Zjevení ženám

 

a) úvod – Rozjímání nad Božím slovem

Ženy, které nesli drahé masti, byly svědky toho, že hrob je prázdný. Poté viděly dva svědky Ježíšova vzkříšení. Ti jim řekli, že Ježíš vstal z mrtvých, aby to zvěstovali apoštolům. Jejich slova jim však připadala jako blouznění (srov. Lk 24,9-11).

Znovu se vrátili ke hrobu a když odtud odcházely, sám Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ženy se vrhly k Jeho nohám, objímaly je a klaněly se mu. Ježíš jim řekl: „Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)

Ďábel i jeho lidé užívají celou řadu psychologických metod k zastrašování těch, kdo chtějí žít s Ježíšem a svědčit o Něm.

Ježíš je pravý Bůh. On přemohl hřích i smrt. Ženy se mu klaní – jedinému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“

Komu a čemu se klaním já? Penězům? Hmotným věcem? Kariéře? Falešným filosofiím? Moderním psychologiím? Veřejnému mínění? Duchu nečistému? Hříchu či pohanským praktikám? Koho, anebo čeho se bojím? Zesměšňování? Psychologických tlaků? Lidí? Ježíš i tobě nyní říká: „Neboj se!

 

b) 5 minut všichni opakujeme: „Ježíš se zjevil ženám a řekl: ‚Nebojte se!‘“ Prožívám setkání žen s Ježíšem, a nyní i své setkání s Ním.

c) 5 minut: Společně řekneme: „Ježíši”, а jeden dodá: „Nebojím se, důvěřuji Ti.“ Uvědomuji si, že musím změnit myšlení: Čeho se konkrétně bojím? Teď dávám tento strach Ježíšovi a vyznávám, že právě v tomto Mu důvěřuji.

d) 5 minut osobně prožívám, že vzkříšený Ježíš je teď tady. Při zpěvu „Adoramus te Domine“, což znamená „Klaníme se Ti, Pane“, se klaníme. Děkuji Ježíši za to, kdy mi pomohl.

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)