Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

a) 5 minut – úvod

Zatčení: Apoštol zrádce přivedl do Getsemane vojáky a chrámovou stráž s pochodněmi. Přistoupil k Ježíši a zrádně Ho políbil. Vojáci se pak Ježíše zmocnili.

Před Annášem: Přivedli Ho k veleknězi Annášovi. Ten se Ho vyptával na mnohé. Jeden ze strážců udeřil Ježíše do tváře.

Před Kajfášem: Annáš poslal spoutaného Ježíše k veleknězi Kaifášovi. Kaifáš řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží“. Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl.“ Velekněz roztrhl svá roucha a zvolal: „Rouhal se!“ Zástup začal křičet: „Hoden je smrti!“ Začali Ježíšovi plivat do obličeje a bít Ho po hlavě.

Zapření Krista: Petr seděl venku na nádvoří. Zde třikrát zapřel Krista s přísahou: „Neznám toho člověka.“ Když kohout zakokrhal, vyšel ven a hořce plakal.

Poprvé před Pilátem: Ráno přivedla církevní hierarchie spoutaného Ježíše k vladaři Pilátovi. Pilát po vyslechnutí obou stran řekl: „Já na tom člověku neshledávám vinu.“ Církevní hierarchie vystupňovala psychologický teror. Sliby a vyhrožováním přinutila státní moc k zločinu. Tak je tomu i dnes.

Před Herodem: Pilát je poslal i s Ježíšem za Herodem, aby záležitost vyřešil on.

Podruhé před Pilátem: Herodes Ježíše poslal nazpět k Pilátovi. Církevní hierarchie naléhala na Piláta, aby Ježíše odsoudil na smrt.

Barabáš: Tehdy čekal na smrt nenáviděný zločinec Barabáš. Na otázku Piláta, zda chtějí propustit Ježíše či Barabáše, zvolili Barabáše. Pro Ježíše žádali smrt.

Bičování: Pilát se domníval, že církevní hierarchie se uspokojí krutým bičováním. Nechal Ježíše zbičovat.

Trním korunování: Vojáci Mu pak dali na hlavu trnovou korunu, plivali do obličeje, bili po hlavě a posmívali se Mu.

Ecce homo: Zbičovaného Ježíše s trnovou korunou na hlavě předvedl před církevní hierarchii a zfanatizovaný dav. Křičeli: „Pryč s ním, ukřižuj ho!“

Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: „Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého“. A vydal Ježíše na smrt.

Ježíš bere na sebe kříž. Ježíšova slova platí pro každého a v každý čas: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“.

Ježíš padá pod křížem. Těžký kříž sráží ztrýzněného Ježíše k zemi. I nás kříž sráží k zemi. Je třeba se zapřít a vstát.

Ježíš potkává svou Matku. Nikdo netvořil hlubší jednotu s Ježíšem, než Jeho Matka. Ona je Jeho nejvěrnějším učedníkem. Nám je vzorem v následování.

Šimon z Kyrény: Přinutili Šimona, aby nesl Jeho kříž.

Veronika: Tradice svědčí, že tato žena podala Pánu Ježíši roušku. To nebyl jenom čin soucitu, ale i velké odvahy.

Druhý pád: Ježíš padá pod křížem. I my mnohdy padáme. Je třeba znovu vstát a pokračovat na cestě nesení svého každodenního kříže.

Plačící ženy: Ježíš je napomíná: „Dcery Jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.“

Třetí pád: Poslední pád byl nejbolestivější. Ježíš nám dává příklad povstání. I my máme zmobilizovat všechny duševní i fyzické síly a jít za Ním.

Obnažení Ježíše: Ježíš přišel na Golgotu. Vojáci z Něho strhli oděv, aby Ho ukřižovali.

b) 5 minut

Všichni opakujeme: „Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě.“

c) 5 minut

Společně řekneme: „Ježíši“, а jeden za sebe i za ostatní hlasitě dodá:  „Zříkám se sebe a beru svůj kříž.

d) 5 minut

Všichni vzýváme: Jee-ho-šu-ááá! Nyní si uvědomuji: „Jdu za Tebou!“


Stáhnout: Nová verze modlitební brožurky ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“

Gal 5,16-17 (15. 7 – 29. 7. 2018)