní vahou.

Ježíšova smrt byla nejtěžším duševním a duchovním bojem na naší planetě a zároveň v celém vesmíru. Šlo o zlomení síly hříchu, démonské síly.

Svůj i náš životní program Ježíš vyjádřil v modlitbě Otčenáše slovy: „Otče, buď vůle tvá!“

Apoštol se ptá: „Copak nevíte, že vy, kteří jste byli pokřtěni v Krista Ježíše, ve smrt jeho jste byli pokřtěni?“ (Ř 6,3) Křest má charakter smlouvy. Ježíš dal za tebe život – to je „ANO“ pro tebe z Jeho strany. Tvé „ano“ je podmíněno poznáním podstaty křtu a ochotou umírat sobě.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Uvědomuji si Ježíšovo umírání a Jeho smrt a všichni opakujeme: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Vůle nebeského Otce je, abych byl spasen. Společně řekneme: „Otče“ a jeden dodá: „Buď vůle Tvá“ (Mt 6,10).

 

d) Modlitba srdcem (5 minut):

Všichni vzýváme: „Ááá… báa v tomto volání spolu s Ježíšovým duchem odevzdávám svého ducha do Otcových rukou a přijímám jakýkoli čas a způsob smrti.

 

 

Kdo se upřímně pomodlí posledních sedm Kristových slov,

získá plnomocné odpustky.

Podmínkou je, aby dotyčný byl v milosti Boží posvěcující

(neměl na svědomí těžký hřích).

 

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)