Dar proroctví

 

a) úvod – Dar proroctví

V listě ke Korinťanům je napsáno: Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) Apoštol Pavel dále vysvětluje: „Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.“ Tedy při prorokování nejde o nějaké věštění, ale o budování, povzbuzení a útěchu.

Dnes každý obrácený křesťan musí nejvíce dychtit po daru proroctví. Proč? Protože společným pramenem jak Písma, tak i daru proroctví je týž Duch svatý! Duch pravdy!

Dnes ale Písmo svaté vysvětlují heretičtí teologové, a to přes brýle takzvané historicko-kritické metody. Za touto metodou je „pseudodar“ antiprorocký a duch lži.

Ovocem Ducha pravdy je věčný život. Ovocem ducha lži je věčná smrt.

Model, jak vysvětlovat Písmo svaté, dává apoštol Petr ve svém kázání v den Letnic. Nejprve reaguje na to, co se stalo: Apoštolé jsou naplněni Duchem svatým a vnějškově se to projevuje tak, že mluví novými jazyky a prorokují. Petr odcituje proroka Joéla 3,1-5: „I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.“ (Sk 2,18) Potom hned jde k podstatě, a tou je Ježíš Kristus a Jeho vykupitelská smrt i Jeho zmrtvýchvstání. Ukazuje, že pravda zmrtvýchvstání je obsažena v Žalmu 16,8-11: „Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach.“ (Sk 2,27) Petr řekl: „Zde mluví prorok David ne o sobě, ale o vzkříšení Krista.“ Pak cituje Žalm 110,1: „Řekl Pán mému Pánu: ‚Usedni po mé pravici.‘“ K tomuto Petr dodává: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ (Sk 2,35)

Jaké bylo ovoce tohoto prorockého kázání? „Byli zasaženi ve svém srdci a řekli: ‚Co máme dělat?‘“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se … A dostanete dar Ducha svatého.“

Stejným způsobem vysvětloval Písmo i sám Ježíš emauzským učedníkům. Ovocem bylo, že se jim otevřely oči a hořela jejich srdce (srov. Lk 24,31-32).

Stejně vykládají Písmo evangelisté, i apoštol Pavel a jiní apoštolové. Stejně máme Písmo vykládat i my – tedy ne v duchu ateistické HKT, ale v Duchu svatém, v duchu prorockém!

Prorokovat znamená aktualizovat literu Písma svatého do konkrétní situace. Vzorem antiproroctví je současná historicko-kritická teologie. Každý kněz je povinen se tohoto ducha HKT odřeknout a prosit o dar proroctví. O tento dar proroctví však má prosit i každý upřímný věřící. Zde platí: „Proste a dostanete.“

b) všichni opakujeme: „Dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. (1Kor 14,1)

c) Společně řekneme: „Ježíši“, a jeden dodá: „Teď přijímám dar proroctví!“

d) Osobně prožívám tuto pravdu, zůstávám ve vděčnosti: „Děkuji za dar proroctví.“ Píseň: „Sláva, sláva, Aleluja.“

 

Stáhnout: Nová verze modlitební brožurky ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)