Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

Poslední večeře

 

a) 5 minut – úvod

Ve čtvrtek večer je Ježíš spolu s apoštoly ve večeřadle. Velikonoční svátky jsou spojeny s obřadem obětování beránka a s velikonoční večeří. Tyto svátky vyjadřují vyjití Izraele z otroctví egyptského faraóna. Ježíš přišel, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu a ďábla.

Na počátku Ježíš umyl apoštolům nohy. Tím jim dal jim příklad pokory a lásky. Varuje je před zradou, za níž je ďábel.

Dále Ježíš mluví o lásce: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své bratry.“

Ježíš mluví o Duchu svatém: „Ještě bych vám měl mnoho mluvit, ale nesnesli byste to nyní. Až přijde Duch svatý, On vás uvede do plné pravdy.“

Potom ustanovil svátost eucharistie: „Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a řekl: Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal i kalich a řekl: Toto je smlouva nová a věčná… kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud On nepřijde.“ (1 Kor 11,23-32)

Ježíš už dříve řekl: „Kdo jí mé tělo a poje mou krev, přebývá ve mně a já v něm.“ Eucharistie je zpřítomněním Kristovy smrti. Naše jednota s Kristovou smrtí je naplňována slovy: „Otče, ne má, ale tvá vůle se staň“. Pokud v tomto pravdivě následujeme Ježíše, působí v nás Duch svatý.


Getsemany

 

Pak šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron. Byla tam zahrada zvaná Getsemane. Ježíš řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“

Sám se modlil: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, ale Tvá vůle se staň.“ (Lk 22,42) Potom přišel k učedníkům a zastihl je spící. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se!“ (Lk 22,40-41) Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem v krůpějích krve.

V první modlitbě si Ježíš uvědomil hrozné utrpení a krutou smrt, která Ho čeká.

Při druhé modlitbě na Něj dolehlo vědomí ohavnosti hříchu. On, Neposkvrněný Beránek, bere na sebe všechny hříchy světa. Prožívá velkou psychickou trýzeň.

Při třetím vrcholném modlitebním zápasu prožívá nejmučivější psychické utrpení. Uvědomuje si, že ovocem hříchu je věčné zavržení v pekle. Vidí, že mnozí odmítnou Jeho výkupnou oběť a Jeho utrpení pro ně bude zbytečné!

Ježíš znovu svou poslušností zlomil kořen hříchu, kterým je neposlušnost Bohu. On je nám příkladem plnění vůle Boží i v největším utrpení!

Ježíš svou poslušností Otci zlomil kořen hříchu. On je nám příkladem plnění vůle Boží i za cenu největšího utrpení!

 

b) 5 minut

Všichni opakujeme: „Otče, odejmi tento kalich utrpení ode mne, ale ne má, ale Tvá vůle se staň.“

c) 5 minut

Společně řekneme: „Otče!“, а jeden za sebe i za ostatní hlasitě dodá: „Ne má, ale Tvá vůle se staň.

d) 5 minut

Všichni vzýváme: „Ááá… bá“ Nyní si uvědomuji: „Ne má, ale Tvá vůle se staň.“

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Gal 2,16 (14. 1. 2018– 28. 1. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]