Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

a) Zamyšlení nad Božím slovem

O setkání vzkříšeného Krista se svou matkou Písmo mlčí. Ona v hodině Jeho smrti stála pod křížem a duchovně spolu s Ním vešla do Jeho smrti jako Jeho, ale i naše matka. Když sňali mrtvé Ježíšovo tělo z kříže, dotýkala se Jeho ran nejen rukou, ale i srdcem. Pak bylo umučené tělo pochováno do kamenného hrobu. Končí pátek a nastává noc. Co prožívá i pozemská matka v noci po pohřbu svého jediného milovaného syna? Hlubokou bolest v srdci. Bohorodička uchovává ve svém srdci všechna Ježíšova slova a nyní zůstává v Jeho spasitelném vyjádření: „Syn člověka bude odsouzen, zabit, ale třetího dne vstane z mrtvých.“ Znovu si ve velké bolesti s velkou vírou a v toužebném očekávání připomíná: „A třetího dne bude vzkříšen.“ Sobota, den bolesti a očekávání ve velké naději. Plně věří tomuto Božímu slovu i v této nejtěžší zkoušce, kdy všichni byli zlomeni bolestí a beznadějí. V tomto je nám, kteří jsme Její druhorození synové a dcery, příkladem víry a důvěry v Boží zaslíbení.Končí sobota, nastává noc na třetí den. Který časový moment se to stalo, není podstatné. Místnost, kde je, je naplněna světlem a uprostřed světla stojí Její Syn, Ježíš. Tento moment velké radosti, štěstí, pokoje, nelze vyjádřit slovy. Ježíš tu stojí a nadpřirozeným světlem proniká celou Její bytost. Ona prožívá v hlubině své duše a ducha přítomnost svého vzkříšeného Syna, tajemství spoluvzkříšení. Ona je živým svatostánkem. V ní ve chvíli vtělení Božího slova sestoupila plnost milosti (Lk 1) a Ona dostala všechny potřebné duchovní dary pro sebe i pro nás! Je nyní opět novým duchovním Jeruzalémem, místem setkání a přebývání Boha mezi lidmi (Zj 21,10). V této chvíli si uvědomuje nejen hlubinnou jednotu se svým Synem, ale zároveň se i dívá do Jeho očí – On zde stojí, dívá se s velkou láskou na ni. Z Ježíšovy přítomnosti vyzařuje nesmírný pokoj beze slov. Ona z hlubiny srdce tiše pronáší: „Je-ho-šu-a…“.

Když šly ženy ráno ke hrobu, Ježíšova matka s nimi nešla. Ženy měly vidění anděla, setkaly se i s dvěma mladíky a pak se s nimi setkal i samotný Ježíš.

Mlčení Písma nepopírá, že první ze všech se Ježíš ukázal své matce. Naopak, předpokládá to jako samozřejmost, a tak to přijala i církevní tradice. Písmo svaté svědčí, že skrze křest máme i my účast na Kristově smrti a Jeho vzkříšení (srov. Ř 3-5).

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

všichni opakujeme: „Čistá Bohorodičko, těš se ze vzkříšení svého Syna!“

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Je-ho-šu-á-á-á [*], а jeden dodá: „Ty jsi skrze svou Matku ve mně!

 

d) Zpěv (5 minut):

„Zazáři, zazáři, nový Jeruzaléme“. V duchu prožívám s Marií tajemství jejího spoluvzkříšení a setkání s Ježíšem.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

 

Setkání vzkříšeného Ježíše se svou Matkou (Motivace k modlitbě v době Velikonoční)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)