Z Getsemane na Golgotu (křížová cesta)

 

a) 5 minut – úvod

Zatčení: Apoštol zrádce přivedl do Getsemane vojáky a chrámovou stráž s pochodněmi. Přistoupil k Ježíši a zrádně Ho políbil. Vojáci se pak Ježíše zmocnili.

Před Annášem: Přivedli Ho k veleknězi Annášovi. Ten se Ho vyptával na mnohé. Jeden ze strážců udeřil Ježíše do tváře.

Před Kajfášem: Annáš poslal spoutaného Ježíše k veleknězi Kaifášovi. Kaifáš řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží“. Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl.“ Velekněz roztrhl svá roucha a zvolal: „Rouhal se!“ Zástup začal křičet: „Hoden je smrti!“ Začali Ježíšovi plivat do obličeje a bít Ho po hlavě.

Zapření Krista: Petr seděl venku na nádvoří. Zde třikrát zapřel Krista s přísahou: „Neznám toho člověka.“ Když kohout zakokrhal, vyšel ven a hořce plakal.

Poprvé před Pilátem: Ráno přivedla církevní hierarchie spoutaného Ježíše k vladaři Pilátovi. Pilát po vyslechnutí obou stran řekl: „Já na tom člověku neshledávám vinu.“ Církevní hierarchie vystupňovala psychologický teror. Sliby a vyhrožováním přinutila státní moc k zločinu. Tak je tomu i dnes.

Před Herodem: Pilát je poslal i s Ježíšem za Herodem, aby záležitost vyřešil on.

Podruhé před Pilátem: Herodes Ježíše poslal nazpět k Pilátovi. Církevní hierarchie naléhala na Piláta, aby Ježíše odsoudil na smrt.

Barabáš: Tehdy čekal na smrt nenáviděný zločinec Barabáš. Na otázku Piláta, zda chtějí propustit Ježíše či Barabáše, zvolili Barabáše. Pro Ježíše žádali smrt.

Bičování: Pilát se domníval, že církevní hierarchie se uspokojí krutým bičováním. Nechal Ježíše zbičovat.

Trním korunování: Vojáci Mu pak dali na hlavu trnovou korunu, plivali do obličeje, bili po hlavě a posmívali se Mu.

Ecce homo: Zbičovaného Ježíše s trnovou korunou na hlavě předvedl před církevní hierarchii a zfanatizovaný dav. Křičeli: „Pryč s ním, ukřižuj ho!“

Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: „Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého“. A vydal Ježíše na smrt.

Ježíš bere na sebe kříž. Ježíšova slova platí pro každého a v každý čas: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď za mnou“.

Ježíš padá pod křížem. Těžký kříž sráží ztrýzněného Ježíše k zemi. I nás kříž sráží k zemi. Je třeba se zapřít a vstát.

Ježíš potkává svou Matku. Nikdo netvořil hlubší jednotu s Ježíšem, než Jeho Matka. Ona je Jeho nejvěrnějším učedníkem. Nám je vzorem v následování.

Šimon z Kyrény: Přinutili Šimona, aby nesl Jeho kříž.

Veronika: Tradice svědčí, že tato žena podala Pánu Ježíši roušku. To nebyl jenom čin soucitu, ale i velké odvahy.

Druhý pád: Ježíš padá pod křížem. I my mnohdy padáme. Je třeba znovu vstát a pokračovat na cestě nesení svého každodenního kříže.

Plačící ženy: Ježíš je napomíná: „Dcery Jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.“

Třetí pád: Poslední pád byl nejbolestivější. Ježíš nám dává příklad povstání. I my máme zmobilizovat všechny duševní i fyzické síly a jít za Ním.

Obnažení Ježíše: Ježíš přišel na Golgotu. Vojáci z Něho strhli oděv, aby Ho ukřižovali.

 

b) 5 minut

Všichni opakujeme: „Ježíš řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě.“

c) 5 minut

Společně řekneme: „Ježíši“, а jeden za sebe i za ostatní hlasitě dodá:  „Zříkám se sebe a beru svůj kříž.

d) 5 minut

Všichni vzýváme: Jee-ho-šu-ááá! Nyní si uvědomuji: „Jdu za Tebou!“


 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“

Ř 3,25 (19. 11. – 3. 12. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]